ผลงานภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปี 2018

22

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

52

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

3

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 18
2018 inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, exพล จันทร์เฮง, inดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย), รองศาสตราจารย์, "Self-Evaluation Thai Handwriting Program using Dynamic Time Warping", Advanced Science Letters, ปีที่ 24, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2018, หน้า 345-351
2018 inดร.ตฤณ แสงสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "An improved AC electromagnetic contactor model based on EMTP", IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 47-57
2018 exPrasopsin, P, inดร.วรดร วัฒนพานิช, รองศาสตราจารย์, "A Sub-Microwatt Class-AB Super Buffer: Frequency Compensation for Settling-Time Improvement", IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS II-EXPRESS BRIEFS, ปีที่ 65, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, หน้า 26-30
2018 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Tuning Surface Wettability through Hot Carrier Initiated ImpactIonization in Cold Plasma", ACS Applied Materials & Interfaces, ปีที่ 10, ฉบับที่ 13, เมษายน - มีนาคม 2018, หน้า 11297-11304
2018 inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exRakprayoon, P, exKongkaew, S, "Automatic Landing Assist System Using IMU plus PnP for Robust Positioning of Fixed-Wing UAVs", JOURNAL OF INTELLIGENT & ROBOTIC SYSTEMS, ปีที่ 90, ฉบับที่ 1-2, พฤษภาคม 2018, หน้า 189-199
2018 exChaisuk, P., exPhromsuthirak, K., inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Leaf classification based on a quadratic curved axis", , ปีที่ 2017-Septe, พฤษภาคม 2018, หน้า 4472-4476
2018 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, ex Kulsawasd Jitkajornwanich, "Nearly Ballistic Electron Transport in an Out-of-Plane Nanoscale Defect-Void Channel", IEEE Transactions on Electron Devices, ปีที่ 65, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2018, หน้า 2601-2606
2018 inดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKasemsuwan, Varakorn, ex Jitkajornwanich, K., inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Microcorona Discharge-Mediated Nonthermal Atmospheric Plasma for Seed Surface Modification", Plasma Chemistry and Plasma Processing, ปีที่ 38, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2018, หน้า 817-830
2018 exBounthanh Banhthasit, exChaowanan Jamroen, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimal Generation Scheduling of Power System for Maximum Renewable Energy Harvesting and Power Losses Minimization", International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE), ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2018, หน้า 1954-1966
2018 exBounthanh Banhthasit, exChaowanan Jamroen, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimal scheduling of renewable distribution generation for operating power loss optimization", GMSARN International Journal, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2018, หน้า 34-40
2018 exดร.กฤษฎา มามาตร, inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, รองศาสตราจารย์, "On Optimizing Feedback Interval for Temporally Correlated MIMO Channels With Transmit Beamforming and Finite-Rate Feedback", IEEE Transactions on Communications, ปีที่ 66, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2018, หน้า 3407-3419
2018 exTephiruk, N, inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKerdphol, T, exMitani, Y, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Fuzzy Logic Control of a Battery Energy Storage System for Stability Improvement in an Islanded Microgrid", SUSTAINABILITY, ปีที่ 10, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2018
2018 inดร.พันศักดิ์ เทียนวิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exInhorm, S., exPuttanontavit, N., exLuengkhwan, U., "Short-Term Prediction for Earth-Space Link Failure Due to Rain Using Weather Radar Maps", 2018 IEEE International Conference on Communications, ICC 2018, ปีที่ 2018-May, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2018
2018 inนายธนากร ฆ้องเดช, อาจารย์, inดร.วชิระ จงบุรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฏฐกา หอมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "Determination of Power Line Transfer Functions by a Method of Impedance Transfer and Voltage Spread", Progress In Electromagnetics Research M, ปีที่ 71, ฉบับที่ -, มิถุนายน - กรกฎาคม 2018, หน้า 63-74
2018 inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, inดร.ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "Performance improvement of temperature compensation in near infrared analysis of orange sweetness by applying direct standardization", Journal of Near Infrared Spectroscopy, ปีที่ 26, ฉบับที่ 6, มีนาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 369-378
