ผลงานภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปี 2019

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

45

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

1

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 7
2019 inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์, "DEVELOPMENT OF DROUGHT RISK ANALYSIS PLATFORM USING MULTIPLE SATELLITE SENSORS", International Journal of GEOMATE, ปีที่ 17, ฉบับที่ 60, สิงหาคม 2019, หน้า 62-69
2019 exThongchart Kerdphol, exMasayuki Watanabe, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYasunori Mitani, "Self-Adaptive Virtual Inertia Control-Based Fuzzy Logic to Improve Frequency Stability of Microgrid With High Renewable Penetration", IEEE ACCESS, ปีที่ 7, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2019, หน้า 76071-76083
2019 exRatchanont Pongto, exNopparat Wiwattanaphon, ex Peerapon Lekpong, exSiam Lawawirojwong, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, exKerk F. Kee, exKulsawasd Jitkajornwanich, "The Grid-Based Spatial ARIMA Model: An Innovation for Short-Term Predictions of Ocean Current Patterns with Big HF Radar Data", Advances in Intelligent Systems and Computing, ปีที่ 936, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2019, หน้า 26-36
2019 exJamroen, C., exUsaratniwart, E., inดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "PV power smoothing strategy based on HELES using energy storage system application: A simulation analysis in microgrids", IET Renewable Power Generation, ปีที่ 13, ฉบับที่ 13, ตุลาคม 2019, หน้า 2298-2308
2019 exDeerada, C., exPhromsuthirak, K., exRungchokanun, A., inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Progressive Focusing Algorithm for Reliable Pose Estimation of Latent Fingerprints", IEEE Transactions on Information Forensics and Security, ปีที่ 15, ฉบับที่ -, มีนาคม 2019, หน้า 1232-1247
2019 exผศ.ดร. ณัฐวุฒิ โสมะเกษตรินทร์ , inดร.อัจฉรา พิเชฐจำเริญ, อาจารย์, "Characterization of a Practical-Based Ohmic Series Resistance Model under Life-Cycle Changes for a Lithium-Ion Battery", Energies, ปีที่ 12, ฉบับที่ 20, ตุลาคม 2019, หน้า 1-11
2019 exนาย พีรวิชญ์ ผลโภค, exนาย เตชภณ ทรงถาวรพงศ์, inดร.วรดร วัฒนพานิช, รองศาสตราจารย์, "A Micropower Motion Artifact Estimator for Input Dynamic Range Reduction in Wearable ECG Acquisition Systems", IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems, ปีที่ 13, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2019, หน้า 1021-1035

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 35
2019 exวสุธร ศิริยากร, inดร.อัครพงศ์ พัชรรุ่งเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชิโนรส นาคเทวัญ, exศุภกฤษฏิ์ เกรียงขจร, exณัฐชนันท์ ทองเต็ม, "Development of ZEABUS 2018 AUV", ICA-SYMP 2019: The 2019 First International Symposiumon Instrumentation, Control, Artificial Intelligence, and Robotics, 16 - 18 มกราคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์, exPeerapon PROMPITAKPORN, exChinnapoj WONGSRIPISANT, exKoki HOMMA, exMasayasu MAKI, exKazuo OKI, "CALIBRATING LAI PARAMETER WITH REMOTE SENSING DATA FOR SIMRIW-RS IN THAILAND", THA2019 International Conference on Water Management and Climate Change towards Asia's Water-Energy-Food Nexus and SDGs, 23 - 25 มกราคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล, รองศาสตราจารย์, exยูไลบีบ กูบกระบี่ , exกสิณ วิโรจน์บริสุทธิ์ , exธนกร รัตนศรีเมธา , exสุริยา อัมโร , "Target Advertising Classification using Combination of Deep Learning and Text model", The 10th annual International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2019), 26 มีนาคม 2019, Bangkok
2019 exนายสุรเทพ นิลนนท์, inดร.ณัฐวุฒิ ชินธเนศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, "Robust H infinity Control of Robotic System with Parametric Uncertainties based on LMI Pole Placement", 1st International Symposium on Instrumentation, Control, Artificial Intelligence, and Robotics, ICA-SYMP 2019, 16 - 18 มกราคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exGatesichapakorn, S., exTakamatsu, J., inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "ROS based Autonomous Mobile Robot Navigation using 2D LiDAR and RGB-D Camera", 1st International Symposium on Instrumentation, Control, Artificial Intelligence, and Robotics, ICA-SYMP 2019, 16 - 18 มกราคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exPruttapon