ผลงานภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปี 2014

25

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

73

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

29

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

5

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 19
2014 exPhuong, T.T., exOhishi, K., exYokokura, Y., inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, "FPGA-based high-performance force control system with friction-free and noise-free force observation", IEEE Transactions on Industrial Electronics, ปีที่ 61, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2014, หน้า 994-1008
2014 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, exMyungji Kim, exHong Koo Kim, "Space charge neutralization by electron-transparent suspended graphene", Scientific Reports, ปีที่ 4, ฉบับที่ 3764, มกราคม 2014
2014 exTanakorn Sritarapipat, exPreesan Rakwatin, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Automatic Rice Crop Height Measurement Using a Field Server and Digital Image Processing", Sensors, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, หน้า 900-926
2014 inนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, exShinta Seto, "Performance evaluation of Global Satellite Mapping of Precipitation (GSMaP)products over the Chaophraya River basin, Thailand", Hydrological Research Letters, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, หน้า 39-44
2014 inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exAmornrat Khongma, exPanjawee Rakprayoon, exTeera Phatrapornnant, exTaweetong Koanantakool, "Kinect Quality Enhancement for Triangular Mesh Reconstruction with Applications in Burn Care", Transactions of the Institute of Measurement and Control, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, เมษายน 2014, หน้า 237-243
2014 exA. Khongma, inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exT. Koanantakool, exT. Phatrapornnant, exY. Koike, exP. Rakprayoon, "Kinect Quality Enhancement for Triangular Mesh Reconstruction with a Medical Image Application", (book chapter)Springer’s Soft Computing Techniques in Engineering Applications, Studies in Computational Intelligence , ปีที่ 543, ฉบับที่ -, มกราคม - ธันวาคม 2014, หน้า 15-32
2014 inดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์, exนายอรรถ พยอมหอม, exนายจตุพร ธรรมเจริญ, exนายวิวัฒน์ กุลวงศ์วิทย์, "The Effect of Inter-Distance of the Main and the Auxiliary Grounding System in MEA’s Power Distribution Substation", GMSARN international journal, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2014, หน้า 27-33
2014 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวโสภา แซ่เฮ้ง, "SPP Loss Allocation by Cooperative Games", GMSARN International Journal, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2014, หน้า 13-18
2014 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายเฉลียว เกตุแก้ว, "Outage Cost Modeling of High Energy Consumption Industries", GMSARN International Journal, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2014, หน้า 19-26
2014 inนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Daily Monitoring of Soil Moisture in Thailand by FY-2E Satellite", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2014, หน้า 254-262
2014 inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNaowarat Tephiruk, "Robust Transient Stability Control by a Combined Resistive Type Superconducting Fault Current Limiter and Energy Capacitor System", International Review of Automatic Control (I.RE.A.CO.), ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2014, หน้า 317-327
2014 inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWirote Buaklee, "Optimal DG Placement in a Smart Distribution Grid Considering Economic Aspects", Journal of Electrical Engineering & Technology, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 1240-1247
2014 exTanakorn Sritarapipat, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPreesan Rakwatin, "Fusion and registration of THEOS multispectral and panchromatic images", International Journal of Remote Sensing , ปีที่ 35, ฉบับที่ 13, กรกฎาคม 2014, หน้า 5120-5147
2014 inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exPongthorn Apiroop, exSurangrak Sutiworwan, "Planar surface area transformation using modified homography matrix", Transactions of the Institute of Measurement and Control, ปีที่ 36, ฉบับที่ 7, ตุลาคม 2014 - พฤศจิกายน 2013, หน้า 878-883
