ผลงานภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปี 2013

23

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

100

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

24

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

6

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 13
2013 inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, exDr. Manuel Nandayapa, exProf. Kiyoshi Ohishi, exAssoc. Prof. Seiichiro Katsura, "Design for Sensorless Force Control of Flexible Robot by Using Resonance Ratio Control Based on Coefficient Diagram Method", Automatika - Journal for Control, Measurement, Electronics, Computing and Communications, ปีที่ 54, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2013, หน้า 62-73
2013 exPanyakaew, P., inดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Hybrid computational method for step-bidding price optimal power flow", International Review of Electrical Engineering, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 369-378
2013 exSutthiwichaiporn, P., inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Adaptive boosted spectral filtering for progressive fingerprint enhancement", Pattern Recognition, ปีที่ 46, ฉบับที่ 9, กันยายน 2013, หน้า 2465-2486
2013 exKerdphol, T., inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWeerakamaeng, Y., "Robust interline power flow controller design for damping of low frequency oscillations in power system with wind power sources", International Review of Automatic Control, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2013, หน้า 127-133
2013 exBenjamin I. Rapoport, exLorenzo Turicchia, inดร.วรดร วัฒนพานิช, รองศาสตราจารย์, exThomas J. Davidson, exRahul Sarpeshkar, "Efficient Universal Computing Architectures for Decoding Neural Activity", PLoS One, ปีที่ 7, ฉบับที่ 9, กันยายน 2013
2013 exนายวิโรจน์ บัวคลี่, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimal DG Allocation in a Smart Distribution Grid Using Cuckoo Search Algorithm (selected from ECTI-CON 2013 to publish in ECTI-EEC)", The ECTI TRANSACTIONS ON ELECTRICAL ENG., ELECTRONICS, AND COMMUNICATIONS, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, สิงหาคม - กันยายน 2013, หน้า 16-22
2013 inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThongchart Kerdphol, "Robust Interline Power Flow Controller with Wind Power Source Using Phase-Plane Fuzzy Logic Control (selected from ECTI-CON 2013 to publish in ECTI-EEC)", The ECTI TRANSACTIONS ON ELECTRICAL ENG., ELECTRONICS, AND COMMUNICATIONS , ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, สิงหาคม - กันยายน 2013, หน้า 23-27
2013 inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPreesan Rakwatin, exRatchawit Sirisommai, exApisit Eiumnoh, "A Joint Land Cover Mapping and Image Registration Algorithm Based on a Markov Random Field Model", Remote Sensing, ปีที่ 5, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2013, หน้า 5089-5121
2013 inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSettaporn Sriwilai, exThitiporn Chanwimaluang, exTsuyoshi Isshiki, "A Land Cover Mapping Algorithm Based on a Level Set Method", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 47, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2013, หน้า 953-966
2013 inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, รองศาสตราจารย์, exKritsada Mamat, exAke Tonsirisittikun, exKaemmatat Jiravanstit, "Power and Bit Allocation for Wireless OFDM Channels with Finite-Rate Feedback and Subcarrier Clustering", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 47, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2013, หน้า 898-908
2013 inดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์, รองศาสตราจารย์, exVasin Suktalordcheep, exJatupon Thonchai, "Concatenated Reed-Solomon Inner and Convolutional Outer Codes for Mobile Channels with Soft Core Processor Implementation", Kasetsart Journal (natural Science), ปีที่ 47, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2013, หน้า 885-897
2013 inดร.พูนลาภ ลามศรีจันทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "A Practical Wavelet Compression for Arbitrarily-SizedNatural Color Images", Kasetsart Journal Natural Science, ปีที่ 47, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2013, หน้า 925-939
2013 exSrisuwan, T., inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "Smoke detection using GLCM, wavelet, and motion", , ปีที่ 9069, ตุลาคม 2013
Publish Year National Journal 10
2013 inดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์, exนายปริญญา ธรรมวงศ์, "หลักการกำหนดมาตรฐานฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้ากำลังของประเทศไทย", วิศวกรรมสาร มก, ปีที่ 26, ฉบับที่ 83, มกราคม - มีนาคม 2013, หน้า 56-63
2013 exนายธงชาติ เกิดผล, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ยศวีร์ วีระกำแหง, อาจารย์, "ตัวควบคุมแบบคงทนสำหรับตัวควบคุมการไหลกำลังไฟฟ้าระหว่างสายเพื่อหน่วงการแกว่งความถี่ต่ำในระบบไฟฟ้าโดยพิจารณาการติดตั้งกำงานลม", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 26, ฉบับที่ 86, ตุลาคม - ธันวาคม 2013
