ผลงานภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปี 2021

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

15

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

1

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 17
2021 inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSiwakorn Tulsook, exApimuk Muangkasem, exApinya Leangaramkul, exPhakhachon Hoonsuwan, "A Pipeline Extraction Algorithm for Forward-Looking Sonar Images Using the Self-Organizing Map", IEEE Journal of Oceanic Engineering, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, หน้า 206-220
2021 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, exVarakorn Kasemsuwan, "Field electron emission enhanced streamer cold plasma interaction on seed surface wettability", Surfaces and Interfaces, ปีที่ 22, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 100877-1-8
2021 inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuphicha Punyakunlaset, exSillawat Romphochai, "Under Frequency Protection Enhancement of an Islanded Active Distribution Network Using a Virtual Inertia-Controlled-Battery Energy Storage System", Sustainability, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, มกราคม 2021, หน้า 484-1-39
2021 exThongchart Kerdphol, exFathin Saifur Rahman, exMasayuki Watanabe, exYasunori Mitani, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVeena Phunpeng, ex Issarachai Ngamroo, ex Dirk Turschner, "Small-signal analysis of multiple virtual synchronous machines to enhance frequency stability of grid-connected high renewables", IET Generation, Transmission & Distribution, ปีที่ 15, ฉบับที่ 8, เมษายน 2021, หน้า 1273-1289
2021 exTiwat Pongthavornkamol, exAman Worasutr, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLa-or Kovavisaruch, exKamol Kaemarungsi, "X-Band Front-end Module of FMCW RADAR for Collision Avoidance Application", Engineering Journal, ปีที่ 25, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2021, หน้า 61-70
2021 inดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายปัญญา เหล่าอนันต์ธนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Organic Farming Model of Paddy Rice Production with Environmental Efficiency in Thailand.", Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, ปีที่ 12, ฉบับที่ 11, พฤษภาคม 2021, หน้า 3066-3074
2021 inดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายปัญญา เหล่าอนันต์ธนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Forecasting of Generation of Electronic Waste on Green Community With Statistical Assessment of Numerical Models.", Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), ปีที่ 12, ฉบับที่ 11, พฤษภาคม 2021, หน้า 3098-3112
2021 exMasashi Kiguchi, exKumiko Takata, exNaota Hanasaki, exBoonlert Archevarahuprok, exAdisorn Champathong, exEiji Ikoma, inดร.ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exShinjiro Kanae, exSo Kazama, exKoichiro Kuraji, exKyoko Matsumoto, exShinichiro Nakamura, exDzung Nguyen Le, exKeigo Noda, inดร.นภาพร เปี่ยมสง่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เปรม รังสิวณิชพงศ์, อาจารย์, inดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHiroaki Shirakawa, exChatuphorn Somphong, exMallika Srisutham, exDesell Suanburi, inดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์, exTaichi Tebakari, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exKeiko Udo, exSanit Wongsa, exTomohito Yamada, exKoshi Yoshida, inดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exTaikan Oki, "A review of climate-change impact and adaptation studies for the water sector in Thailand", Environmental research letters, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 02300