2014 exWeerawoot Kanokbannakorn, inดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ตฤณ แสงสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "A Novel Simulation of AC Magnetic Contactor Based on Electromagnetic Transients Program", IEEJ TRANSACTIONS ON ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2014, หน้า 144-150
2014 inดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนันทิยา ชัยบุตร, "Optimal Spinning Reserve considering Wind Power Reliability Index by Security-Contrained Unit Commitment", International Review of Electrical Engineering (IREE), ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2014, หน้า 207-217
2014 exนายพีรพล จันทร์หอม, inดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exดร.ณัชพงศ์ หัตถิ, "Enhanced Linear Exponential Smoothing Technique with Minimum Energy Storage Capacity for PV Distributed Generations", International Review of Electrical Engineering (I.R.E.E.), ปีที่ 9, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2014, หน้า 1190-1196
2014 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวัชระ พบพร, exอรอุไร หนูหอม, "Reliability Centered Maintenance (RCM) Implementation on PEA Power Distribution Systems: A Case Study of Bang-Pa-In Branch Office", GMSARN International Journal, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2014, หน้า 41-46
2014 inดร.ณัฏฐกา หอมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "็High Directivity and Gain Enhancement for Small Planar Dipole Antenna at 11 GHz Using Symmetrical Pyramidal Block Based on Episilon Negative Medium", World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Electrical, Computer, Energetic, Electronic and Communication Engineering, Vol.8, No.5, 2014, ปีที่ 8, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2014, หน้า 802-805
Publish Year National Journal 6
2014 exเผด็จ ไชยมงคล, inนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการพลังงานไฟฟ้าในระบบจำหน่ายแบบสมาร์ทกริดอย่างมีประสิทธิภาพ", วิศวกรรมสาร มก. (Kasetsart Engineering Journal), ปีที่ 27, ฉบับที่ 88, เมษายน - มิถุนายน 2014, หน้า 81-92
2014 inดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์, exนายอัษฎาง ศานติวงศ์สกุล, "การศึกษาการตรวจจับตำแหน่งของการเกิดการเบรกดาวน์บางส่วนในสายเคเบิล 22 กิโลโวลต์", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 27, ฉบับที่ 88, เมษายน - มิถุนายน 2014, หน้า 11-16
2014 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวฐิติพร พงศ์กิดาการ, "การจ่ายโหลดอย่างประหยัดด้วยวิธีการค้นหาแบบนกกาเหว่า", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 27, ฉบับที่ 90, ตุลาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 57-66
2014 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวชุติมา จงอรุณงามแสง, "ผลกระทบของพลังงานลมต่อความเพียงพอของการผลิตไฟฟ้า", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 27, ฉบับที่ 89, กรกฎาคม - กันยายน 2014, หน้า 69-78
2014 exวิชรพันธ์ โสมขันเงิน, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดเรียงสายป้อนระบบจำหน่ายเพื่อลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียโดยวิธีปรับปรุงกลุ่มอนุภาคแบบไบนารี", วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (Association of Private Higher Education Institutes of Thailand Journal, APHEIT JOURNAL), ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 34-48
2014 exวรวิทย์ บินซาอิ๊ด , inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วิธีปลดโหลดเมื่อมีความถี่ต่ำเกินที่ดีขึ้นของระบบไมโครกริดในสภาวะแยกตัวอิสระ", วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (Association of Private Higher Education Institutes of Thailand Journal, APHEIT JOURNAL), ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 49-60

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 58
2014 exSumonmart Deein, inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, exNirut Naksuk, exHiroaki Kunieda , "Control of reducing vibration for welding robot using Disturbance Observer", International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems 2014, ICICTES 2014, 23 - 25 มกราคม 2014, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2014 exSaran Jarudamrongsak, inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, exDr. Pished Bunnun, exProf. Yasuharu Koike, "Wrist Rehabilitation Model Based on Bilateral Control", International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, ICICTES 2014, 23 - 25 มกราคม 2014, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2014 exSaran Suwannachatkul, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKitti Chumkesornkulkit, exPreesan Rakwatin, exThitiporn Chanwimaluang, exItsuo Kumazawa, "Rice Cultivation and Harvest Date Estimation Using MODIS NDVI Time-series Data", the Fifth International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (ICICTES2014), 