2013 exนายพิริยะ แสงไทร, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของตัวจำกัดกระแสลัดวงจรต่อการป้องกันระยะทาง", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 26, ฉบับที่ 86, ตุลาคม - ธันวาคม 2013
2013 exนายธนเดช ไพรรุณ, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ยศวีร์ วีระกำแหง, อาจารย์, "ผลกระทบของอัตราลาดเอียงกำลังไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายพลังงานทดแทนในระบบแบตเตอรี่สำหรับการควบคุมความถี่ในระบบไมโครกริด", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 26, ฉบับที่ 86, ตุลาคม - ธันวาคม 2013
2013 exนายสาธิต กล้าหาญ, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การหากำลังการผลิตที่มากที่สุดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กโดยไม่ส่งผลต่อลำดับการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ป้องกันในระบบจำหน่าย 22 kV", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 26, ฉบับที่ 86, ตุลาคม - ธันวาคม 2013
2013 exพยัต จิรสุวรรณพงศ์, inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การติดต่อระหว่างสมองมนุษย์และคอมพิวเตอร์สั่งการโดยใช้การจินตนาการการเคลื่อนไหวของมือซ้ายขวาโดยใช้ตัวกรองเวฟเล็ตแพ็คเกจ", วชิรเวชสาร, ปีที่ 57, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 185-192
2013 inดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินความเสียงหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังในสถานีไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการให้คะแนนตามน้ำหนัก", วิศวกรรมสาร มก. ฉ.86 ปี 26 ตค-ธค.56, ปีที่ 26, ฉบับที่ 86, ตุลาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 21-36
2013 exนายวีรวุฒิ กนกบรรณกร, inดร.ตฤณ แสงสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "การใช้ทฤษฏีปริมาณซ้อนทับและวงจรลำดับลบเพื่อระบุพื้นที่ของสาเหตุของแรงดันตกชั่วขณะชนิดไม่สมดุล", วิศวกรรมสาร มข., ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2013, หน้า 447-456
2013 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายยุทธนา เดชกุมมาร, "วิธีการจัดเรียงรูปแบบโครงข่ายที่เหมาะสมสำหรับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 26, ฉบับที่ 86, ตุลาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 45-58
2013 exThunnawut Vivattavornwong, exParinya Srithanee, exVeeris Teerawut, inดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาระบบส่งสัญญาณผ่านเครือข่ายไร้สายและการสอบเทียบสำหรับเครื่องมือตรวจวัดทางธรณีเทคนิคสำหรับบริเวณ Area 4.1 ในเหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 26, ฉบับที่ 84, เมษายน - มิถุนายน 2013, หน้า 43-58

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 65
2013 exนายจตุพล ท่นไชย, exนายวศิน สุขตลอดชีพ, inดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์, รองศาสตราจารย์, "Lab Prototype and Performance Investigation of List-of-2 Soft Viterbi Decoder for a BCH Inner Code", The International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (ICICTES2013) , 24 - 26 มกราคม 2013, สมุทรสงคราม ประเทศไทย
2013 exนายเอก ตันศิริสิทธิกุล, inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, รองศาสตราจารย์, "Transmit Power Allocation Schemes For Wireless OFDM Channels with Finite-Rate Feedback", International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (ICICTES), 24 - 26 มกราคม 2013, สมุทรสงคราม ประเทศไทย
2013 exNaphat Rattanathawornkiti , inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThitiporn Chanwimaluang, exMakoto Sato, "Fusion between Wii Remote and FaceAPI for Desktop Virtual Reality", The 2013 International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (ICICTES 2013), 24 - 26 มกราคม 2013, อัมพวา สมุทรสงคราม ประเทศไทย
2013 exKitti Chumkesornkulkij, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exApisit Eiumnoh, exPreesan Rakwatin, exItsuo Kumazawa, "Estimated Rice Cultivation Date by Using MODIS NDVI Time-Series Data", The 2013 International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (ICICTES 2013) , 24 - 26 มกราคม 2013, อัมพวา สมุทรสงคราม ประเทศไทย
2013 exWilawun Punmanee, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThitiporn Chanwimaluang, exAkinori Nishihara, exChaichat Musana, "Natural color evaluation on satellite images", The 2013 International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (ICICTES 2013) , 24 - 26 มกราคม 2013, อัมพวา สมุทรสงคราม ประเทศไทย
2013 exSettaporn Sriwilai, exThitiporn Chanwimaluang, inดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTsuyoshi Isshiki, "A Land Cover Mapping Algorithm Based on the Level Set Method", The 2013 International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (ICICTES 2013) , 24 - 26 มกราคม 2013, อัมพวา สมุทรสงคราม ประเทศไทย
2013 inดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย), รองศาสตราจารย์, exJeeranan Janjaturaphan, exNirawit Sutavimol, "Reconfigurable Convolutional Interlavers with MAP Decoding for MPEG-4 Image Transmission Systems for Time Varying Rician Block-fading channels", The International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, 24 - 26 มกราคม 2013, อัมพวา สมุทรสงคราม ประเทศไทย
