ผลงานภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปี 2009

18

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

43

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

30

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

7

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 10
2009 inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, รองศาสตราจารย์, exMichael L. Honig, "Capacity of a multiple-antenna fading channel with a quantized precoding matrix", IEEE Transactions on Information Theory, ปีที่ 55, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2009, หน้า 1218-1234
2009 exสุรเชษฐ เดชฟุ้ง, inดร.ตฤณ แสงสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Design and Prototype Implementation of an Adaptive Mho Distance Relay by the KU Method", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2009, หน้า 402-410
2009 inดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย), รองศาสตราจารย์, exCharoenlarpnopparut, Chalie, "การถอดรหัสแบบซอสคอนโทลแมปกับตัวสลับลำดับข้อมูลสำหรับระบบการรับส่งภาพเอ็มเพ็ก-4 แบบไร้สายภายในอาคาร", IEICE journal, ปีที่ E92B, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2009, หน้า 3052-3059
2009 exJirachaweng, S, exLeelasawassuk T, inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Performance and computational complexity comparison of block-based fingerprint enhancement", Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), ปีที่ 5558LNCS, มกราคม 2009, หน้า 656-665
2009 exBoonchaiseree, N, inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Focal point detection based on half concentric lens model for singular point extraction in fingerprint", Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) , ปีที่ 5558 LNCS, มกราคม 2009, หน้า 637-646
2009 exKudoh, S, exOgawara, K, inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exIkeuchi, K, "Painting robot with multi-fingered hands and stereo vision", ROBOTICS AND AUTONOMOUS SYSTEMS, ปีที่ 57, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2009, หน้า 279-288
2009 inนายศรีศักดิ์ จ่างจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพันธุ์เทพ เลาหชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Parameter Estimation of Three-Phase Induction Motor by Using Genetic Algorithm", Journal of Electrical Engineering and Technology, ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, กันยายน 2009, หน้า 360-364
2009 inดร.ณัฏฐกา หอมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ถิระภัทร จริยะนรวิชช์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHomsup, W., "FDTD simulation of a mobile phone operating near a metal wall", Journal of Computers, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2009, หน้า 168-175
2009 exTippachon, W., inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Multiobjective optimal placement of switches and protective devices in electric power distribution systems using ant colony optimization", Electric Power Systems Research, ปีที่ 79, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2009, หน้า 1171-1178
2009 inดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ตฤณ แสงสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "A Novel Power Electronics-Based Fuel Cell Emulator", The ECTI TRANSACTIONS ON ELECTRICAL ENGINEERING, ELECTRONICS, AND COMMUNICATIONS, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2009, หน้า 152-160
Publish Year National Journal 8
2009 exวิวัฒน์ ทิพจร, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การย้ายตำแหน่งใหม่ของอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนในระบบจำหน่ายไฟฟ้าอย่างเหมาะสมที่สุดโดยวิธีอาณานิคมมด", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 22, ฉบับที่ 68, พฤษภาคม - กรกฎาคม 2009, หน้า 45-55
2009 exวีรภัทร เสนวิรัช, inดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์, "ศึกษาผลกระทบของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสามขดลวดต่อระบบป้องกันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 22, ฉบับที่ 68, พฤษภาคม - กรกฎาคม 2009, หน้า 86-93
2009 exพิสิษฐ์ เล็กสวัสดิ์, inดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบโปรแกรมคำนวณเส้นทางการเทียบท่าแบบอัตโนมัติของสะพานเทียบผู้โดยสารสำหรับลานจอดอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 22, ฉบับที่ 68, พฤษภาคม - กรกฎาคม 2009, หน้า 94-107
2009 inดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์, exวีรพงศ์ แย้มสะโส, "ศึกษาและวิเคราะห์แหล่งกำเนิดฮาร์มอนิกส์ของอาคารในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(วิทยาเขตบางเขน)", วิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา(Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand), ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2009, หน้า 59-66
2009 inดร.สุเนตร พรานนท์สถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The study of MEMS rotary switches: employing high frequency models", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 22, ฉบับที่ 69, สิงหาคม - ตุลาคม 2009, หน้า 56-69
2009 inนายศรีศักดิ์ จ่างจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, inนายพันธุ์เทพ เลาหชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Power Flow Control by Use of Interline Power Flow Controllers", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 378-381
2009 exสุรเศรษฐ์ ศรีรอด, inดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การลดอันตรายของไฟฟ้าสถิตในโรงงานอบผ้า", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 22, ฉบับที่ 68, สิงหาคม - ตุลาคม 2009, หน้า 1-12
2009 exศ.พล.อ.ท.ดร.วิโรจน์ หอมทรัพย์, inดร.ถิระภัทร จริยะนรวิชช์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเรืออากาศโท รณรงค์ รามัญจิต, exพันจ่าอากาศเอก สมเกียรติ บุดดี, "อากาศยานขึ้น-ลงแนวดิ่งสี่ใบพัด (Quadrotor)", วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ, ปีที่ 5, ฉบับที่ 5, พฤศจิกายน 2009, หน้า 94-99