23 - 25 มกราคม 2014, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2014 exPonlapak Phuhinkong, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPreesan Rakwatin, exThitiporn Chanwimaluang, exItsuo Kumazawa, "Inundation Region Identi?cationUsing the Level Set Method", the Fifth International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (ICICTES2014), 23 - 25 มกราคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exT. Khatsaeng, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exN. Chaiyabut, "Reliability Assessment of Power Distribution Systems Using Tripping Rate of Protective Devices", Innovative Smart Grid Technologies 2014, 19 - 22 กุมภาพันธ์ 2014, วอชิงตัน ดีซี อื่นๆ สหรัฐอเมริกา
2014 inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, exProf. Kiyoshi Ohishi, "Sensor Fusion of Acceleration and Position for Improved External Force Estimation of Flexible Robot System", The Papers of Joint Technical Meeting on "Industrial Instrumentation and Control" and "Mechatronics Control", IEE Japan, 10 - 11 มีนาคม 2014, Tokyo ญี่ปุ่น
2014 inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, exProf. Kiyoshi Ohishi, "Multi-Sensor Fusion Observer based Multilatral Control of Haptic Devices Without Force Sensor", The 13th International Workshop on Advanced Motion Control, AMC 2014 , 14 - 16 มีนาคม 2014, Yokohama ญี่ปุ่น
2014 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Interfacial Oxide Defect Mediated Ballistic Electron Transport for ITO/p-Si Contact", 2014 11th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology. (ECTI-2014), 14 - 17 พฤษภาคม 2014, เมือง นครราชสีมา ประเทศไทย
2014 exNaowarat Tephiruk, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThongchart Kerdphol, "Robust Control of Combined Optimized Resistive FCL and ECS for Power System Transient Stability Improvement", The International Electrical Engineering Congress (iEECON 2014), 19 - 21 มีนาคม 2014, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2014 exChatchai Laopromsukon, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทนี รุ่งเรืองพิทยากุล, อาจารย์, "Wide-Area Power System Control Using Fuzzy Logic Based Static Synchronous Series Compensator", The International Electrical Engineering Congress (iEECON 2014), 19 - 21 มีนาคม 2014, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2014 exSarawut Wivutbudsiri, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทนี รุ่งเรืองพิทยากุล, อาจารย์, "Wide-Area Power System Control Using Thyristor Controlled Series Capacitor Based Fuzzy Logic Controller Designed by Observed Signals", The International Electrical Engineering Congress (iEECON 2014), 19 - 21 มีนาคม 2014, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2014 exChurit Pansakul, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Analysis of Voltage Unbalance Due to Rooftop PV in Low Voltage Residential Distribution System", The International of Electrical Engineering Congress (iEECON 2014), 19 - 21 มีนาคม 2014, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2014 inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Anticipated Plug-in Electric Vehicle Future Aspects – Risks and Rewards for Thailand Smart Grid", The International Electrical Engineering Congress 2014, 19 - 21 มีนาคม 2014, ชลบุรี ประเทศไทย
2014 exธงชัย คล้ายคลึง, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Impact Analysis on Voltage Unbalance of EVs Charging on a Low Voltage Distribution System", The International Electrical Engineering Congress 2014, 19 - 21 มีนาคม 2014, ชลบุรี ประเทศไทย
2014 exพิชัย กองทอง, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Behavior of Unbalance Electric Vehicle Home Charging in Distribution System", The International Electrical Engineering Congress 2014, 19 - 21 มีนาคม 2014, ชลบุรี ประเทศไทย
2014 exมนตรี เส็งหนองแบน, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Control Strategy of PEVs Charging for Reducing the Impact of Power Fluctuations in Micro Grid", The International Electrical Engineering Congress 2014, 19 - 21 มีนาคม 2014, ชลบุรี ประเทศไทย
2014 exบัณฑิต เพียดา, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Impact of Fast Charging Station to Voltage Profile in Distribution System", The International Electrical Engineering Congress 2014, 19 - 21 มีนาคม 2014, ชลบุรี ประเทศไทย
