ผลงานภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปี 2008

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

50

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

33

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

4

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 4
2008 inดร.ตฤณ แสงสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exWichet Thipprasert, "The Lightning Arrester Modeling Using ATP-EMTP", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2008, หน้า 156-164
2008 inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exM. A. Shahzad, exศ.ดร. โมไนย ไกรฤกษ์, "Electromagnetic Resonances and Field Distributions of a Chiral Filled Spherical Perfectly Conducting Cavity", Progress In Electromagnetics Research, PIER , ฉบับที่ 82, มีนาคม 2008, หน้า 77-94
2008 exไพโรจน์ วุ่นชุม, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชูวงศ์ พงศ์เจริญพาณิชย์, exโมไนย ไกรฤกษ์, "A Two-Slot Array Antenna on a Concentric Sectoral Cylindrical Cavity Excited by a Coupling Slot", Progress In Electromagnetics Research (PIER), ฉบับที่ 86, ตุลาคม 2008, หน้า 135-154
2008 exRahul Sarpeshkar, inดร.วรดร วัฒนพานิช, รองศาสตราจารย์, exScott K. Arfin, exBenjamin I. Rapoport, exSoumyajit Mandal, exMichael W. Baker, exMichale Fee, exSam Musallam, exRichard A. Andersen, "Low-Power Circuits for Brain-Machine Interfaces", IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, กันยายน 2008, หน้า 173-183
Publish Year National Journal 6
2008 inดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exธีรพงษ์ ตระกูลโชคอำนวย, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, "Reducing Sensor Noise Effect in Trajectory Tracking of a OnelinkFlexible-joint Robot with QFT-based Cascaded MultipleloopFeedback System", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, เมษายน 2008, หน้า 105-122
2008 exสุภรณ์ เหมือนหนู, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, exอมเรศ แก้วปัญญา, "การหาปริมาณอากาศที่ไหลเข้าสู่ท่อไอดีของเครื่องยนต์โดยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม", วารสารวิชาการเนคเทค, ปีที่ 8, ฉบับที่ 20, กรกฎาคม - ตุลาคม 2008, หน้า 406-411
2008 inดร.ตฤณ แสงสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "รีเลย์ระยะทางแบบโมห์ที่ปรับค่าได้ด้วยวิธ๊ KU เพื่อชดเชยความต้านทานฟอล์ทขณะเกิดฟอล์ทแบบเฟส-เฟส", วิศวสารลาดกระบัง, ปีที่ 25, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2008, หน้า 29-34
2008 exY. Sukamongkol, exC Chungpaibulpatana, exB. Limmeechokchai, inดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Simulation of a hybrid photovoltaic/thermal(PV-Th) Air Heating system for regenerating desiccant Gel in an air conditioning room.", Asian Journal of energy & environment, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3 and 4, กันยายน - ธันวาคม 2008, หน้า 129-159
2008 exอัจฉรา ศรีเพ็ชร์, inดร.วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดประเภทพื้นที่อันตรายตาม มาตรฐานไอพีโค้ด กรณ๊ศึกษา:หน่วยแยกไขพาราฟินของโรงกลั่นน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 21, ฉบับที่ 65, สิงหาคม - พฤศจิกายน 2008, หน้า 87-98
2008 exไกวัลยวิชย์ ฉวรรณกุล, exพีรพล พรหมพิทักษ์พร, inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, "ศูนย์รวบรวมและให้บริการข้อมูลดาวเทียมเพื่อการวิจัย", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 22, ฉบับที่ 66, พฤศจิกายน 2008 - มกราคม 2009, หน้า 88-95