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 31
2009 exนายโกสินทร์ วสะศิริ, inดร.สุเนตร พรานนท์สถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Laser Diode Sensors for Measuring Mechanical Properties of Recycled Plastics", The Proceedings of the 2009 6th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI-CON 2009) , 6 - 9 พฤษภาคม 2009
2009 exกฤษฎา มามาตร, inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, รองศาสตราจารย์, "Multiuser Signature Quantization with Tree-Structured Codebook in DS-CDMA", The Proceedings of the 2009 6th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI-CON 2009) , 7 พฤษภาคม 2009, ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล, รองศาสตราจารย์, "Outlier Detection for Machine Olfaction based on Odor-type Signatures", The Proceedings of the 2009 6th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI-CON 2009) , 6 - 9 พฤษภาคม 2009, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.วชิระ จงบุรี, รองศาสตราจารย์, exVaradol Vikiniyadhanee, exPorntip Chittisathainporn, "Formula and Performance Simulation of a Signal Strength Based Position Estimation in Lognormal Channels", The Proceedings of the 2009 6th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI-CON 2009) , 8 พฤษภาคม 2009, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, "A Robust Iris Localization Based on Local Signal to Noise Ratio of Edge Image", The 6th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, 13 - 15 พฤษภาคม 2009
2009 inดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์, รองศาสตราจารย์, "Design and Implementation of List-of-2 Viterbi Decoder with VHDL and its Application", The Proceedings of the 2009 6th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI-CON 2009) , 6 - 9 พฤษภาคม 2009, ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exShin'ichiro Nakaoka, "Offline and Online Trajectory Generation with Sequential Physical Constraints", IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics , 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2009, กทม อื่นๆ ประเทศไทย
2009 inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, รองศาสตราจารย์, "Quantized transmit beamforming with antenna selection in a MIMO channel", Proceedings of the 2009 ACM International Wireless Communications and Mobile Computing Conference, IWCMC 2009, 21 - 24 มิถุนายน 2009, Leipzig อื่นๆ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2009 inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฏฐกา หอมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "An Image Registration Algorithm Using a ParticleFilters", The Proceedings of the 2009 6th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI-CON 2009, 6 - 9 พฤษภาคม 2009, พัทนา ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "Motion Optimization with Sequential Physical Constraints", IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics , 14 - 17 กรกฎาคม 2009, อื่นๆ สาธารณรัฐสิงคโปร์
2009 inดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Distributed Static Compensator with Fuel Cell for Power Quality Improvement and Hybrid Power Generation", The Proceedings of the 2009 6th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI-CON 2009) , 6 - 9 พฤษภาคม 2009, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2009 exUpady Hatthasin, inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, inดร.เขมะฑัต วิภาตะวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNol Premasathian, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An Improvement of a RFID Indoor Positioning System using One Base Station", The Proceedings of the 2009 6th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI-CON 2009) , 6 - 9 พฤษภาคม 2009, อื่นๆ ประเทศไทย
2009 inดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย), รองศาสตราจารย์, "Efficient Design of Convolutional Interleavers in MPEG-4 Image Wireless Transmission Systems", The Proceedings of the 2009 6th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI-CON 2009) , 6 พฤษภาคม - 9 สิงหาคม 2009
2009 inนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์, "An Improvement of Rainfall Estimation in Thailand Using FY-2C Infrared Data ", APSCO International Symposium on Space Cooperation for the Asia-Pacific Region , 22 กรกฎาคม 2009, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย), รองศาสตราจารย์, "Mismatched Source Transition Probability Matrix for Adaptive MAP Decoding in MPEG-4 Imagery Wireless Transmission Systems", PIMRC 2009, 14 - 16 กันยายน 2009, ญี่ปุ่น