2014 inนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์, exน.ส.จุฑาธิป สุหร่าย, "Load Factor Improvement in Industrial Sector Using Load Duration Curves", International Electrical Engineering Congress (iEECON2014), 19 - 21 มีนาคม 2014, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2014 exSaran Jarudamrongsak, inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, exPished Bunnun, exProf. Yasuharu Koike, "Robot system for rehabilitation of wrist using bilateral control based on disturbance observer", The 2014 International Electrical Engineering Congress, iEECON 2014, March 19-21, 2014, Pattaya City, Thailand, 19 - 21 มีนาคม 2014, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2014 inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, exProf. Kiyoshi Ohishi, "An Improvement of Multilateral Control Performance of A Teleoperated Robot Using Kalman-Filter-Based State Observer", The 2014 International Electrical Engineering Congress, IEECON 2014, 19 - 21 มีนาคม 2014, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2014 exNuttakron Keratipaiboon, inดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "A Control Technique for Inductively Coupling Power Transfer systems", ECTI-CON 2014, 14 - 17 พฤษภาคม 2014, เมือง นครราชสีมา ประเทศไทย
2014 inดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Power Electronics-based Energy Storages: A Key Component for Smart Grid Technology ", iEECON 2014, 19 - 21 มีนาคม 2014, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2014 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Combined Operation of Superconducting Fault Current Limiter and Static Var Compensator for Power System Transient Stability Improvement", Proceedings of the International Electrical Engineering Congress 2014, 19 - 21 มีนาคม 2014, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2014 exPonlapak Phuhinkong, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPreesan Rakwatin, exThitiporn Chanwimaluang, exItsuo Kumazawa, "การแบ่งภาพเพื่อตรวจจับอุทกภัยด้วยภาพซาร์โดยใช้วิธีเซตระดับ", The 11th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, 14 - 17 พฤษภาคม 2014, เมือง นครราชสีมา ประเทศไทย
2014 exSaran Suwannachatkul, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKitti Chumkesornkulki, exPreesan Rakwatin, exThitiporn Chanwimaluang, exItsuo Kumazawa, "การระบุวันเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวข้าวโดยใช้โมเดลแบบมาร์คอฟ", The 11-th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, 14 - 17 พฤษภาคม 2014, นครราชสีมา ประเทศไทย
2014 exกีรดิษ สายพัทลุง, exธาตรี มามี, exอรรถการ จันทร์ศศิธร, exอุสาห์ บุญบำรุง, inดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบควบคุมการเติมออกซิเจนแบบอัตโนมัติในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำโดยใช้พลังงานทดแทนร่วม", The 2nd NEU National and International Research Conference 2014, 24 พฤษภาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exธาตรี มามี, exกีรดิษ สายพัทลุง, exอรรถการ จันทร์ศศิธร, exอุสาห์ บุญบำรุง, inดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เทคนิคการควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานด้วยพลังงานสะอาดโดยการประยุกต์ใช้โครงช่ายประสาทเทียมกรณีอุทยานแห่งชาติภูกระดึง", The 2nd NEU Natioanl and International Research Conference 2014, 24 พฤษภาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exBhirawich Pholpoke, exKrit Chaiso, inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Odometry Estimation Using Multi-Sensors Fusionfor an Indoor Omni-directional Mobile Robot", The 29th International Technical Conference on Circuit/Systems Computers and Communications (ITC-CSCC), 1 - 4 กรกฎาคม 2014, ภูเก็ต ประเทศไทย
2014 inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "PID surface Sliding Mode Control of a Ball-Riding Robot", The 29th International Technical Conference on Circuit/Systems Computers and Communications (ITC-CSCC), 1 - 4 กรกฎาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJaktip Yodsri, exThanarat Chaveekolakit, "Object Avoidance using Fusion of Kinect 3D PointClouds and Laser Range Finder Information for aMobile Robot", The 29th International Technical Conference on Circuit/Systems Computers and Communications (ITC-CSCC), 1 - 4 กรกฎาคม 2014, ภูเก็ต ประเทศไทย
2014 exPongchira Kaewkaosai, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, "Robust hydro-thermal power system controller considering Energy Capacitor System", The 11th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2014), 14 - 17 พฤษภาคม 2014, อำเภอเมือง นครราชสีมา ประเทศไทย
2014 inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPonlapak Phuhinkong, exPreesan Rakwatin, exThitiporn Chanwimaluang, exItsuo Kumazawa, "A FLOOD MAPPING ALGORITHM FROM CLOUD CONTAMINATED MODIS TIME-SERIES DATA USING A MARKOV RANDOM FIELD MODEL", 2014 IEEE International Geoscience & Remote Sensing Symposium; and 35th Canadian Symposium on Remote Sensing, 13 - 18 กรกฎาคม 2014, Quebec City แคนาดา