2013 exนายธนเดช ไพรรุณ, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ยศวีร์ วีระกำแหง, อาจารย์, "Power Ramp Rate of Wind and Solar Farms on Frequency Regulation in Microgrid System", The 2013 International Electrical Engineering Congress (iEECON2013), 13 - 15 มีนาคม 2013, อ.เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 exนายธงชาติ เกิดผล, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ยศวีร์ วีระกำแหง, อาจารย์, "Simultaneous Coordinated Tuning of IPFC and PSS Controller for Damping of Low Frequency Oscillations in Power System", The 2013 International Electrical Engineering Congress (iEECON2013), 13 - 15 มีนาคม 2013, อ.เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKajornkiet Assawabenchang, inนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Optimal Transformer Sizing in PEA Distribution System", The 2013 International Electrical Engineering Congress (iEECON2013), 13 - 15 มีนาคม 2013, อ.เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 exThanida Siritan, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exUdomchai Techavipoo, exDuangporn Lerslip, exNobuhiko Sugino, "Shifted Focusing Method for Ultrasound Imaging", The 2013 International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (ICICTES 2013), 24 - 26 มกราคม 2013, Amphawa
2013 exSarayut Yaemprayoon, inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, exProf. Kiyoshi Ohishi, exAssist. Prof. Jakkree Srinonchat, "Designing FPGA Low Pass Filter for Improvement Control Peltier Device base on Heat Disturbance Observer", The International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, ICICTES 2013, 24 - 26 มกราคม 2013, อัมพวา สมุทรสงคราม ประเทศไทย
2013 inดร.เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล, รองศาสตราจารย์, exนายรพีพล จงประชาวัฒน์, "Analysis of relation between unlabeled and labeled data to self-taught learning performance", International conference of pattern recognition and computer vision (ICPRCV 2013- Paris, France), 29 - 30 เมษายน 2013, ปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2013 exนายเฉลียว เกตุแก้ว, exOnurai Noohawm, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Rice Mill Industry Maintenance Planning Using Reliability Centered Maintenance (RCM)", The Sixth IASTED Asian Conference on Power and Energy Systems, 10 - 12 เมษายน 2013, ภูเก็ต ประเทศไทย
2013 exนางสาวโสภา แซ่เฮ้ง, exOnurai Noohawm, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "SPP Wheeling Charge Calculation Using Cooperative Game Theory", International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2013), 24 - 26 มกราคม 2013, สมุทรสงคราม ประเทศไทย
2013 inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายธงชาติ เกิดผล, inดร.ยศวีร์ วีระกำแหง, อาจารย์, "ROBUST INTERLINE POWER FLOW CONTROLLER DESIGN FOR DAMPING OF LOW FREQUENCY OSCILLATIONS IN POWER SYSTEMS WITH WIND POWER SOURCES", The Sixth IASTED Asian Conference on Power and Energy Systems (AsiaPES 2013), 10 - 12 เมษายน 2013, ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ ภูเก็ต ประเทศไทย
2013 exนางสาวเหนือนภา วิฒิฐานนท์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "WIDE AREA ROBUST TCSC CONTROLLER USING PHASE-PLANE FUZZY LOGIC CONTROL", The Sixth IASTED Asian Conference on Power and Energy Systems (AsiaPES 2013), 10 - 12 เมษายน 2013, ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ อื่นๆ ประเทศไทย
2013 inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThanadech Priroon, exYossawee Weerakamaeng, "EVALUATION OF BATTERY SYSTEM FOR FREQUENCY CONTROL IN MICROGRID SYSTEM CONSIDERING POWER RAMP RATE OF RENEWABLE POWER SOURCES", The Sixth IASTED Asian Conference on Power and Energy Systems (AsiaPES 2013), 10 - 12 เมษายน 2013, ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exนางสาวเนาวรัตน์ เทพพิทักษ์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ยศวีร์ วีระกำแหง, อาจารย์, "Power System Oscillation Control Using a Robust Energy Capacitor System", The Tenth International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2013), 15 - 17 พฤษภาคม 2013, อำเภอเมือง กระบี่ ประเทศไทย
2013 exนางสาวชนิกนันท์ วัณณะสุต, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Evaluation of the Requirements for Battery Energy Storage System to Postpone the Investment of Distribution System", The Tenth International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2013), 15 - 17 พฤษภาคม 2013, อำเภอเมือง กระบี่ ประเทศไทย
2013 inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายธงชาติ เกิดผล, inดร.ยศวีร์ วีระกำแหง, อาจารย์, "Robust Interline Power Flow Controller Using Phase-Plane Fuzzy Logic Control", The Tenth International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2013), 15 - 17 พฤษภาคม 2013, อำเภอเมือง กระบี่ ประเทศไทย
