Person Image

  Education

  • วท.บ. , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย
  • วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  AdsorptionAnaerobic conditionanammox processAromatic compoundsash from biomass power plantBatch experimentsbiogas productionBioremediationCationic dye removalDyeseffluent from anaerobic treatmentEquilibrium timeLow-cost adsorbentsMethylene BlueNitric acidpH effectsplowingPollution Prevention and Clean TechnologyPositively chargedPost-Harvest TechnologyPower plantRecycle Technologyrice stubbleSatellitesoil microbesSolid waste Technologystubble burningwaste as adsorbentswaste utilizationWastewater treatmentWater HyacinthWater Reclamation and Alternative Energy Productionwater supply sludgewater treatmentWater treatment sludgeZeta potential measurementsกรดไฮโดรฟลูออกริกกระบวนการหมักแบบไร้อากาศก๊าซชีวภาพก๊าซมีเทนก๊าซเรือนกระจกก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟต์การกำจัดก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ในก๊าซชีวภาพการกำจัดไนโตรเจนการใช้ประโยชน์จากตะกอนดินจากกระบวนการผลิตน้ำประปาการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งการดูดซับการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์การดูดซับเมททิลีนบลูการดูดซับสีย้อมการบำบัดติดกับที่การบำบัดทางชีวภาพ; ชุมชน; พลังการบำบัดไนโตรเจนด้วยวิธีชีวภาพการปรับปรุงการดูดซับผิวด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์การผลิตก๊าซชีวภาพการเพิ่มประสิทธิภาพวัสดุดูดซับกำจัดไนโตรเจนแกลบและสนิมเหล็กขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียขั้นต้นคลื่นอัลตร้าโซนิคเครื่องเติมอากาศ โซลาเซลล์เครื่องผลิตปุ๋ยหมักอัตโนมัติโคโรน่าดิสชาร์จจุลินทรีย์จุลินทรีย์ในดินชีวโมเลกุลเชื้อเมทาโนเจนไซโคลนน้ำเสียชุมชนน้ำเสียโรงอาหารน้ำเสียสิ่งปฏิกูลแบคทีเรียแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจนแบคทีเรียหลักประสิทธิภาพของตะกอนปุ๋ยหมักพลังงานทางเลือกพืชฟางข้าวยาปฏิชีวนะตกค้างระบบกรองระบบกักเก็บน้ำระบบน้ำประปาระบบบำบัดน้เสียชุมชน.กรุงเทพมหานครระบบบำบัดน้ำเสียระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่งระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจนแบบไหลขึ้นระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศระบบหมักแบบไร้อากาศระบบำบัดน้ำเสียวัสดุดูดซับเวทสครับเบอร์เศษอาหารสิ่งปฏิกูลหญ้าเนเปียร์อนาม็อกอาหารทะเลแช่แข็งอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งเอเอสบีอาร์โอโซน

  Interest

  Pollution Prevention and Clean Technology, Bioremediation, Solid waste Technology, Recycle Technology

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2565 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • พ.ย. 2557 - ส.ค. 2558 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ลำดับที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 1003 ชั้น 10 อาคาร14
   • พื้นที่เพาะปลูกของภาควิชาโรคพืช

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 32 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 28 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Exposure to cadmium elevates expression of genes in the OxyR and OhrR regulons and induces cross-resistance to peroxide killing treatment in Xanthomonas campestrisBanjerdkij P., Banjerdkij P., Vattanaviboon P., Mongkolsuk S., Mongkolsuk S.2005Applied and Environmental Microbiology
  71(4),pp. 1843-1849
  76
  2Cadmium-induced adaptive resistance and cross-resistance to zinc in Xanthomonas campestrisBanjerdkij P., Banjerdkij P., Vattanaviboon P., Mongkolsuk S., Mongkolsuk S.2003Current Microbiology
  47(3),pp. 260-262
  20
  3Challenging Xanthomonas campestris with low levels of arsenic mediates cross-protection against oxidant killingHrimpeng K., Hrimpeng K., Prapagdee B., Prapagdee B., Banjerdkij P., Banjerdkij P., Vattanaviboon P., Dubbs J., Mongkolsuk S., Mongkolsuk S.2006FEMS Microbiology Letters
  262(1),pp. 121-127
  6
  4Use of drinking water sludge as adsorbent for H2S gas removal from biogasPolruang S., Banjerdkij P., Sirivittayapakorn S.2017EnvironmentAsia
  10(1),pp. 73-80
  4
  5Biogas production from batch anaerobic co-digestion of night soil with food wasteKhanto A., Banjerdkij P.2016EnvironmentAsia
  9(1),pp. 77-83
  2
  6Methylene blue removal from aqueous solution by adsorption on nitric acid modified water treatment sludgePotiya T., Banjerdkij P., Pimpha N.2014Advanced Materials Research
  931-932,pp. 251-255
  0
  7Concentration effect and kinetics of hexavalent chromium removal using water treatment sludge/nano zero valent iron compositePhiansi A., Banjerdkij P., Pimpha N.2014Advances in Environmental Biology
  8(15),pp. 13-18
  0