2018 exKlayklueng, T, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Performance analysis of future PEA distribution networks under high penetration of PEV home charging using the Monte Carlo method", IEEJ TRANSACTIONS ON ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, ปีที่ 13, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2018, หน้า 1682-1689
2018 exLu, CS, exZhao, ZW, exWu, ZS, exLin, LK, inดร.พันศักดิ์ เทียนวิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exZhang, X, exLv, ZF, "A New Rain Attenuation Prediction Model for the Earth-Space Links", IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION, ปีที่ 66, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2018, หน้า 5432-5442
2018 inดร.ณัฏฐกา หอมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "Biologically Inspired Optimization for Antenna Impedance Matching", 2018 IEEE Southeastcon, Southeastcon 2018, ปีที่ 2018-April, เมษายน 2018
Publish Year National Journal 4
2018 exวีรภัทร ปัญญาหอม, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exตฤณภพ บุญเส็ง, "การศึกษาการรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงออโต้ในระบบรถไฟฟ้า", วิศวกรรมสาร มก. (Kasetsart Engineering Journal), ปีที่ 31, ฉบับที่ 103, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 79-87
2018 exน.ส.ศิริภิญญา ฉิมงาม, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับปรุงระบบป้องกันฟ้าผ่าในโรงงานผลิตเครื่องยนต์ดีเซล", วิศวกรรมสาร ม.เกษตรศาสตร์, ปีที่ 31, ฉบับที่ 104, เมษายน - มิถุนายน 2018, หน้า 83-96
2018 exกรสิทธิ์ สินสมบูรณ์, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาและสร้างแบบจำลองเครื่องกังหันแก๊สและเครื่องกังหันไอน้ำสำหรับใช้เป็นแบบจำลองโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมแบบหลายเพลา", วิศวกรรมสาร มก. (Kasetsart Engineering Journal), ปีที่ 31, ฉบับที่ 104, เมษายน - มิถุนายน 2018, หน้า 69-82
2018 exTararat Mothayakul1, inดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exUsa Boonbumroong2, "Solar home with energy management by frugal discharge", Journal of Thai Interdisciplinary Research, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2018, หน้า 64-68

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 47
2018 exKonlayut Songkrasin, inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKandith Wongsuwan, exNattapon Chayopita, exYasuharu Koike, "Design of a Visual Control Based using Optical Flow for a Ball-Riding Robot", International Conference on Electronics, Information, and Communication 2018 (ICEIC 2018), 24 - 27 มกราคม 2018, Honolulu ฮาวาย สหรัฐอเมริกา
2018 inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKandith Wongsuwan, exChanunya Loraksa, exSurachat Chantarachit, "Simple 3D Splint Reconstruction using a Low Cost Smart Phone Line Laser 3D Scanner", International Conference on Electronics, Information, and Communication 2018 (ICEIC 2018), 24 - 27 มกราคม 2018, Honolulu ฮาวาย สหรัฐอเมริกา
2018 exChaisuk, P., exPhromsuthirak, K., inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Leaf classification based on a quadratic curved axis", , 1 พฤษภาคม 2018
2018 inดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์, รองศาสตราจารย์, exChayanon Athanan, exKoravit Panwong, "Message Passing-Vector Symbol Decoding for LDPC Codes with Nonbinary Symbols", The joint conference of the 11th International Conference on Embedded Systems and Intelligent Technology (ICESIT 2018) and The Ninth International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2018), 7 - 8 พฤษภาคม 2018, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2018 exSillawat Romphochai, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Low Voltage Ride-Through Capability of Doubly-Fed Induction Generator Wind Turbines for Transient Stability of Small Power Producer", 5th International Conference on Electric Power and Energy Conversion Systems (EPECS 2018), 23 - 25 เมษายน 2018, Kitakyushu, Fukuoka ญี่ปุ่น
2018 inดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์, exนายธตรัฎฐ์ ศรีความเจริญ, "Load Alleviation in Transmission System by Using Phase Shifting Transformer", iEECON 2018 The 6th International Electrical Engineering Congress, 7 - 9 มีนาคม 2018, เมือง กระบี่ ประเทศไทย
2018 inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPatchareeporn Chuengsutthiwong, exPearpeerune Uthaisang, exPruttapon Maolanon, "Hidden Dot Patterns Recognition using CNNs on Raspberry Pi Zero W", The International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems joint with the International Conference on Embedded Systems and Intelligent Technology (ICESIT-ICICTES2018), 7 - 9 พฤษภาคม 2018, ขอนแก่ง ขอนแก่น ประเทศไทย
