ผลงานภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปี 2006

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

24

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

0

Award

รางวัล ปี 2006

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 3
2006 exCondren J., exGedra T.W., inดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimal power flow with expected security costs", IEEE Transactions on Power Systems, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2006, หน้า 541-547
2006 inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Efficient Iris Recognition using Adaptive Quotient Thresholding", Lecture Notes in Computer Science: Advances in Biometrics, International Conference, ICB 2006 Hong Kond, January 2006, ปีที่ 2006, ฉบับที่ LNCS3832, มกราคม 2006, หน้า 472-478
2006 exRukui Huang, inนางสุเทวี ศุขปราการ, รองศาสตราจารย์, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสุนันทา จันทกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยวัฒน์ ชัยกุล, รองศาสตราจารย์, "Change in Antioxidant Enzyme Activity, Lipid Peroxidation and Seedling Growth of Cucumber Seed Induced by Hydropriming and Electric Field Treatments", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 825-834
Publish Year National Journal 1
2006 inนางสุเทวี ศุขปราการ, รองศาสตราจารย์, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสุนันทา จันทกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยวัฒน์ ชัยกุล, รองศาสตราจารย์, exRukui Huang, "A Comparison of Electric Field Treatments to Hydropriming on Cucumber Seed Germination Enhancement.", วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2006, หน้า 559-565