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 31
2008 inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายวุฒิชัย เกษรปทุมานันท์, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้สายอากาศแบบเปลี่ยนบีมได้สำหรับการระบุตำแหน่งของหน่วยบีคอล ", The 5th annual international conference organized by Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology Association, 14 - 17 พฤษภาคม 2008, กระบี่ ประเทศไทย
2008 inดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ตฤณ แสงสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "The Modeling and Control of Fuel Cell Emulators", The fifth annual international conference of the Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association (ECTI-CON 2008), 14 - 17 พฤษภาคม 2008, เมือง กระบี่ ประเทศไทย
2008 inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, รองศาสตราจารย์, "Asymptotic Performance of DS-CDMA with linear MMSE Receiver and Limited Feedback", IEEE International Conference on Communications (ICC), 19 - 23 พฤษภาคม 2008, ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2008 inดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, รองศาสตราจารย์, inดร.ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Virtual Database Sustention through 2008 Hydroinformatic System", The Second Global Earth Observed System of System, Asia-Pacific Symposium (The Role of Earth Observation in Trackling Climate Change), 13 - 17 เมษายน 2008, Odaiba ญี่ปุ่น
2008 inดร.ณัฏฐกา หอมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "FDTD Simulations of a Mobile Phone Operating Near a Metal Wall", IEEE SoutheastCon 2008 Alabama U S A, 2 - 7 เมษายน 2008, แอละแบมา สหรัฐอเมริกา
2008 inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Application of Nonliear Model Reference PID Controller for a Planar Robot Arm", Proceedings of the 2008 Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) International Conference., 14 - 17 พฤษภาคม 2008, กระบี่ ประเทศไทย
2008 inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, "Circular and Elliptical Modeling for Pupil Boundary in Closed-up Human Eye Images", Proceedings of the 2008 Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) International Conference., 14 - 17 พฤษภาคม 2008, กระบี่ ประเทศไทย
2008 inดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายณรงค์ศํกดิ์ เรืองโฉม, "Evaluations of Bilateral Transactions in Electricity Markets in Aspects of Optimal Dispatch and Transmission Pricing", The 2008 ECTI International Conference, 14 - 17 พฤษภาคม 2008, กระบี่ ประเทศไทย
2008 inดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาววิลาสินี ศึกษาการ, "Economic Dispatch with Nonsmooth Cost Function using Hybrid Method ", The 2008 ECTI International Conference, 14 - 17 พฤษภาคม 2008, กระบี่ ประเทศไทย
2008 inดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาววัลลภา ตังคณานุรักษ์, "Multi-Zone Transmission Expansion Planning using Genetic Algorithm", The 2008 ECTI International Conference, 14 - 17 พฤษภาคม 2008, กระบี่ ประเทศไทย
2008 inดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาววีรยา ภูมลี, "Unit Commitment considering Security-Constrained Optimal Power Flow by Lagrangian Relaxation with Genetic Algorithm", The 2008 ECTI International Conference, 14 - 17 พฤษภาคม 2008, กระบี่ ประเทศไทย
2008 inนายณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Wireless ECG Monitoring System", The 2008 International Conference on Embeddd Systems and Intelligent Technology, 28 กุมภาพันธ์ 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inนายณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Embedded Linux USB Server", The 2008 International Conference on Embedded Systems and Intelligent Technology, 28 กุมภาพันธ์ 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 exMichlis Kiziroglou, exA. G. Mukherjee, exR. W. Moseley, exP. Taylor, inดร.สุเนตร พรานนท์สถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exA. S. Holmes, exE. M. Yeatman, "Electrodeposition of Au for self-assembling 3D microstructures", SPIE Proceedings MOEMS-MEMS 2008, 16 มกราคม 2008, San Jose แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2008 inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Fast Focal Point Localization Algorithm for Fingerprint Registration", the 3rd IEEE International Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA 2008), 3 - 5 มิถุนายน 2008, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
2008 exนคร ตรีสิงหวงษ์, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐวุฒิ ชินธเนศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Temperature Control of Koji Process by using Fuzzy PD Controller", Tthe 2008 Electrical Engineeing/ Electronics, Computer, Telecommunications,and Information Technology (ECTI) International Conference, 14 - 16 พฤษภาคม 2008, กระบี่ ประเทศไทย