2009 inดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย), รองศาสตราจารย์, "Adaptive MAP Source-controlled channel decoding for MPEG-4 imagery wireless transmission systems", ISCIT 2009, 28 - 30 กันยายน 2009, สาธารณรัฐเกาหลี
2009 inดร.สุเนตร พรานนท์สถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปาริชาต ศรีธนาวุฒิ, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "RFID tag antenna utilizing ink-jet printing technology", The 2009 International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP 2009), 20 - 23 ตุลาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSasiwimol Onsuthi, exPornanong Pongpaibool, exLa-or Kovavisaruch, "Passive UHF RFID Tag Antenna Mountable on Both Metallic and Non-Metallic Surfaces", The 2009 International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP 2009), 20 - 23 ตุลาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exA. Muangkasem, inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, exR. Keinprasit , exT. Isshiki , "Weed Detection over Between-Row of Sugarcane Fields Using Machine Vision with Shadow Robustness Technique for Variable Rate Herbicide Applicator", International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB), 24 กรกฎาคม 2009, มหาสารคาม ประเทศไทย
2009 exWinyou Silabut, inดร.วรฐ คูหิรัญ, รองศาสตราจารย์, "Design of a miniaturized dual-band antenna using particle swarm optimization", Asia-Pacific Microwave Conference 2009 (APMC2009), 7 - 10 ธันวาคม 2009, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2009 inดร.ตฤณ แสงสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exKanokbannakorn, W., "The voltage sags correlations between transmission and distribution system of PEA region 1", Transmission and Distribution Conference and Exposition: Asia and Pacific, T and D Asia 2009 , 16 ธันวาคม 2009
2009 inดร.พูนลาภ ลามศรีจันทร์, รองศาสตราจารย์, "Simple and Efficient Lossless Coding forContinuous Tone Color Images", Intelligent Signal Processing and Communications Systems, 2008. ISPACS 2008. International Symposium on , 8 - 11 กุมภาพันธ์ 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exSreecholpech, C., inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, "A robust model-based Iris segmentation", ISPACS 2009 - 2009 International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems, Proceedings, 7 ธันวาคม 2009, ญี่ปุ่น
2009 inดร.เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล, รองศาสตราจารย์, "Approximating sensors' responses of odor mixture on machine olfaction", 2009 International Conference on Artificial Intelligence and Computational Intelligence, AICI 2009, 7 พฤศจิกายน 2009
2009 exJariyanorawiss, T., inดร.ณัฏฐกา หอมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exHomsup, W., "Unsplit-field FDTD simulation of a mobile phone operating near a metal wall", 2009 WRI World Congress on Computer Science and Information Engineering, CSIE 2009, 31 มีนาคม 2009
2009 exจรัสศรี ขวัญรัมย์, inดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Multiple bad data identification in power system state estimation using particle swarm optimization", 2009 6th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2009, 6 - 9 พฤษภาคม 2009, ชลบุรี ประเทศไทย
2009 exHoonsuwan, P., exSillapaphiromsuk, S., inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exFish Jr., A., "Designing a stable humanoid robot trajectory using a real human motion", 2009 6th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2009, 6 พฤษภาคม 2009
2009 exChawalarat, N., inดร.ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The use of iron filings-plaster mixture as sensor protection material to extend the range of detection for the blind guiding electronic cane", 2009 6th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2009, 6 พฤษภาคม 2009
2009 exBoonchaiseree, N., inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Focal point detection based on half concentric lens model for singular point extraction in fingerprint", 3rd International Conference on Advances in Biometrics, ICB 2009, 2 มิถุนายน 2009