2013 exนายวิโรจน์ บัวคลี่, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimal DG Allocation in a Smart Distribution Grid Using Cuckoo Search Algorithm", The Tenth International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2013), 15 - 17 พฤษภาคม 2013, อำเภอเมือง อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exนางสาวเหนือนภา วิฒิฐานนท์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "TCSC Based on Phase-Plane Fuzzy Logic Control for Wide-Area Power System Stabilization", The Tenth International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2013), 15 - 17 พฤษภาคม 2013, อำเภอเมือง กระบี่ ประเทศไทย
2013 inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, exProf. Kiyoshi Ohishi, exDr. Yuki Yokokura, "Switching operation mode resonance ratio control for flexible robot system", The IEEE International Conference on Mechatronics, ICM 2013, 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2013, Vicenza สาธารณรัฐอิตาลี
2013 exThao Tran Phuong, exDr. Yuki Yokokura, exProf. Kiyoshi Ohishi, inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, "FPGA-based high performance bilateral control of different master-slave mechanism using highorder disturbance observer", The IEEE International Conference on Mechatronics, ICM 2013, 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2013, Vicenza สาธารณรัฐอิตาลี
2013 exDr Stepan Lucyszyn, inดร.สุเนตร พรานนท์สถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "RF MEMS for Antenna Applications", 7th European Conference on Antennas and Propagation (EUCAP 2013) , 8 - 12 เมษายน 2013, GOTHENBURG ราชอาณาจักรสวีเดน
2013 exThitipatanapong, R., inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Kinetic energy method to vehicle behavior assessment for economic energy consumption under practical conditions", SAE Technical Papers, 1 เมษายน 2013
2013 exนางสาวนิดา เจริญสวัสดิพงศ์, inดร.พูนลาภ ลามศรีจันทร์, รองศาสตราจารย์, "Arbitrary-sized Wavelet Image Compression", The 2013 International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (ICICTES 2013), 24 - 26 มกราคม 2013, สมุทรสงคราม ประเทศไทย
2013 exA. Phayomhom, inดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์, "Heat Cycles Test Set for Power Cable", 2013 10th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2013), 15 - 17 พฤษภาคม 2013, กระบี่ ประเทศไทย
2013 exนายพัชรพล กาศอุดม, inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, รองศาสตราจารย์, "Minimum-Energy Bit Allocation Over Powerline OFDM Channels", ECTI-CON 2013, 15 - 17 พฤษภาคม 2013, กระบี่ ประเทศไทย
2013 inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThanadech Priroon, inดร.ยศวีร์ วีระกำแหง, อาจารย์, "Evaluation of Battery Energy Storage System for Frequency Control in Microgrid System", The 10th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2013), 15 - 17 พฤษภาคม 2013, อำเภอเมือง กระบี่ ประเทศไทย
2013 exนางสาวสนทนา หมีรักษา, inดร.พูนลาภ ลามศรีจันทร์, รองศาสตราจารย์, "A Simulation of Hybrid Wavelet Image Compression", The 28th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2013), 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2013, Yeosu สาธารณรัฐเกาหลี
2013 exTananiti Promwongsa, inดร.พูนลาภ ลามศรีจันทร์, รองศาสตราจารย์, "Arbitrary-sized Image Compression without Padding", The 13th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 2013), 4 - 6 กันยายน 2013, เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
2013 inนายธนากร ฆ้องเดช, อาจารย์, inดร.วชิระ จงบุรี, รองศาสตราจารย์, "A method to analyze communication bandwidth and pulse response of power lines with branches using backward impedance transform technique", Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 2013 10th International Conference on 15-17 May 2013 , 15 - 17 พฤษภาคม 2013, เมื่องกระบี่ กระบี่ ประเทศไทย
2013 inดร.วรฐ คูหิรัญ, รองศาสตราจารย์, exWinyou Silabut, "Computer Simulation on a Plane Wave propagating in Ferrite Medium", The 7th Conference of the Asian Consortium on Computational Materials Science (ACCMS-7), 25 - 28 กรกฎาคม 2013, นครราชสีมา ประเทศไทย
2013 exชูฤทธิ์ ปานสกุณ, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Impact of Increased Rooftop PV Installations on Voltage Unbalance in LV Distribution Networks", International Conference of Engineering, Applied Sciences, and Technology (ICEAST 2013), 21 - 24 สิงหาคม 2013, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exProf. Kiyoshi Ohishi, exAssist. Prof. Yuki Yokokura, inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, "Impedance Control with Automatic Load Regulation for a Twin Belt-Driven Human Training System", IEEE Region 10 Humanitarian Technology Conference 2013, 26 - 29 สิงหาคม 2013, Sendai ญี่ปุ่น
2013 exRuncharoon, K., inนางวรวรรณ ศรีฉัตราภิมุข, รองศาสตราจารย์, "Sliding Mode Control of quadrotor", 2013 The International Conference on Technological Advances in Electrical, Electronics and Computer Engineering, TAEECE 2013, 9 พฤษภาคม 2013
2013 inดร.เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล, รองศาสตราจารย์, exนายรพีพล จงประชาวัฒน์, "Receptive Field Resolution Analysis in Convolutional Feature Extraction", 13th International Symposium on Communications and Information Technologies, 4 - 6 กันยายน 2013, เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