2014 exPhalakorn Kladjaroen, exSaran Jarudamrongsak, inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Vibration Suppression of Flexible Three-Mass System Using PID Controller Based on Resonance Ratio Control", The 29th International Technical Conference on Circuit/Systems Computers and Communications (ITC-CSCC 2014), 1 - 4 กรกฎาคม 2014, ภูเก็ต ประเทศไทย
2014 exNapol Varachitchai, exNakhon Niramitwasu, inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Spectrogram Analysis of Impact Force Response in a Tele-operated Robot System", The 29th International Technical Conference on Circuit/Systems Computers and Communications (ITC-CSCC), 1 - 4 กรกฎาคม 2014, ภูเก็ต ประเทศไทย
2014 exPakapoj Tulsuk, exPanu Srestasathiern, inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exTeera Phatrapornnant, exHiroshi Nagahashi, "A Novel Method for Extrinsic Parameters Estimation between a Single-Line Scan LiDAR and a Camera", IEEE Intelligent Vehicles Symposium, 8 - 11 มิถุนายน 2014, Dearborn มิชิแกน สหรัฐอเมริกา
2014 inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSittikit Pechsuwan, exSawanee Aimsaard, exKittapas Pawiang, "Investigation of Mounting Effect for Single Layer Dual Mode Antenna for UHF RFID Tag using Open Stubs", The International Electrical Engineering Congress 2014, 19 - 21 มีนาคม 2014, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2014 inดร.เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล, รองศาสตราจารย์, exรพีพล จงประชาวัฒน์, "Post-processing of unsupervised dictionary learning in handwritten digit recognition", International Symposium on Communications and Information Technologies, 24 - 26 กันยายน 2014, อินชอน สาธารณรัฐเกาหลี
2014 inดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์, รองศาสตราจารย์, exนายไกรวีร์ ลิ้มไชยกิจ, "Scaling Method to Increase Data Rate with No Degradation in Vector Symbol Decoding Performance", The 20th Asia-Pacific Conference on Communications, 1 - 3 ตุลาคม 2014, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2014 inดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย), รองศาสตราจารย์, exนางสาว จีรนันท์ จั่นจตุรพันธ์, "The Reconfigurable Coding Design of MPEG-4 Medical Image in Time-varying Rician Fading Channels", 2014 International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT), 24 กันยายน - 26 ตุลาคม 2014, Incheon สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2014 exFuangsoongnern, U., inดร.วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTikakosol, K., "A measurement technique to identify and locate partial discharge in transformer with AE and HFCT", 2014 IEEE Innovative Smart Grid Technologies - Asia, ISGT Asia 2014, 20 - 23 พฤษภาคม 2014, Kuala Lumpur มาเลเซีย
2014 exVorawit Binsaid, inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "AN OPTIMAL LOAD SHEDDING APPROACH FOR PEA’S MICROGRID SYSTEM USING FUZZY LOGIC", Conference of Electric Power Supply Industry 2014 (CEPSI 2014), 26 - 30 ตุลาคม 2014, Jeju สาธารณรัฐเกาหลี
2014 exChanikkanan Wannasut, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Study of BESS Application for the Diferral of Power Distribution System Investment", The 2014 International Conference on Information Science, Electronics and Electrical Engineering (ISEEE 2014), 26 - 28 เมษายน 2014, ็Hokkaido ญี่ปุ่น
2014 exนันทิยา ชันบุตร, inดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimal Spinning Reserve for Wind Power Uncertainty by Unit Commitment with EENS Constraint", The 5th Annual IEEE PES Conference on Innovative Smart Grid Technology, 19 - 22 กุมภาพันธ์ 2014, วอชิงตัน ดี.ซี. อื่นๆ สหรัฐอเมริกา
2014 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, exNithiphat Teerakawanich, inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Electrically Induced Explosive Atomization viaLocalized Nano-channel in an Insulator", The 17th Asian Conference on Electrical Discharge (ACED 2014) , 8 - 9 ธันวาคม 2014, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนางสาวจุฑาทิพย์ วิศาลมงคล , inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, รองศาสตราจารย์, "Chunk-based subcarrier assignment with power allocation and rate constraints for downlink OFDMA", International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT) 2014, 24 - 26 กันยายน 2014, Incheon สาธารณรัฐเกาหลี