Maolanon, inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNattapon Chayopitak, exAtsushi Takahashi, "Indoor Room Identify and Mapping with Virtual based SLAM using Furnitures and Household Objects Relationship based on CNNs", 2019 10th International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES), 25 - 27 มีนาคม 2019, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPruttapon Maolanon, exKittinon sawanyawat, exWarayut Muknumporn, "Food categories classification and Ingredients estimation using CNNs on Raspberry Pi 3", 2019 10th International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES), 25 - 27 มีนาคม 2019, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exFanta Senesoulin, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Deep Neural Network Estimation of Inter-area Oscillation Mode based on Synchrophasor Data", 2019 IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition Asia (GTD Asia), 19 - 23 มีนาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exChaowanan Jamroen, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Coordinated Control of Battery Energy Storage System and Plug-in Electric Vehicles for Frequency Regulation in Smart Grid", 2019 IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition Asia (GTD Asia), 19 - 23 มีนาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exKittisak Chaengakson , inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Reliability Improvement Opportunity for 115-kV Overhead Transmission Lines Using RCM Method", 2019 IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition Asia (GTD Asia), 19 - 23 มีนาคม 2019, กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย
2019 exPannathon Rodkumnerd , inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Evaluation of Distribution Transformer in PEA using CBRM", 2019 IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition Asia (GTD Asia), 19 - 23 มีนาคม 2019, กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย
2019 exนางสาวนพดา ธีรอัจฉริยกุล, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Method of Cost-effective Preventive Maintenance Planning for Power Distribution Systems using Cooperative Game Theory", 2019 IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition Asia (GTD Asia), 19 - 23 มีนาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exนายศุภชัย รถมณี, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Criticality Evaluation of HV Circuit Breakers in Distribution Substations", 2019 IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition Asia (GTD Asia), 19 - 23 มีนาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exNapaporn Sa-arnwong, exAttawut Kovitvadhi, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร, รองศาสตราจารย์, inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, "COMPARING MACHINE LEARNING ALGORITHMS FOR CLASSIFYING BREAST DIRTY OF BROILER", Kasetsart University Veterinary International Conference, 13 - 14 มิถุนายน 2019, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2019 exAttawut Kovitvadhi, exNapaporn Sa-arnwong, inดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร, รองศาสตราจารย์, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, "FEED INTAKE CLASSIFICATION METHOD FOR BROILER CHICKENS", Kasetsart University Veterinary International Conference 2019, 13 - 14 มิถุนายน 2019, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2019 exNitchakun Kantasewi, exSanparith Marukatat, inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, exOkumura Manabu, "Multi Q-table Q-learning", 10th International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, IC-ICTES 2019 - Proceedings, 25 - 27 มีนาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exSukkpranhachai Gatesichapakorn, inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exPished Bunnun, exTsuyoshi Isshiki, "ROS Based mobile robot pose planning for a good view onboard camera using costmap", 10th International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES), 25 - 27 มีนาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exSanyapong Youkachen, inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exTeera Phatrapornnant, exHirohiko Kaneko, "Defect Segmentation of Hot-rolled Steel Strip Surface by using Convolutional Auto-Encoder and Conventional Image processing", 10th International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES), 25 - 27 มีนาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exดร.กฤษฎา มามาตร, inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, รองศาสตราจารย์, "Optimal Feedback Allocation for Zeroforcing Beamforming Transmission in Downlink NOMA", IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), 15 - 19 เมษายน 2019, Marrakesh ราชอาณาจักรโมร็อกโก