2013 exSettaporn Sriwilai, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThitiporn Chanwimaluang, inดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTsuyoshi Isshiki, "A super-resolution mapping algorithm based on the level set method", The 2013 10th International Conference onElectrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)., 15 - 17 พฤษภาคม 2013, กระบี่ ประเทศไทย
2013 exKitti Chumkesornkulkit1, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPreesan Rakwatin, exApisit Eiumnoh, exItsuo Kumazawa, exChitnucha Buddhaboon, "Estimated Rice Cultivation Date using an Extended Kalman Filter on MODIS NDVI Time-Series Data", The 2013 10th International Conference onElectrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 15 - 17 พฤษภาคม 2013, กระบี่ ประเทศไทย
2013 exWilawun Punmanee, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThitiporn Chanwimaluang, exAkinori Nishihara, exChaichat Musana, "Naturalness Color Enhancement for THEOS Images", The 13th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 2013), 4 - 6 กันยายน 2013, สมุย สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
2013 exDusadee Apicharttrisorn , exKittipat Apicharttrisorn , inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Moving Object Tracking Algorithm Using Support Vector Machines in Binary Sensor Networks", The 13th International Symposium on Communications and Information Technologies , 4 - 6 กันยายน 2013, สมุย สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
2013 inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, exA. Alexandre, exVasco M. N. de Almeida, "Iris Surface Deformation and Normalization", The 13th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 2013) , 4 - 6 กันยายน 2013, สมุย สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
2013 inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSittikit Pechsuwan, "Simulated results for single layer dual mode antennas for UHF RFID tag using open stubs", 2013 13th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT), 4 - 6 กันยายน 2013, เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
2013 exTaengko, K., inดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Risk assessment for power transformers in PEA substations using health index", 2013 10th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2013, 15 พฤษภาคม 2013, กระบี่ ประเทศไทย
2013 exนายกฤษฎา มามาตร, inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, รองศาสตราจารย์, "Optimal subcarrier allocation for 2-user downlink multiantenna OFDMA channels with beamforming interpolation", 2013 13th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT), 4 - 6 กันยายน 2013, สมุย สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
2013 inดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย), รองศาสตราจารย์, exDuangjai Parnnark, "Study on Mismatched Source Transition Probability Matrix using in MAP Source-controlled Channel Decoding for MPEG-4 Video Sequence Wireless Transmission Systems", 2013 13th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT), 4 - 6 กันยายน 2013, ภูเก็ต ประเทศไทย
2013 exKritsada Mamat, inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, รองศาสตราจารย์, "On transmit beamforming for multiantenna OFDM channels with finite-rate feedback", IEEE International Conference on Communications (ICC), 9 - 13 มิถุนายน 2013, Budapest สาธารณรัฐฮังการี
2013 exPhromsuthirak, K., inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Fingerprint quality assessment using frequency and orientation subbands of block-based fourier transform", Proceedings - 2013 International Conference on Biometrics, ICB 2013, 4 มิถุนายน 2013
2013 exนายวัชระ พบพร, exอรอุไร หนูหอม, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Reliability Centered Maintenance (RCM) Implementation on PEA Power Distribution Systems: A Case Study of Bang-Pa-In Branch Office", The 8th GMSARN International Conference 2013 on Green Growth in GMS: Energy, Environment and Social Issues, 18 - 20 ธันวาคม 2013, Mandalay สหภาพพม่า
2013 exนายยุทธนา ยิ้มประเสริฐ, exนางสาวอรอุไร หนูหอม, inดร.วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Effect of Contact Resistance on PEA Power Transmission Systems", The 8th GMSARN International Conference 2013 on Green Growth in GMS: Energy, Environment and Social Issues, 18 - 20 ธันวาคม 2013, Mandalay สหภาพพม่า
2013 exนางสาวโสภา แซ่เฮ้ง, exนางสาวอรอุไร หนูหอม, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "SPP Loss Allocation by Cooperative Games", The 8th GMSARN International Conference 2013 on Green Growth in GMS: Energy, Environment and Social Issues, 18 - 21 ธันวาคม 2013, Mandalay สหภาพพม่า
2013 exนายเฉลียว เกตุแก้ว, exนางสาวอรอุไร หนูหอม, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Outage Cost Modeling of High Energy Consumption Industries", The 8th GMSARN International Conference 2013 on Green Growth in GMS: Energy, Environment and Social Issues, 18 - 20 ธันวาคม 2013, Mandalay สหภาพพม่า