2018 inดร.พันศักดิ์ เทียนวิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exInhorm, S., exPuttanontavit, N., exLuengkhwan, U., "Short-Term Prediction for Earth-Space Link Failure Due to Rain Using Weather Radar Maps", 2018 IEEE International Conference on Communications, ICC 2018, 20 - 24 พฤษภาคม 2018, แคนซัสซิตี มิสซูรี สหรัฐอเมริกา
2018 exMontree Utakrue, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Impact Analysis of Electric Vehicle Quick Charging to Power Transformer Life Time in Distribution System", 2018 IEEE Transportation Electrification Conference and Expo, Asia-Pacific (ITEC Asia-Pacific), 6 - 9 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exKrit Yodpradit, inดร.อัจฉรา พิเชฐจำเริญ, อาจารย์, inดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An Inverse-Sinusoidal PWM Technique to Improve Thermal Performance of IGBT Module", 2018 IEEE Transportation Electrification Conference and Expo, Asia-Pacific (ITEC Asia-Pacific), 6 - 9 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Dynamic Modeling of Wireless Power Transfer Systems with a Moving Coil Receiver", 2018 IEEE Transportation Electrification Conference and Expo, Asia-Pacific (ITEC Asia-Pacific), 6 - 9 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exSoykaew, N., inดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Estimation of EMO Mode based on Synchrophasor data of Low Inertia Power System", 5th International Conference on Electric Power and Energy Conversion Systems, EPECS 2018, 23 เมษายน 2018
2018 exTedlek, D., exKhoomboon, S., inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChanwimaluang, T., exKumazawa, I., "A Cloud-Contamination Removal Algorithm by Combining Image Segmentation and Level-set-based Approaches for Remote Sensing Images", 2018 International Conference on Embedded Systems and Intelligent Technology and International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, ICESIT-ICICTES 2018, 7 พฤษภาคม 2018
2018 exTragulnuch, P., exChanvimaluang, T., inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exIngprasert, S., exIsshiki, T., "High Voltage Transmission Tower Detection and Tracking in Aerial Video Sequence using Object-Based Image Classification", 2018 International Conference on Embedded Systems and Intelligent Technology and International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, ICESIT-ICICTES 2018, 7 พฤษภาคม 2018
2018 inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exFareeda HOOKHIAO, "Simulated Results for Frequency Response of Impedance Matching Improvement for Single Layer Dual Mode Antenna for UHF RFID Tag", 2018 Thailand-Japan Microwave (TJMW2018), 27 - 29 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exWinyou Silabut, inดร.ณัฏฐกา หอมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรฐ คูหิรัญ, รองศาสตราจารย์, ex นายประวิทย์ บุญเอก, "Improving the Efficiency of Small Planar Dipole Antenna with the Crescent-Shaped Corner Reflector Based on Epsilon Negative Medium Using Particle Swarm Optimization", 2018 15th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, 18 - 21 กรกฎาคม 2018, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2018 inดร.ณัฏฐกา หอมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "A Minimax Optimization Approach to the Spherical Code Problem", IEEE WIECON-ECE 2018, 14 - 16 ธันวาคม 2018
2018 inดร.เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล, รองศาสตราจารย์, "Linear Predictive Model for Discriminative Feature Representation of Object Classification", 2018 Joint 10th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems and 19th International Symposium on Advanced Intelligent Systems, 5 - 8 ธันวาคม 2018, Toyama ญี่ปุ่น
2018 inดร.เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, "Consistent Sparse Representation based on Discriminative Dictionary Learning for Face Recognition", The 4th IEEE WIECON-ECE 2018, 14 - 16 ธันวาคม 2018, Pattaya ชลบุรี ประเทศไทย
2018 exAnyapo, C., inดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, exOhishi, K., "Experimental Verification of Coupling Effect and Power Transfer Capability of Dynamic Wireless Power Transfer", 8th International Power Electronics Conference, IPEC-Niigata - ECCE Asia 2018, 20 - 24 พฤษภาคม 2018
2018 inดร.ณัฏฐกา หอมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "Biologically Inspired Optimization for Antenna Impedance Matching", 2018 IEEE Southeastcon, Southeastcon 2018, 19 เมษายน 2018
2018 exChaidee, W., exHorapong, K., inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Filter design based on spectral dictionary for latent fingerprint pre-enhancement", 11th IAPR International Conference on Biometrics, ICB 2018, 20 กุมภาพันธ์ 2018
2018 inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.บุศรา พิริยะอนนท์, อาจารย์, exOhishi, K., "Haptic signal processing for human-robot collaboration system using moving average filter", 15th IEEE International Workshop on Advanced Motion Control, AMC 2018, 9 มีนาคม 2018