2021 inดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายปัญญา เหล่าอนันต์ธนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Generation Assessment of Organic Waste with Correlation and Forecasting Models", Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), ปีที่ 12, ฉบับที่ 11, พฤษภาคม 2021, หน้า 3087-3097
2021 inดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายปัญญา เหล่าอนันต์ธนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Recyclable Waste Forecasting With Statistical Assessment of Numerical Models", Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, ปีที่ 12, ฉบับที่ 11, พฤษภาคม 2021, หน้า 3075-3086
2021 exKittipol Horapong, exKittinuth Srisutheenon, inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Progressive and Corrective Feedback for Latent Fingerprint Enhancement Using Boosted Spectral Filtering and Spectral Autoencoder", IEEE Access, ปีที่ 9, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2021, หน้า 96288-96308
2021 inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChaitat Utintu, "An Alternative Approach for Thai Automatic Speech Recognition Based on the CNN-based Keyword Spotting with Real-World Application", Advances in Science, Technology and Engineering Systems, ปีที่ 6, ฉบับที่ 4, มกราคม - กรกฎาคม 2021, หน้า 278-291
2021 inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJamroen, C, "Self-learning PSO based optimal EVs charging power control strategy for frequency stabilization considering frequency deviation and impact on EV owner", SUSTAINABLE ENERGY GRIDS & NETWORKS, ปีที่ 26, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2021
2021 exชนกนันท์ บัวบาน, exชินธิป รัฐเมธา, exธนชัย ลิมปิสวัสดิ์, exเตชภณ ทรงถาวรพงศ์, exพีรวิชญ์ ผลโภค, inดร.วรดร วัฒนพานิช, รองศาสตราจารย์, "A low-power high-input-impedance ECG readout system employing a very high-gain amplification and a signal-folding technique for dry-electrode recording", IEEE Sensors Journal, ปีที่ 21, ฉบับที่ 17, กันยายน 2021, หน้า 18905-18919
2021 inดร.สวิตา สุวรรณรัตน์, อาจารย์, exChayaporn Thammaniphit, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Electrohydraulic Streamer Discharge Plasma-Enhanced Alternaria brassicicola Disinfection in Seed Sterilization", ACS Applied Materials & Interfaces, ปีที่ 13, ฉบับที่ 37, กันยายน 2021, หน้า 43975-43983
2021 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Field Effect-Controlled Space-Charge Limited Emission Triode With Nanogap Channels", IEEE Electron Device Letters, ปีที่ 42, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2021, หน้า 1540-1543
2021 exYuttana Chuntalap, exNoppadol Panchan, exJaroon Junsomboon, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, "Effect of surface treatment technique on properties and performance of Na2WO4-TiO2-MnOx/SiO2 for oxidative coupling of methane", Journal of Chemical Technology and Biotechnology, ปีที่ 96, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2021, หน้า 3101-3113
Publish Year National Journal 2
2021 exโสรญา มากลับ, inดร.สุรางค์ เห็นสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย), รองศาสตราจารย์, exนิคม เจียรจินดา, "การวิเคราะห์ความสามารถในการคัดเลือกและการจับจังหวะการลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศไทย", วารสารรัชต์ภาคย์, ปีที่ 15, ฉบับที่ 41, กรกฎาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 186-199
2021 exวรรณวลี สุขเกษม, inดร.สุรางค์ เห็นสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย), รองศาสตราจารย์, exนิคม เจียรจินดา, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศไทย", วารสารรัชต์ภาคย์, ปีที่ 15, ฉบับที่ 41, กรกฎาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 215-229