2014 inดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย), รองศาสตราจารย์, exDuangjai Parnnark, "Perfomance Evaluation of Mismatched Source Transition Probability Matrix using in MAP Decoding for Video Transmission over Nakagami-m Block-fading Wireless Channels", ACEAIT2014, 28 - 30 มีนาคม 2014, โตเกียว ญี่ปุ่น
2014 inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, exProf. Kiyoshi Ohishi, "Transparency Improvement in A Bilateral Motion-Scaling Control Using Kalman-Filter-Based Disturbance Observer", The 40th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, IECON 2014, 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2014, ดาลลัส เทกซัส สหรัฐอเมริกา
2014 exSorawit Stapornchaisit, inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, exDr. Nattapon Chayopitak , exProf. Yasuharu Koike, "Micro-Macro Bilateral in Task Space for Delta Robot by Using Forward and Inverse Kinematic", TENCON 2014 - 2014 IEEE Region 10 Conference, 22 - 25 ตุลาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exPrawin Jingjit, inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.จันทนี รุ่งเรืองพิทยากุล, อาจารย์, inดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Quadrotor Robot Based on Disturbance Observer Control", TENCON 2014 - 2014 IEEE Region 10 Conference, 22 - 25 ตุลาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exPakorn Prasopsin, exBhirawich Pholpoke, exSamattachai Tepwimonpetkun, inดร.วรดร วัฒนพานิช, รองศาสตราจารย์, "A compact low-power mixed-signal architecture for powerline interference rejection in biopotential analog front ends", The 2014 IEEE Biomedical Circuits and Systems Conference (BioCAS), 22 - 24 ตุลาคม 2014, Lausanne สมาพันธรัฐสวิส
2014 inนายธนากร ฆ้องเดช, อาจารย์, inดร.วชิระ จงบุรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฏฐกา หอมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of Channel Capacities throughout Power-Line Networks by Using Backward ImpedanceTransform Technique", The 29th International Technical Conference of circuits/systems, computers and communications (ITC CSCC 2014), 1 - 4 กรกฎาคม 2014, ภูเก็ต ประเทศไทย
2014 exChainarong Thanatthee, inดร.วชิระ จงบุรี, รองศาสตราจารย์, inนายธนากร ฆ้องเดช, อาจารย์, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Method to Quasi-model In-line Devices inPower Line Communications Networks", The 20th Asia-Pacific Conference on Communications (APCC2014), 1 - 3 ตุลาคม 2014, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2014 exT. Siritan, exU. Techavipoo, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exR. Keinprasit , exP. Pinunsottikul, exN. Sugino, exP. Thajchayapong, "Enhanced Pseudo-Dynamic Receive Beamforming Using Focusing Delay Error Compensation", Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON), 2014 7th, 26 - 28 พฤศจิกายน 2014, Fukuoka ญี่ปุ่น
2014 exNatnicha Anurakphanawan, inดร.พูนลาภ ลามศรีจันทร์, รองศาสตราจารย์, "Performance Evaluation of Fingerprint Image Compression with CAWDR and WSQ", The 29th International Technical Conference on Circuit/Systems Computers and Communications (ITC-CSCC), Phuket, Thailand, July 1-4, 2014, 1 - 4 กรกฎาคม 2014, ภูเก็ต ประเทศไทย
2014 exWeitzenfeld, A., exBiswas, J., exAkar, M., inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "RoboCup small-size league: Past, present and future", , 19 กรกฎาคม 2014
2014 inดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.หัชทัย ชาญเลขา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวสุเทพ ขุนทอง, inนางมุกข์ดา สุขธาราจาร, อาจารย์, exอนันต์ ภู่สิทธิกุล, exอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ, exสุชาดา อุชชิน, "Development of a Rice Watch System for Strategic Planning in Rice Markets and Services", SRII Global Conference 2014, 23 - 25 เมษายน 2014, San Jose แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2014 inดร.ณัฏฐกา หอมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exTerapass Jariyanorawiss, exWiroj Homsup , "FDTD Simulation of a Mobile Phone Operating near a One Metal Cell", World Congress on Engineering&Computer Sceince 2014, 22 - 24 ตุลาคม 2014, San Francisco
2014 exSuphachoke Weerachawanasak, inดร.วชิระ จงบุรี, รองศาสตราจารย์, "Effects of Multiple Light Sources on Delay Spread inVisible Light Communications", The 6th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference, 17 - 19 ธันวาคม 2014, อุดรธานี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 15