2008 inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, exวศิน ลีนะนิธิกุล, exสุธี ผู้เจริญชนะชัย, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Feedback Linearization Controller Design for Continuous Stirred-Tank Reactor (CSTR) in Biodiesel Production Process", the 2008 Electrical Engineeing/ Electronics, Computer, Telecommunications,and Information Technology (ECTI) International Conference, 14 - 16 พฤษภาคม 2008, กระบี่ ประเทศไทย
2008 exนายวีรวุฒิ กนกบรรณกร, inดร.ตฤณ แสงสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "The Studies of a Transmission System and Distribution System Voltage Sags Correlations", Electrical Engineering/Electronics Computer Telecommunications and Information Technology (ECTI2008), 14 - 17 พฤษภาคม 2008
2008 inดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย), รองศาสตราจารย์, "การออกแบบการสลับลำดับข้อมูลแบบสุ่มสำหรับเห็กเก็ตเอ็มเพ็ก-4 ที่มีความยาวต่างกันในช่องสัญญาณไรเชียล", ECTI-CON2008, 14 พฤษภาคม - 17 ตุลาคม 2008, กระบี่ ประเทศไทย
2008 inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exKoichi Ogawara, exKatsushi Ikeuchi, "Integrating Region Growing and Classification for Segmentation and Matting", IEEE International Conference on Image Processing, 12 - 15 ตุลาคม 2008, ซานดิเอโก แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2008 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Reliability Centered Maintenance for PEA Power Distribution Systems", The International Conference on Electrical Engineering 2008 (ICEE2008), 6 - 10 กรกฎาคม 2008, ญี่ปุ่น
2008 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimal Preventive Maintenance Budget Setting for Electric Power Distribution Utilities", ECTI-CON 2008, 14 - 17 พฤษภาคม 2008, กระบี่ ประเทศไทย
2008 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Outage Cost Assessment of Industrial Customers for Maintenance Planning", The Electrical Power and Energy Conference (EPEC) 2008 , 6 - 7 ตุลาคม 2008, แคนาดา
2008 inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVuttichai Kesornpatumanun, exAnukool Noymai, exPhuwaphat Klongpramong, exAtitaya Ampungart, "A simple switched beam antenna system for a beacon node localization in wireless sensor networks", Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, 2008. ECTI-CON 2008. 5th International Conference on, 14 - 17 พฤษภาคม 2008, กระบี่ ประเทศไทย
2008 inดร.วรฐ คูหิรัญ, รองศาสตราจารย์, "ขั้นตอนการหาเมตริกซ์อิมพีแดนซ์ของสายอากาศแบบแอเรย์เปียโน-กอสเปอร์อย่างง่าย", Asia-Pacific Microwave Conference (APMC 2008 ), 16 - 20 ธันวาคม 2008, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2008 exไพโรจน์ วุ่นชุม, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชูวงศ์ พงศ์เจริญพาณิชย์, exโมไนย ไกรฤกษ์, "Magnetic Field Distributions of Two-Slot Array Antenna on a Concentric Sectoral Cylindrical Resonator Excited by a Coupling Slot", Asia-Pacific Microwave Conference 2008, 16 ธันวาคม - 20 มกราคม 2008, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2008 inดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย), รองศาสตราจารย์, "การถอดรหัสแบบแมปกับการสลับลไดบข้อมูลแบบสุ่มสำหรับระบบการส่งไร้สายของข้อมูลภาพแบบเอ็มเพ็ก", The 14th Asia-Pacific Conference on Communications (APCC2008), 13 - 16 ตุลาคม 2008, โตเกียว ญี่ปุ่น
2008 exพรเทพ ปัญญาแก้ว, inดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimal Loss Allocation of Multiple Wheeling Transactions in a Deregulated Power System", ICECE 2008, 20 - 22 ธันวาคม 2008, สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ
2008 inดร.ตฤณ แสงสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Three Zones Adaptive Characteristic of the Mho Distance Relay by KU Method ", IEEE International Conference on Sustainable Energy Technologies (ICSET 2008), 24 พฤศจิกายน 2008, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2008 inดร.พูนลาภ ลามศรีจันทร์, รองศาสตราจารย์, "Context adaptive image coding using lapped transform", Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, 2008. ECTI-CON 2008. 5th International Conference on , 14 - 17 พฤษภาคม 2008, เมือง กระบี่ ประเทศไทย
2008 inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, รองศาสตราจารย์, "Tree-Structured Random Vector Quantization for Beamforming in a Multiantenna Channel", ECTI-CON 2008, 15 - 16 พฤษภาคม 2008, กระบี่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 19