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 14
2021 exPanaree Chaipayom, inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, "Glaucoma Screening using Simple Fusion Features", the 4th International E-Conference on Advances in Engineering, Technology and Management - ICETM 2020, 24 มกราคม 2021, นิวยอร์ค อื่นๆ สหรัฐอเมริกา
2021 inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChaitat Utintu, exWarayut Muknumporn, "Automatic Speech Recognition for Thai Sentence based on MFCC and CNNs", 2021 Second International Symposium on Instrumentation, Control, Artificial Intelligence, and Robotics (ICA-SYMP), 20 - 22 มกราคม 2021, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exMichael Schneider, exProf. (FH) Dipl.-Ing. Robert Amann, inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, "Waste object classification with AI on the edge accelerators", IEEE International Conference on Mechatronics, ICM2021, 7 - 9 มีนาคม 2021, Kashiwa ญี่ปุ่น
2021 exนายสุรเทพ นิลนนท์, inดร.ณัฐวุฒิ ชินธเนศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, inดร.จันทนี รุ่งเรืองพิทยากุล, อาจารย์, exJens Rohlfing, inดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Active Vibration Control of Three-Floor Structure System under Seismic Excitation based on Fixed Structure PID Controller Tuning by H? Synthesis", 2021 International Electrical Engineering Congress (iEECON2021), 10 - 12 มีนาคม 2021, ชลบุรี ประเทศไทย
2021 exAman Worasutr, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTiwat Pongthavornkamol, exKazuhiko Fukawa, "Improved human detection algorithm by Indoor W-Band FMCW RADAR using K-means Technique", 2021 International Electrical Engineering Congress (iEECON2021), 10 - 12 มีนาคม 2021, ชลบุรี ประเทศไทย
2021 inดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์, รองศาสตราจารย์, exVisuttha Manthamkarn, exPakorn Ditphakwaen, "Converting a q-ary Symmetric Channel into an Error-Erasure Channel with Erasure Marking", The 2021 9th International Electrical Engineering Congress (iEECON 2021), 10 - 12 มีนาคม 2021, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2021 inดร.พูนลาภ ลามศรีจันทร์, รองศาสตราจารย์, "Straightforward Color Image Compression Using True-Mean Multi-Level Block Truncation Coding", Digest of Technical Papers - IEEE International Conference on Consumer Electronics 2021-January, 10 - 12 มกราคม 2021, Las Vegas เนวาดา สหรัฐอเมริกา
2021 exMing-Hsien Chuang, inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Investigation of SIFT and ORB descriptors for Indoor Maps Fusion for the Multi-agent mobile robots", The 12th International Conference on Advances in Information Technology (IAIT2021), 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exKanittha Rungyaem, inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTeera Phatrapornnant, "The 3-dimensional Plant Organs Point Clouds Classification for the Phenotyping Application based on CNNs.", The 12th International Conference on Advances in Information Technology (IAIT2021), 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exPhacharawat Chindamanee, inดร.อัจฉรา พิเชฐจำเริญ, อาจารย์, inดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Dual-Mode Operation of PV Power Converters for Flexible Power Tracking", the 2021 9th International Electrical Engineering Congress (iEECON 2021), 10 - 12 มีนาคม 2021, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2021 exSasakorn Pichetjamroen, exEkkachan Rattanalerdnusorn, exChalee Vorakulpipat, inดร.อัจฉรา พิเชฐจำเริญ, อาจารย์, "Multi-factor based face validation attendance system with contactless design in training event", ECTI-CON 2021 - 2021 18th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology: Smart Electrical System and Technology, 19 - 22 พฤษภาคม 2021, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2021 exPhonesavanh Sengmanivanh, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuphicha Punyakunlaset, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSillawat Romphochai, "Cost-Effective Insulation Coordination Design for 115-kV Transmission Line due to Lightning Back Flashover", 2021 18th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 19 - 22 พฤษภาคม 2021, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2021 exRungsarit Ruensukon, inดร.เนาวรัตน์ เทพหริรักษ์, อาจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSillawat Romphochai, "Effects of COVID-19 on Electrical Energy Demand based on Spatial Analysis – A Case Study of Phetchaburi, Thailand", 2021 9th International Electrical Engineering Congress (iEECON), 10 - 12 มีนาคม 2021, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2021 exPhuttapong Sertsi , inดร.พูนลาภ ลามศรีจันทร์, รองศาสตราจารย์, exVataya Chunwijitra, exManabu Okumura, "Hybrid Input-type Recurrent Neural Network Language Modeling for End-to-end Speech Recognition", 2021 18th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE), 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2021, ลำปาง ลำปาง ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2021 exพรภัส เกิดประดับ, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเชิงเปรียบเทียบผลของตำแหน่งติดตั้งและขนาดของสายดินต่อการกระจายสนามไฟฟ้าบริเวณระบบจ่ายไฟฟ้าแคทินารีเหนือหัวของรถไฟฟ้า", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครังที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=06&SectionID=04&BudgetYear=2021]