2013 exนางสาวนพดา ธีรอัจฉริยกุล, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimal Allocation of Maintenance Resources and Reliability Benchmarking of Electric Power Utilities", The 8th GMSARN International Conference 2013 on Green Growth in GMS: Energy, Environment and Social Issues, 18 - 20 ธันวาคม 2013, Mandalay สหภาพพม่า
2013 exนายสรพล กิจศิริสิน, exนางสาวนพดา ธีรอัจฉริยกุล, exนางสาวอรอุไร หนูหอม, inนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An Assessment Method of Reliability Improvement on Power Distribution Systems in Large Cities", The 8th GMSARN International Conference 2013 on Green Growth in GMS: Energy, Environment and Social Issues, 18 - 20 ธันวาคม 2013, Mandalay สหภาพพม่า
2013 exKlungtong, S., inดร.ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Voltage-mode universal biquadratic filter using OTA and Uniform Distributed RC", 13th International Symposium on Communications and Information Technologies: Communication and Information Technology for New Life Style Beyond the Cloud, ISCIT 2013, 4 กันยายน 2013
2013 exThanakorn Penthong, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An Efficient Method of Automatic Distance Relay Settings for Transmission Line Protection", IEEE TENCON 2013 Conference, 22 - 25 ตุลาคม 2013, Xian สาธารณรัฐประชาชนจีน
2013 exฐานิดา ศิริตัน, exอุดมชัย เตชะวิภู, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exราชพร เขียนประสิทธิ์, exภรนัย พินันโสตติกุล, exNobuhiko Sugino, exไพรัช ธัชยพงษ์, "Beamforming Complexity Reduction Methods for Low-Cost FPGA-based Implementation", The 2013 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2013), 23 - 25 ตุลาคม 2013, กระบี่ ประเทศไทย
2013 exวิทวัส บุญลีลากุล, exอุดมชัย เตชะวิภู, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exราชพร เขียนประสิทธิ์, exภรนัย พินันโสตติกุล, exNobuhiko Sugino, exไพรัช ธัชยพงษ์, "Compression of Ultrasound RF Data Using Quantization and Decimation", The 2013 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2013), 23 - 25 ตุลาคม 2013, กระบี่ ประเทศไทย
2013 exTeerasak Srisuwan, inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "Smoke Detection Using GLCM, Wavelet, and Motion", International Conference on Graphic and Image Processing, 26 - 27 ตุลาคม 2013, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2013 exPhongsak Thumbunpeng, inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exAmornrat Khongma, "Surface Area Calculation Using Kinect’s Filtered Point Cloud with an Application of Burn Care", IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics, 12 - 14 ธันวาคม 2013, Shenzhen สาธารณรัฐประชาชนจีน
2013 inดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย), รองศาสตราจารย์, ex Nirawit Sutavimol, "The Performance Evaluation of Reconfigurable Random Interleavers with MAP Decoding for MPEG-4 Medical Image Transmission Systems over Indoor Wireless Channels", ICNCC โดยพิมพ์ผลงานใน (International Journal of Future Computer and Communication, Vol. 2 No.4, August 2013), 1 - 4 สิงหาคม 2013, Hong Kong สาธารณรัฐประชาชนจีน
2013 inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKrit Chaiso, exJaktip Yordsri , "Object Recognition and Localization using Nave Bayes Nearest Neighbor", 1st International Conference on Information Technology and Electronic Commerce, 28 - 29 ธันวาคม 2013, Harbin สาธารณรัฐประชาชนจีน
2013 exPeerapon Chanhom, inดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exNatchpong Hatti, "A New Mitigation Strategy for Photovoltaic Power Fluctuation Using The Hierarchical Simple Moving Average", IEEE International Workshop on Intelligent Energy Systems (IWIES 2013), 10 - 14 พฤศจิกายน 2013, เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
Publish Year National Conference 35
2013 exสุมนมาศ ดีอินทร์, exนิรุตต์ นาคสุข, exเกษมศักดิ์ อุทัยชนะ, inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, exจิรเดช นาคเงินทอง, exฉัตรชัย สุขศรีเมือง, exทวีรัช มารวยทรัพย์, exวราวุธ พรินทรากูล, "การศึกษาเทคนิคการเชื่อมด้วยกล้องความเร็วสูงและการวัดสัญญาณในระบบการเชื่อมแบบ TIG", IE Network Conference 2013(IENET 2013) ประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2556, 16 - 18 ตุลาคม 2013, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2013 exพลากร กลัดเจริญ, inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, exProf. Kiyoshi Ohishi, "การลดการสั่นสะเทือนในหุ่นยนต์มาสเตอร์- สเลฟ ที่มีความยืดหยุ่นโดยวิธีการควบคุมอัตราการสั่นพ้อง และวิธีแผนผังค่าสัมประสิทธ์", The 36th Electrical Engineering Conference(EECON-36) การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่36, 11 - 13 ธันวาคม 2013, กาญจนบุรี ประเทศไทย