2008 exทรงยศ บุญปั้น, inดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์, "หลักการกำหนดมาตรฐานฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้ากำลัง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exสุทธินันท์ ลิ่มทอง, inดร.ชูเกียรติ การะเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบวงจรบวกขนาด n บิต ที่ใช้กำลังงานต่ำ", Design of n bit adder cell for low power application, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exกฤต ฝันเซียน, inดร.ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาอุปกรณ์หยดจ่ายของเหลวขนาดเล็กด้วยความดันอากาศ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exอุไรรัตน์ เฟื่องสูงเนิน, inดร.วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพร้อมศักดิ์ อภิรติกุล, "การวิเคราะห์ดีสชาร์จบางส่วนสำหรับแบบจำลองหม้อแปลงจำหน่ายไฟฟ้า", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exสกล กงแก้ว, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบและสร้างต้นแบบตัวควบคุมแขนหุ่นยนต์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exสุธี ผู้เจริญชนะชัย, exวศิน ลีนะนิธิกุล, "การออกแบบตัวควบคุมและตัวประมาณค่าสเตตสำหรับถังปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exทรงชัย แซ่ตั้ง, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, inนายลัคน์ จันทนภาพ, อาจารย์, inดร.วโรดม ตู้จินดา, exณัฐวุฒิ ชินธเนศ, exสมหมาย ศิริ, "การพัฒนาต้นแบบตัวควบคุม CNC 3 แกนด้วยตัวประมวลผลสัญญาณดิจิทัล", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, exธรณินทร์ พันทา, "การสร้างตัวต้นแบบการควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM7 ในกระบวนการระดับ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, exสุธี ผู้เจริญชนะชัย, exนัครินทร์ หงษ์สิทธิวงศ์, "อัลกอริธึมตัวกรองคาร์ลมานผสมการประมาณเชิงเส้นเป็นช่วงเพื่อประมาณอุณหภูมิในกระบวนการหลอมโลหะ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 exสกล กงแก้ว, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบระบบควบคุมแขนหุ่นยนต์ผ่านอินเตอร์เน็ต", Proceeding of the 2nd- Technology and Innovation for Sustainable Development Conference, 28 - 29 มกราคม 2008, ขอนแก่น ประเทศไทย
2008 inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, exธรณินทร์ พันทา, "การออกแบบตัวควบคุมแบบพีไอบน ARM7 สำหรับถังปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล", Proceeding of the 2nd- Technology and Innovation for Sustainable Development Conference, 28 - 29 มกราคม 2008, ขอนแก่น ประเทศไทย
2008 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินค่าความเสียหายเนื่องจากไฟดับของผู้ใช้ไฟประเภทอุตสาหกรรมในระบบจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับวางแผนบำรุงรักษาและปรับปรุงความเชื่อถือได้ ", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า EECON31, 29 - 31 ตุลาคม 2008, นครนายก ประเทศไทย
2008 inดร.สุเนตร พรานนท์สถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Models of Single-pole-eight-throw Rotary RF MEMS Switch ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า The 31st Electrical Engineering Conference (EECON-31), 31 ตุลาคม 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, exFrederic Bouillault, inดร.ณัฏฐกา หอมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "Modeling of Twisted Superconducting Filaments by Finite Element Method", การประชุม นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 8, 16 - 18 ตุลาคม 2008, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2008 inดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบตัวเก็บประจุสำหรับบัสกระแสตรงของอุปกรณ์สร้างแรงดันกลับคืนแบบพลวัตร", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 31, 29 - 31 ตุลาคม 2008, นครนายก ประเทศไทย
2008 inดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์พฤติกรรมของอุปกรณ์ชดเชยแรงดันกลับคืนแบบพลวัตรที่ใช้พลังงานจากบัสด้านโหลด", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 31, 29 - 31 ตุลาคม 2008, นครนายก ประเทศไทย
2008 inดร.เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล, รองศาสตราจารย์, "Transient Feature Extraction for Machine Olfaction based on Wavelet decomposition ", Proceedings of the 2008 5th Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) International Conference , 14 - 17 พฤษภาคม 2008, กระบี่ ประเทศไทย
2008 inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, "Iris Texture Segmentation Using Neural Network", The 12th National Graduate Research Conference Khon Khan Univerisity, 12 กุมภาพันธ์ 2008 - 13 กุมภาพันธ์ 2009, ขอนแก่น ประเทศไทย
2008 inนายศรีศักดิ์ จ่างจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพันธุ์เทพ เลาหชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กระบวนการวิวัฒน์แบบผลต่างเพื่อการประมาณค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์เหนี่ยวนำ", การประชุมวิชาการ ม.อ. ภูเก็ตวิจัย ครั้งที่ 1 (1/2551)“สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” , 19 - 21 พฤศจิกายน 2008, ภูเก็ต ภูเก็ต ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2021202020182009 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=06&SectionID=04&BudgetYear=2008]