2019 inดร.ณัฏฐกา หอมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "A semidefinite programming Approach to the Spherical Code Problem", International Conference on Communication and Signal Processing (ICCSP), 21 - 22 เมษายน 2019
2019 inดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exA. Leangaramkul, exT. Isshiki , exT. Chanwimaluang, exP. Hoonsuwan, "Pipeline Direction Extraction Algorithm Using Level Set Method", ECTI-CON 2019, 10 - 13 กรกฎาคม 2019, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2019 inดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exA. Leangaramkul, ex T. Isshiki, exT. Chanwimaluang, exP. Hoonsuwan, "Pipeline Segmentation Using Level-Set Method", IEEE IGARSS 2019, 28 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2019, โยโกฮามา ญี่ปุ่น
2019 inดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์, รองศาสตราจารย์, exปวริศร์ มานะกุล, "Efficient Partial Retransmission ARQ Strategy with Verification-based Decoding for Nonbinary Block Codes", the 11th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (ICITEE2019), 10 - 11 ตุลาคม 2019, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2019 inดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายธนณชัย ลีลารุจิ, inดร.อัจฉรา พิเชฐจำเริญ, อาจารย์, "Short term prediction of sun coverage using optical flow with GoogLeNet", The 6th International Conference on Power and Energy Systems Engineering (CPESE 2019), 20 - 23 กันยายน 2019, โอกินาวา ญี่ปุ่น
2019 exTHOTSAWUT MHUDCHUAY, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์, exItsuo Kumazawa, exThitiporn Chanwimaluang, "Rice Cultivation Planning Using A Deep Learning Neural Network", The 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2019), 10 - 13 กรกฎาคม 2019, Pattaya ชลบุรี ประเทศไทย
2019 inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exFanta Senesoulin, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Estimation of Dominant Power Oscillation Mode using LSTM-RNN based on Synchrophasor Data", 19th IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering, 11 - 14 มิถุนายน 2019, Genoa สาธารณรัฐอิตาลี
2019 inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChaowanan Jamroen, "EVs Charging Power Control Participating in Supplementary Frequency Stabilization: Risks and Challenges Under Uncertainties", 19th IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering, 11 - 14 มิถุนายน 2019, Genoa สาธารณรัฐอิตาลี
2019 inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAnsaya Treeworawet , inดร.อัจฉรา พิเชฐจำเริญ, อาจารย์, "Estimation of Load Margin by Machine Learning based on Synchrophasor data", 2019 IEEE PES Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC), 1 - 4 ธันวาคม 2019, Macao เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
2019 inดร.พันศักดิ์ เทียนวิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศรันยู วิสุทธิเมธีกร , "Rain Attenuation Prediction Modeling for Earth-Space Links using Artificial Neural Networks", ECTI-CON 2019 - 2019 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, 10 - 13 กรกฎาคม 2019, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2019 exPONGPORAMAT CHARUCHINDA, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exIsuo Kumazawa, exThitiporn Chanwimaluang, "On the Use of Class Activation Map for Land Cover Mapping", 2019 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 10 - 13 กรกฎาคม 2019, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2019 inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Super-Resolution Mapping Using a Convolutional Neural Network", IGARSS 2019 - 2019 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, 28 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2019, Yokohama ญี่ปุ่น
2019 exApirat Jamnian, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Life-Cycle Cost Analysis of Submarine Cable to Island Power Systems", 2019 IEEE PES Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC 2019), 1 - 4 ธันวาคม 2019, Macao เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