2013 inดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, exFrederic Bouillault, inดร.ณัฏฐกา หอมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "A Computer Model for Studying the Superconducting Filaments Properties", การประชุม นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 13, 17 ตุลาคม 2013, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2013 exกิตติวัฒน์ ศรีวิลาศ, inดร.วชิระ จงบุรี, รองศาสตราจารย์, "Data Traffic Performance Evaluation of Power Line Communication forLast Mile Network in PEA Smart Grid", การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9, 9 - 10 พฤษภาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exนนทชัย อยู่ไทย, inดร.เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล, รองศาสตราจารย์, "การเลือกอินพุทคุณลักษณะโดยใช้ความสัมพันธ์ข้ามเชิงฤดูกาลสำหรับการพยากรณ์ลมระยะสั้น", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36, 11 - 13 ธันวาคม 2013, กาญจนบุรี ประเทศไทย
2013 exก่อพงศ์ ส่วนขวาสกุล, inดร.เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล, รองศาสตราจารย์, "การพยากรณ์โหลดระยะกลางสำหรับข้อมูลการแข่งขัน EUNITE 2001", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36, 11 - 13 ธันวาคม 2013, กาญจนบุรี ประเทศไทย
2013 exพล จันทร์เฮง, inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย), รองศาสตราจารย์, "การออกแบบโปรแกรมคัดไทยบนแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36 (EECON-36), 11 - 13 ธันวาคม 2013, กาญจนบุรี ประเทศไทย
2013 exสุทธาพร กลีบทับทิม, exธนากร ฆ้องเดช, inดร.วชิระ จงบุรี, รองศาสตราจารย์, "วิธีการหาความจุช่องสัญญาณของการสื่อสารแถบความถี่กว้างสำหรับสายส่งไฟฟ้าแรงต่ำภายในอาคาร", การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 36 (EECON36), 11 - 13 ธันวาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exชญานิน ภู่สุภานุสรณ์, inดร.วชิระ จงบุรี, รองศาสตราจารย์, "วิธีการหาจุดติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณไร้สาย โดยใช้เมทริกซ์การกำจัดเส้นทางที่การสูญเสียเส้นทางเกินกว่าค่าที่กำหนด สำหรับระบบกริดอัจฉริยะของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 36 (EECON36), 11 - 13 ธันวาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exดวงใจ ปานนาค, inดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย), รองศาสตราจารย์, "การประเมินประสิทธิภาพของระบบการส่งลำดับข้อมูลแบบสุ่มที่กำหนดค่าได้ด้วยการถอดรหัสแบบแมปสำหรับระบบสื่อสารข้อมูลวีดิโอ", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36 (EECON-36), 11 - 13 ธันวาคม 2013, รร เฟลิกซ์ กาญจนบุรี ประเทศไทย
2013 inดร.สุเนตร พรานนท์สถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายปรเมษฐ์ คุณวัลลี, "Effects of Current Density and Electrode Shape on Electroplate Process", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36, 11 - 13 ธันวาคม 2013, เมือง กาญจนบุรี ประเทศไทย
2013 exนางสาวเนาวรัตน์ เทพหริรักษ์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การควบคุมแบบคงทนเพื่อปรับปรุงเสถียรภาพในระบบไฟฟ้ากำลังโดยการทำงานร่วมกันของ FCL และ ECS", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 36 (The 36th Electrical Engineering Conference – EECON 36), 11 - 13 ธันวาคม 2013, อำเภอเมือง กาญจนบุรี ประเทศไทย
2013 exนายวิชรพันธ์ โสมขันเงิน, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาการจัดเรียงสายป้อนในระบบจำหน่ายเพื่อลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียโดยใช้ระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 36 (The 36th Electrical Engineering Conference – EECON 36), 11 - 13 ธันวาคม 2013, อำเภอเมือง กาญจนบุรี ประเทศไทย
2013 exนายชูฤทธิ์ ปานสกุณ , inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของการเพิ่มปริมาณการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาเฟสเดียวต่อแรงดันไฟฟ้าไม่สมดุลของระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 36 (The 36th Electrical Engineering Conference – EECON 36), 11 - 13 ธันวาคม 2013, อำเภอเมือง กาญจนบุรี ประเทศไทย
2013 exกีรดิษ สายพัทลุง, inดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอุสาห์ บุญบํารุง, "การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำแบบอัตโนมัติสำหรับบ่อเลี่ยงสัตว์น้ำ", การประชุมวิชาการ ประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 3 - 4 ธันวาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exกีรดิษ สายพัทลุง, inดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอุสาห์ บุญบํารุง, "ระบบการจัดเก็บข้อมูลปริมาณพลังงานทดแทนร่วมในระยะไกล", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10, 6 - 7 ธันวาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exกีรดิษ สายพัทลุง, inดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอุตสาห์ บุญบำรุง, "การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวสำหรับการเติมออกซิเจนแบบอัตโนมัติในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำโดยใช้พลังงานทดแทนร่วม", The 36th Electrical Engineering Conference , 11 - 13 ธันวาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exนิกร ชัยเจริญ, inดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอุตสาห์ บุญบำรุง, "การศึกาาการตรวจวัดระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือโดยจำลองระบบย่อส่วนเพื่อประยุกต์ใช้ในพื้นที่ห่างไกล", the 36th Electrical engineering Conference, 11 - 13 ธันวาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exSupat Samphanyuth, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTanakorn SUNUNTACHAIKUL, "Simulated Results for a Miniaturized Slot Antenna with Cavity Backed using Semi-Lumped Capacitor at 433 MHz", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้้า ครั้งที่ 36, 11 - 13 ธันวาคม 2013, กาญจนบุรี ประเทศไทย