2018 exนางสาวปัญจวี รักษ์ประยูร, inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "An adaptive descriptor for functional correspondence between non-rigid 3D shapes", The 4th IEEE WIECON-ECE 2018, 14 - 16 ธันวาคม 2018, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2018 exนางสาวอมรรัตน์ คงมา, inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Non-rigid registration under articulated deformation for incomplete point clouds targeting 3D body reconstruction with occlusion", The 4th IEEE WIECON-ECE 2018, 14 - 16 ธันวาคม 2018, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2018 exThatthon Thagolpattanakul, inดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exUsa Boonbamroong, exTatree Mamee, "Monitoring and Data Collection System of Hybrid Power System at Koh Hong", IEEE WIECON-ECE 2018, 14 - 16 ธันวาคม 2018, pattaya ชลบุรี ประเทศไทย
2018 exChaowanan Jamroen, exAkekachai Pannawan, inดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Battery Energy Storage System Control for Voltage Regulation in Microgrid with High Penetration of PV Generation", 53rd International Universities Power Engineering Conference (UPEC2018), 4 - 7 กันยายน 2018, Glasgow สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2018 exUdomchai Techavipoo, exRachaporn Keinprasit, exWarakorn Khamkaew, exPrachumpong Dangsakul, exPairash Thajchayapong, exSarun Angamnuaysiri, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Implementation of Asymmetric Kernel Median Filtering for Real-Time Ultrasound Imaging", 2018 11th Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON), 21 - 24 พฤศจิกายน 2018, Chiang Mai อื่นๆ ประเทศไทย
2018 exThunwa Boonlert, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparison of Voltage Distortion Impacts from High-Speed Railway Systems connected to Electrical Grid under Different Special Transformers", The 2018 International Electrical Engineering Congress (iEECON2018), 7 - 9 มีนาคม 2018, กระบี่ ประเทศไทย
2018 inดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKulsawasd Jitkajornwanich, inดร.บุศรา พิริยะอนนท์, อาจารย์, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Surface Modifications in Pulsed Microcorna Streamer Plasma", The 2018 International Electrical Engineering Congress (iEECON2018), 7 - 9 มีนาคม 2018, กระบี่ ประเทศไทย
2018 exChaninun Yoddee , inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Arc Flash Hazard Assessment in Medium VoltageSwitchgear : A Case Study in Cement Plant", The 2018 International Electrical Engineering Congress (iEECON2018), 7 - 9 มีนาคม 2018, กระบี่ ประเทศไทย
2018 inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์, "DEVELOPMENT OF INTEGRATED SATELLITE-BASED DROUGHT MODEL IN THAILAND USING MULTIPLE LINEAR REGRESSION", Fourth International Conference on Science, Engineering & Environment (SEE 2018), 12 - 14 พฤศจิกายน 2018, nagoya ญี่ปุ่น
2018 exNabeela Shaheen , inดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Weight Distribution on Vector Symbol Decoder Performance", the 4th IEEE international Women in Engineering (WIE) Conference on Electrical and Computer Engineering 2018 (IEEE WIECON-ECE 2018), 14 - 16 ธันวาคม 2018, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2018 exJitkajornwanich, K., exKongthong, C., exKhongsoontornjaroen, N., exKaiyasuan, J., exLawawirojwong, S., exSrestasathiern, P., inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, exVateekul, P., "Utilizing Twitter Data for Early Flood Warning in Thailand", 2018 IEEE International Conference on Big Data, Big Data 2018, 10 - 13 ธันวาคม 2018
2018 exDeerada, C., exPhromsuthirak, K., inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Reference-point detection for latent fingerprint images based on spectrum analysis", 15th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2018, 18 - 21 กรกฎาคม 2018
2018 exTulsook, S., inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSugino, N., exChanwimaluang, T., exHoonsuwan, P., "A pipeline extraction on forward-looking sonar images using the self-organizing map", 15th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2018, 18 - 21 กรกฎาคม 2018
2018 exSintarasirikulchai, W., inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exIsshiki, T., exChanwimaluang, T., exRakwatin, P., "A multi-temporal convolutional autoencoder neural network for cloud removal in remote sensing images", 15th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2018, 18 - 21 กรกฎาคม 2018
2018 exTragulnuch, P., exChanvimaluang, T., inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exIngprasert, S., exIsshiki, T., "High voltage transmission tower identification in an aerial video sequence using object-based image classification with geometry information", 15th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2018, 18 กรกฎาคม 2018