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 12
2006 inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, "Efficient Iris Recognition Using Adaptive Quotient Thresholding", IAPR International Conference on Biometrics [IAPR ICB 2006], 5 มกราคม 2006, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2006 inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An MRF Based Approach for Simutanous Land Cover Mapping and Cast Shadow Removal", 2006 IEEE International Geoscience and Remote Sensing : IGARSSO6, 31 กรกฎาคม 2006, Denver โคโลราโด สหรัฐอเมริกา
2006 inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "The New Focal Point Localization Algorithm for Fingerprint Registration", IAPR International Conference on Pattern Recognition 2006 (ICPR2006), 20 - 24 สิงหาคม 2006, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2006 inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Image Processing Researches for Agricultural Applications in Thailand", The 6th International Symposium on Global Renaissance by Green Energy Revolution, 25 - 27 มกราคม 2006, Nagoya ญี่ปุ่น
2006 inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Progress Research on Fingerprint Verification Algorithm in Thailand", The 2006 Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) International Conference, (ECTI-CON 2006),, 10 - 13 พฤษภาคม 2006, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2006 inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Improvement of Slot Synchronization Process in WCDMA System by Using Reliability Measurement Parameter", The 2006 Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) International Conference, (ECTI-CON 2006), 10 - 13 พฤษภาคม 2006, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2006 inดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์, รองศาสตราจารย์, "Nonbinary Convolutional Encoder for Vector Symbol Decoding on FPGA Board", International Conference on Communication Technology : ICCT2006, 27 - 30 พฤศจิกายน 2006, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2006 inดร.วรฐ คูหิรัญ, รองศาสตราจารย์, "A Recursive Procedure for Evaluating the Impedance Matrix for the Peano-Gosper Fractal Array", Asia-Pacific Microwave Conferenece (APMC 2006), 12 - 15 ธันวาคม 2006, ญี่ปุ่น
2006 exTippachon, W., exR.Boonruang, exBoonpun, S., exKhamtang, C., inดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชำนาญ ห่อเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "Failure analysis of protective devices in power distribution systems for reliability purpose", IEEE Region 10 Annual International Conference, Proceedings/TENCON, 14 - 17 พฤศจิกายน 2006, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2006 inดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์, รองศาสตราจารย์, "State diagram design for implementing phase I of a Vector Symbol Decoder on an FPGA board", International Symposium on Communications and Information Technologies 2006 (ISCIT 2006), 18 - 20 ตุลาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exวิวัฒน์ ทิพจร, exอำนาจ ขวัญไสวธรรม, inดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชำนาญ ห่อเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "Failure Analysis of Power Distribution Systems in Thailand", IEEE-POWERCON2006, 22 - 26 ตุลาคม 2006, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2006 exW. Tippachon, inดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exT. Khatsaeng, exN. Teera-achariyakul, inนายชำนาญ ห่อเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "Failure Mode Distribution of Transformers in Thailand", IEEE-POWERCON2006, 22 - 26 ตุลาคม 2006, สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 12
2006 inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, "A Development of Synchronization Module for Small Multi-Mission Satellite (SMMS) on FPGA", The 2006 Consortium of Aerospace Engineering Conference, 17 มีนาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.ชูเกียรติ การะเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียในการทดสอบแบบสแกนด้วยวิธีลดการเปลี่ยนสถานะของเกต", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนายณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้เครือข่ายตรวจจับไร้สายกับระบบควบคุมโรงเรือน", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, อื่นๆ ประเทศไทย
2006 inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์การควบคุมแขนหุ่นยนต์ 2 แขนแบบระนาบกรณีขับเร้าอย่างสมบูรณ์ด้วยวิธีการป้อนกลับเที่ยงตรงให้เป็นเชิงเส้น", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exสุรเชษฐ เดชฟุ้ง, inดร.ตฤณ แสงสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบสร้างเครื่องต้นแบบรีเลย์ชนิดดิจิตอลสำหรับการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง", การประชุมทางวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 29, 9 - 10 พฤศจิกายน 2006, ชลบุรี ประเทศไทย
2006 exพร้อมศักดิ์ อภิรติกุล, exทง ลานธารทอง, inดร.วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์การเกิดดีสชาร์จบางส่วนในฉนวนจำลองทรงกระบอก", การประชุมทางวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 29, 9 - 10 พฤศจิกายน 2006, ชลบุรี ประเทศไทย
2006 exดิษฐกานต์ อุทิตะสาร, inนายสันติ อัศวศรีพงศ์ธร, รองศาสตราจารย์, "การจำลองสภาวะปรับตัวชั่วครู่ของการลัดวงจรโดยใช้โปรแกรม EMTP/ATP เพื่อทดสอบสมรรถนะการทำงานของรีเลย์วัดระยะทาง", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 29, 9 - 10 พฤศจิกายน 2006, ชลบุรี ประเทศไทย
2006 exประมุข อุณหเลขกะ, exกิตติวุฒิ จีนนะบุตร, inนายสันติ อัศวศรีพงศ์ธร, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายต่อสถานีชุมสายโทรศัพท์สิงห์บุรีเนื่องจากการคายประจุฟ้าผ่า", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 29, 9 - 10 พฤศจิกายน 2006, ชลบุรี ประเทศไทย
2006 exประมุข อุณหเลขกะ, exแสงอุทัย ไพจิตร, inนายสันติ อัศวศรีพงศ์ธร, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการเหนี่ยวนำจากสายไฟฟ้ากำลังต่อโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการขณะหลอดคายประจุผ่านก๊าซชำรุด", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 29, 9 - 10 พฤศจิกายน 2006, ชลบุรี ประเทศไทย
2006 exวิวัฒน์ ทิพจร, exพหล นภารัตน์, inนายชำนาญ ห่อเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "การแจกแจงข้อมูลความเสียหายของหม้อแปลงในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคเหนือ เขต 3", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 29, 9 - 10 พฤศจิกายน 2006, ชลบุรี ประเทศไทย
2006 exวิวัฒน์ ทิพจร, exอำนาจ ขวัญไสวธรรม, inนายชำนาญ ห่อเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์อัตราความเสียหายในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 29, 9 - 10 พฤศจิกายน 2006, ชลบุรี ประเทศไทย
2006 exเฉลียว เกตุแก้ว, exอาทิตย์ อ่อนศรี, exพุฒชงค์ กาหลง, exอรอุไร หนูหอม, inนายชำนาญ ห่อเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "ค่าความเสียหายเนื่องจากไฟดับ กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 29, 9 - 10 พฤศจิกายน 2006, ชลบุรี ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2021202020182009 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=06&SectionID=04&BudgetYear=2006]