2009 exJirachaweng, S., exLeelasawassuk, T., inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Performance and computational complexity comparison of block-based fingerprint enhancement", 3rd International Conference on Advances in Biometrics, ICB 2009, 2 มิถุนายน 2009
2009 exBenjamin Rapoport, inดร.วรดร วัฒนพานิช, รองศาสตราจารย์, exHector Penagos, exSam Musallam, exRichard Andersen, exRahul Sarpeshkar, "A biomemetic adaptive algorithm and low-power architecture for implantable neural decoders", IEEE Annual International Conference on Engineering in Medicine and Biology Society, 3 - 6 กันยายน 2009, Minneapolis มินนิโซตา สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 12
2009 inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, "อุปกรณ์ตรวจจับภาพม่านตาต้นทุนต่ำและขั้นตอนการระบุขอบเขตรูม่านตา ", The 1st Conference on Application Research and Development, 4 - 5 พฤษภาคม 2009, อื่นๆ ประเทศไทย
2009 exDilok Tanaparipat, inดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ และออกแบบระบบป้องกันสายส่ง 115 เควี โดยใช้รีเลย์ระยะทางร่วมกับ ระบบสื่อสารสำหรับเครือข่ายระบบสายส่ง 115 เควี แบบวงรอบปิดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, exPakpoom Charoenporn, "การพยากรณ์อุณหภูมิน้ำโลหะในเตาหลอมแบบเหนี่ยวนำโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exSommai Chokrung, inดร.ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาเครื่องวัดออกซิเจนที่ละลายในน้ำแบบโพลาโรกราฟิกด้วยการไบอัสแบบพัลส์", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธรรมพันธ์ ภาสบุตร, "ระบบเพิ่มออกซิเจนในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำอัตโนมัติโดยใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์", การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 1, ECTI-CARD 2009, 4 - 6 พฤษภาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของสัญญาณรบกวนย่านฮาร์มอนิกส์และย่านอีเอ็มไอผ่านทางตัวนำจากแหล่งจ่ายไฟแบบต่างๆของโคมไฟฟ้แบบดาวน์ไลท์ที่ใช้หลอดแอลอีดี", การประชุมทางวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า, 28 - 30 ตุลาคม 2009, ปราจีนบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การหารูปแบบที่เหมาะสมในการติดตั้ง RTU สำหรับการประมาณค่าสถานะในระบบ 115 kV ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32, 28 - 30 ตุลาคม 2009, ปราจีนบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, exนพดล คะเตปะนานนท์, "การอิมพลีเมนท์การการขับและการควบคุมซิงโครนัสมอเตอร์ชนิดแม่เหล็กถาวรโดยการใช้ MC56F8345", การประชุมวิชาการทางวิศกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32, 28 - 30 ตุลาคม 2009, ปราจีนบุรี ประเทศไทย
2009 exชุติมา เหล่าสะพาน, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐวุฒิ ชินธเนศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบและประยุกต์ใช้การควบคุมป้อนไปหน้าสำหรับเซอร์โวมอเตอร์", การประชุมวิชาการทางวิศกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32, 28 - 30 ตุลาคม 2009, ปราจีนบุรี ประเทศไทย
2009 exรพีพงศ์ รัตนวรหิรัญกุล , inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, exกนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์, inดร.ณัฐวุฒิ ชินธเนศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบเส้นทางเดินและการชดเชยแรงเสียดทานป้อนไปหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องซีเอ็นซี", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32, 28 - 30 ตุลาคม 2009, ปราจีนบุรี ประเทศไทย
2009 exสุรเทพ นิลนนท์, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "การเพิ่มประสิทธิภาพตัวควบคุมอัตโนมัติสำหรับเครื่องสกัดน้ำมันในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ด้วยวิธีควบคุมแบบจำลองภายใน", การประชุมวิชาการทางวิศกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32, 28 - 30 ตุลาคม 2009, ปราจีนบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.ยอดชาย เตียเปิ้น, รองศาสตราจารย์, inนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์, inนายเขื่อน อินทรสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เจษฎา แก้วกัลยา, รองศาสตราจารย์, inดร.ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบกังหันน้ำแกนนอนแบบน้ำไหลอิสระสำหรับประตูระบายคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ", ประชุมวิชาการประเพณี ธรรมศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ-เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 13 , 22 - 23 ธันวาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=06&SectionID=04&BudgetYear=2009]