2018 exPuangjaktha, P., exIam-Ong, T., exPopattanachai, P., inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Performance evaluation of SIPROs level 2A products for different digital elevation models and interpolation methods", 15th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2018, 18 กรกฎาคม 2018
2018 exนัท สร้อยแก้ว, inดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Estimation of Electromechanical Mode based on Synchrophasor data", 2018 International Electrical Engineering Congress (iEECON), 7 - 9 มีนาคม 2018, กระบี่ ประเทศไทย
2018 exRachen Suwanno, inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Coordinated Fuzzy PEVs Charging Controller Design for Stabilizing Tie-Line Power Oscillation Based on Synchrophasor Data", 2018 International Electrical Engineering Congress (iEECON), 7 - 9 มีนาคม 2018, กระบี่ ประเทศไทย
2018 exKittisak Chaengakson , inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Identify Critical Component of Overhead Transmission Line for RCM using ObjectiveWeight Based on TOPSIS Model", The Grand GMSARN International Conference 2018 on Energy, Environment, and Development in GMS, 28 - 30 พฤศจิกายน 2018, Guangxi สาธารณรัฐประชาชนจีน
2018 exวัชระ พบพร, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exOnurai Noohawm, "RCM Based Power Distribution Maintenance Prioritization Using TOPSIS Method", The Grand GMSARN International Conference 2018 on Energy, Environment, and Development in GMS, 28 - 30 พฤศจิกายน 2018, Guangxi สาธารณรัฐประชาชนจีน
2018 exPruttapon Maolanon, inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of a Wearable Household Objects Finder and Localizer Device using CNNs on Raspberry Pi 3", The 2018 IEEE INTERNATIONAL WOMEN IN ENGINEERING (WIE) CONFERENCE ON ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING (WIECON-ECE), 14 - 16 ธันวาคม 2018, Pattaya อื่นๆ ประเทศไทย
2018 exนายชงฮูอ ค้วน, inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย), รองศาสตราจารย์, "Rate-Maximizing User Selection for Downlink NOMA with Effect of Log-Normal Shadowing", IEEE International WIE Conference on Electrical and Computer Engineering (WIECON-ECE), 14 - 16 ธันวาคม 2018, พัทยา อื่นๆ ประเทศไทย
2018 inนายธนากร ฆ้องเดช, อาจารย์, inดร.วชิระ จงบุรี, รองศาสตราจารย์, exChalisa Thumkanon , "Evaluation of Automotive Power Line Communication Channels by Shrink and Spread Techniques", The IEEE international Women in Engineer (WIE) Conference on Electrical and Computer Engineering, 14 - 16 ธันวาคม 2018, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2018 inดร.ถิระภัทร จริยะนรวิชช์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนส.ชาลิสา ทุมกานนท์, "Optimization of Coating Material Selection Using the Skin Depth Approximation", 2018 IEEE International WIE Conference on Electrical and Computer Engineering (WIECON-ECE), 14 - 16 ธันวาคม 2018
Publish Year National Conference 5
2018 exธนพัฒน์ อินจันทร์ , inดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอุสาห์ บุญบำรุง, "การศึกษาและพัฒนาการคานวณตาแหน่งดวงอาทิตย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ โดยการติดตามดวงอาทิตย์แบบแกนคู่", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3, 11 - 12 มกราคม 2018, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exพงษ์ประเสริฐ ผาแดงจงเจริญ, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสร้างแบบจำลองระบบไฮบริดที่มีการติดตั้งเซลล์เชื้อเพลิงและแบตเตอรี่เพื่อแก้ปัญหาความสมดุลโหลดพลวัต", การประชุมวิชกาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 (The 10th Conference of Electrical Engineering Network 2018), 1 - 3 พฤษภาคม 2018, อำเภอเมือง กาญจนบุรี ประเทศไทย
2018 exLotchana Soyvienvong, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Analysis of Power Swing Protection in EDL System", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 เรื่อง “ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (The 8th National and International Graduate Study Conference “Thailand 4.0 Creative Innovation for Sustainable Development”, 28 - 29 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exนายธนณชัย ลีลารุจิ, inดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำแนกลักษณะเมฆเพื่อใช้ในการทำนายความเข้มแสงอาทิตย์โดยใช้การประมวลผลภาพและโครงข่ายประสาทเทียม", การประชุมทางวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 41, 21 - 23 พฤศจิกายน 2018, เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย
2018 exนายชงฮูอ ค้วน, exนายชัชพล ศรีวิเชียร, inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, รองศาสตราจารย์, "การเลือกผู้ใช้ที่เหมาะที่สุดด้วยการสืบค้นไบนารีสําหรับโนมาดาวน์ลิงค์", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 41 ประจำปี 2561 , 21 - 23 พฤศจิกายน 2018, อุบลราชธานี ประเทศไทย

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=06&SectionID=04&BudgetYear=2018]