2014 exนายกษิดิศ จิตติชัย, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบต่อความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าเมื่อมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวที่ทำงานภายใต้เงื่อนไขต่างๆ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนายอามิน สะนู, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาแรงดันเกินจากการสวิตซ์สายส่งระบบ 115 กิโลโวลต์ (เคเบิลใต้น้ำ) ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงขนอม – สถานีไฟฟ้าเกาะสมุย 2 โดยใช้โปรแกรม PSCAD/EMTDC", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวสุดารัตน์ สมคะเน, "การวางแผนการบำรุงรักษาระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยใช้แบบจำลองมาร์คอฟ กรณีศึกษาการไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสน", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6, 26 - 28 มีนาคม 2014, กระบี่ ประเทศไทย
2014 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายพงศ์พิพัฒน์ อสุวพงษ์พัฒนา, "การประเมินความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายที่ถูกควบคุมด้วยระบบ DMS", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6, 26 - 28 มีนาคม 2014, กระบี่ ประเทศไทย
2014 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, exนายเขตร์ จุฬาคำ, exนางสาวนพดา ธีรอัจฉริยกุล, exนางสาวอรอุไร หนูหอม, "การพัฒนากรอบงานสำหรับโปรแกรมประยุกต์เพื่องานบำรุงรักษาระบบจำหน่ายด้วยวิธีความเชื่อถือได้เป็นแกน", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6, 26 - 28 มีนาคม 2014, กระบี่ ประเทศไทย
2014 inนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์, exนายศศิน ทวิรสกุล, "การเพิ่มตัวประกอบการใช้ไฟฟ้าและลดค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการผลิตท่อโลหะที่ใช้ในงานก่อสร้างและติดตั้งที่มีการใช้ไฟฟ้าแบบการแบ่งตามช่วงเวลา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2014, เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, "การควบคุมอัตราส่วนย่อ/ขยายแบบสองทศิ ทางโดยใช้ตัวสังเกตการณ์สัญญาณรบกวนจากตัวกรองคาลมานสำหรับอุปกรณ์การแพทย์", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6, 26 - 28 มีนาคม 2014, กระบี่ กระบี่ ประเทศไทย
2014 exวิชรพันธ์ โสมขันเงิน, exอ.ดร.นิธิพัฒน์ ทีรฑวณิช, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดเรียงสายป้อนในระบบจำหน่ายเพื่อลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียโดยวิธีการหาค่าเหมาะสมสูงสุดแบบฝูงอนุภาคทวิภาค", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที 37 (The 37th Electrical Engineering Conference, EECON-37), 19 - 21 พฤศจิกายน 2014, อำเภอเมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exวรวิทย์ บินซาอิ๊ด , exอ.ดร.นิธพัฒน์ ทีรฑวณิช, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วิธีปลดโหลดเมื่อมีความถี่ต่ำเกินที่เหมาะสมในระบบไมโครกริดโดยใช้ฟัซซีลอจิกควบคู่กับการหาค่าเหมาะสมสูงสุดแบบฝูงอนุภาค", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที 37 (The 37th Electrical Engineering Conference, EECON-37), 19 - 21 พฤศจิกายน 2014, อำเภอเมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการวัดแบบซิงโครเฟสเซอร์ในระบบจำหน่ายสมัยใหม่ ความท้าทายและโอกาส", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37, 19 - 21 พฤศจิกายน 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exวิศวกร ขุณิกากรณ์, inนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดวางตำแหน่งของ PMU ให้เหมาะสมที่สุดสำหรับการเฝ้าสังเกตระบบไฟฟ้าของ กฟภ.", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37, 19 - 21 พฤศจิกายน 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exนายฉลองชัย อย่างธารา, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดวางตำแหน่งตัวเก็บประจุอย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่าย ด้วยวิธีการค้นหาแบบนกดุเหว่า", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ ๕, 21 - 22 ตุลาคม 2014, ฉะเชิงเทรา ประเทศไทย
2014 exภารุวัฒน์ คำตา, inดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร. อุสาห์ บุญบำรุง, "การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าในระบบฝลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานที่ไม่ต่อกับระบบจำหน่ายด้วยค่าต้นทุนการผลิตไฟฟ้า", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 37, 19 - 21 พฤศจิกายน 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, "การควบคุมแรงแบบอิมพีแดนซ์ด้วยตัวสังเกการณืสัญญาณรบกวนจากตัวกรองคาลมานที่ไม่จำเป็นต้องใช้เซนเซอร์วัดแรงสำหรับหุ่นยนต์ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของข้อมือ", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37 EECON-37, 19 - 21 พฤศจิกายน 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exจีรนันท์ จั่นจตุรพันธ์, inดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย), รองศาสตราจารย์, "การออกแบบการเข้ารหัสและการสลับลำดับข้อมูลแบบตอนโวลูชันกับการถอดรหัสแบบแมปสำหรับระบบส่งข้อมูลภาพบนช่องสัญญาณที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาและเลือนหายแบบบล็อกไรดชียน", EECON37, 19 - 22 พฤศจิกายน 2014, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2021202020182009 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=06&SectionID=04&BudgetYear=2014]