2019 exNutniti Walliyamethee, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Maintenance Scheduling of Distribution Reclosers Using RCM Techniques", 2019 IEEE PES Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC 2019), 1 - 4 ธันวาคม 2019, Macao เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
2019 exThanapong Buranarattanavijit, inดร.เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล, รองศาสตราจารย์, "A Quantitative Estimation of Power Quality Health Index for Power Substation", The 11th IEEE PES Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference 2019 (APPEEC), 1 - 4 ธันวาคม 2019, Macao เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
2019 exBirasak Varasundharosoth, exWerachet Khan-ngern, exVacharee Svamivastu, exSupot Srinil, inนางสาวณิชเบญญา จันทนจุลกะ ฤกษ์หร่าย, อาจารย์, "Energy Budget for Zero Energy Consumption Building of Thai Style Mediation based on PV System", 2019 International Conference on Power, Energy and Innovations (ICPEI 2019), 16 - 18 ตุลาคม 2019, ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 10
2019 exนาย สุรพล เอี่ยมสอาด, inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, รองศาสตราจารย์, inดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล, รองศาสตราจารย์, inดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ, รองศาสตราจารย์, "ผลของการใช้สัญญาณอัตโนมัติที่ที่หยุดรถระหว่างสถานีสระแก้วและสถานีวัฒนานครต่อความจุทางสูงสุดของทางรถไฟทางเดี่ยว", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exนายณัฏฐ์ศรณ์ โชติอัครรัตน์, inดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการบ่งชี้ลักษณะ Fault ด้วยค่าพารามิเตอร์ที่มีนัยสำคัญ", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 57 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exนางสาวสุภัฎฎา โพธิ์แก้ว, exนางสาวณัฐพร เลิศสำราญพินิจ, inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์การขาดหายสําหรับการจับคู่อุปกรณ์แบบสุ่มใกล้สุ่มไกลในดาวน์ลิงค์โนมา", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 42 (EECON) , 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2019, เขาใหญ่ นครราชสีมา ประเทศไทย
2019 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exทัศนีย ์ เจนบ้านผือ, "การศึกษาและการลดผลกระทบจากการคายประจุไฟฟ้าสถิตในโรงงานเทปกาวพันสายไฟแบบพอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC) ด้วยเครื่องปล่อยประจุไอออน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2019 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปนัดดา เจริญศร, "การศึกษาและลดผลกระทบของการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิตในโรงงานผลิตผ้าใยสังเคราะห์", กาประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2019 inดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.วินัย พฤกษะวัน, exนางสาวอรุณพักคร์ สุรทรัพย์, "การศึกษาการประเมินความเสี่ยงต่อฟ้าผ่าในระบบผลิตไฟฟ้าแบบกังหันลม", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2019 inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAnsaya Treeworawet , inดร.อัจฉรา พิเชฐจำเริญ, อาจารย์, "การประมาณค่า Load Margin โดยวิธีทาง Machine Learning จากข้อมูลที่ใช้มาตรฐานการวัดแบบประสานเวลา", งานประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ.ประจำปี 2562 (PEACON & INNOVATION 2019), 23 - 24 กันยายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exFanta Senesoulin, exณัท สร้อยแก้ว, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เทคนิคการเรียนรู้ขั้นสูงสาหรับการประเมินเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากาลังสมัยใหม่", งานประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ.ประจำปี 2562 (PEACON & INNOVATION 2019), 23 - 24 กันยายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.ณัฐวุฒิ ชินธเนศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, "การควบคุมระดับน้ำในถังบรรจุแบบ 2 ถังที่มีความไม่แน่นอนในพารามิเตอร์ภายใต้เงื่อนไขขอบเขตอินพุท", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 42 (EECON-42), 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2019
2019 exพนินห์ ปิติดา, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, "การควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์เดลต้าด้วยการเชื่อมต่อแบบอิเธอร์แคทบนระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 42 (EECON-42), 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2019, นครราชสีมา ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2021202020182009 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=06&SectionID=04&BudgetYear=2019]