2013 exนางสาวโสภา แซ่เฮ้ง, exนางสาวอรอุไร หนูหอม, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมในการคำนวณค่าใช้จ่ายสายส่ง", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36, 11 - 13 ธันวาคม 2013, กาญจนบุรี ประเทศไทย
2013 exธงชัย คล้ายคลึง, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ผลกระทบจากการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในระบบแรงดันต่าด้วยโปรแกรม DIgSILENT", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36, 11 - 13 ธันวาคม 2013, กาญจนบุรี ประเทศไทย
2013 exบัณฑิต เพียดา, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบรวดเร็วต่อระดับแรงดันไฟฟ้าในระบบจำหน่ายไฟฟ้า", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36, 11 - 13 ธันวาคม 2013, กาญจนบุรี ประเทศไทย
2013 exพิชัย กองทอง, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบจากการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านพักอาศัยแบบไม่สมดุลต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้า", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36, 11 - 13 ธันวาคม 2013, กาญจนบุรี ประเทศไทย
2013 exมนตรี เส็งหนองแบน, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แผนการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าไมโครกริดเมื่อระบบไฟฟ้าแยกตัวอิสระ", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36, 11 - 13 ธันวาคม 2013, กาญจนบุรี ประเทศไทย
2013 exวงศกร มูลศรี, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การควบคุมความถี่โหลดเสริมในโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะโดยใช้รถยนต์ปลั๊กอินไฟฟ้าพร้อมทั้งพิจารณาเวลาหน่วงจากการสื่อสาร", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36, 11 - 13 ธันวาคม 2013, กาญจนบุรี ประเทศไทย
2013 exนายศราวุธ วิวัฒน์บุตรสิริ, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทนี รุ่งเรืองพิทยากุล, อาจารย์, "การเปรียบเทียบตัวควบคุมแบบนำหน้า-ล้าหลังกับฟัซซี่ลอจิกในระบบเชื่อมโยงระยะไกลกับอุปกรณ์ตัวเก็บประจุแบบอนุกรมที่ควบคุมด้วยไทริสเตอร์", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 29, 24 - 25 ตุลาคม 2013, อำเภอเมือง เชียงราย ประเทศไทย
2013 exนายธนานิติ พรหมวงศา, exนางสาวสนทนา หมีรักษา, inดร.พูนลาภ ลามศรีจันทร์, รองศาสตราจารย์, "Wavelet Image Encoder using Combination of Simple Bit-plane and Wavelet Difference Reduction", EECON 36, 11 - 13 ธันวาคม 2013, เมือง กาญจนบุรี ประเทศไทย
2013 inนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวศุภลักษณ์ สถิรชีวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพยากรณ์กำลังไฟฟ้าสูงสุดของสถานีไฟฟ้าด้วยเทคนิคการกระจายโหลดระดับมหภาคลงสู่ระดับจุลภาค", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36, 11 - 13 ธันวาคม 2013, เมือง กาญจนบุรี ประเทศไทย
2013 inนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์, exน.ส.จุฑาธิป สุหร่าย, "การปรับปรุงตัวประกอบการใช้ไฟฟ้าด้วยการลดความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุดในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิควิเคราะห์เส้นโค้งภาระในการใช้ไฟฟ้า", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36, 11 - 13 ธันวาคม 2013, เมือง กาญจนบุรี ประเทศไทย
2013 exณัฐกร กีรติไพบูลย์, inดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "เทคนิคการถ่ายโอนกำลังไฟฟ้าสูงสุดสำหรับระบบถ่ายโอนกาลังไฟฟ้าไร้สายแบบคัปเพิลเหนี่ยวนา", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 29, 24 - 25 ตุลาคม 2013, เมือง เชียงราย ประเทศไทย
2013 exชัยวัฒน์ งามสมโสด, inดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "เทคนิคการควบคุมขนาดพิกัดระบบเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ที่ใช้ร่วมกับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 29, 24 - 25 ตุลาคม 2013, เมือง เชียงราย ประเทศไทย
2013 exปณยา สุดตา, inดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาศักยภาพและผลกระทบของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าในเมืองใหญ่", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 29, 24 - 25 ตุลาคม 2013, เมือง เชียงราย ประเทศไทย
2013 exชาคริต กิตติทรัพย์เจริญ, inดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ยศวีร์ วีระกำแหง, อาจารย์, exปฎล สุขจิตต์, exกฤษฎา วรรณทอง, "การศึกษาการใช้คาตาลิสต์ที่รับความร้อนด้วยไฟฟ้าในการเพิ่มอุณหภูมิไอเสียจากเครื่องยนต์ดีเซลเชื้อเพลิงร่วมเพื่อลดมลภาวะในช่วงการขับขี่ในเมือง", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27, 16 - 18 ตุลาคม 2013, ชลบุรี ประเทศไทย
2013 inนายศรีศักดิ์ จ่างจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพันธุ์เทพ เลาหชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แรงผลักเริ่มเดินของมอเตอร์เชิงเส้นชนิดเหนี่ยวนำโดยรวมผลของการอิ่มตัว", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 36, 11 - 13 ธันวาคม 2013, กาญจนบุรี ประเทศไทย
2013 exศักดิ์ดา สุขแสวง, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, "การควบคุมหุ่นยนต์สการา โดยใช้การควบคุมเชิงทำนายแบบจำลองเพื่อประยุกต์ใช้ในงานบรรจุผลิตภัณฑ์", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51 “เส้นทางเกษตรไทย ก้าวไกลสู่อาเซียนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” Thai Agricultural Path Advances toward ASEAN for Sustainable , 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2021202020182009 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=06&SectionID=04&BudgetYear=2013]