ผลงานภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปี 2016

21

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

72

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

24

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

9

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 11
2016 inดร.ณัฏฐกา หอมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exSilabut, W., exKesornpatumanum, V., exBoonek, P., inดร.วรฐ คูหิรัญ, รองศาสตราจารย์, "A New Technique to Design Planar Dipole Antenna using Bezier Curve and Particle Swarm Optimization", Archives of Electrical Engineering, ปีที่ 65, ฉบับที่ 3, กันยายน 2016, หน้า 513-525
2016 exนายสมรรถชัย เทพวิมลเพชรกุล, exนายพีรวิชญ์ ผลโภค, inดร.วรดร วัฒนพานิช, รองศาสตราจารย์, "Graphical Analysis and Design of Multistage Operational Amplifiers with Active Feedback Miller Compensation", International Journal of Circuit Theory and Applications, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2016, หน้า 562-583
2016 exThongchart Kerdphol, exYaser Soilman Qudaih, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMasayuki Watanabe, exYasunori Mitani, "Intelligent Determination of a Battery Energy Storage System Size and Location Based on RBF Neural Networks for Microgrids", International Review of Electrical Engineering (I.R.E.E.) , ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 78-87
2016 exAtt Phayomhom, exTirapong Kasirawa, exSurasak Phontusa, exJarin Halapee, exBoonserm Ainsuk, inดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์, exNattachote Rugthaicharoencheep, exArwut Puttarach, "Analysis of Electric Field and Magnetic Field from Overhead Subtransmission Lines Affecting Occupational Health and Safety in MEA’s Power System", GMSARN International Journal, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2016, หน้า 25-32
2016 exHossein Ghobadi, inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, exNobuhiko Sugino, exDuangrat Gansawat, exHossein Ghayoumi Zadeh, "Comparative accuracy of Digital Infra-red Thermal Imaging(DITI) in breast cancer diagnosing", Journal of Chemical and Pharmaceutical Research , ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, หน้า 577-583
2016 inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, รองศาสตราจารย์, exดร.กฤษฎา มามาตร, exรศ.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์, "Outage Bound for Max-Based Downlink Scheduling With Imperfect CSIT and Delay Constraint", IEEE Communications Letters, ปีที่ 20, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2016, หน้า 1675-1678
2016 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Hybrid Graphene/Si-Based Nanoscale Vacuum Field Effect Phototransistors", ACS Photonics, ปีที่ 3, ฉบับที่ 10, ตุลาคม - พฤศจิกายน 2016, หน้า 1799-1808
2016 exNatthaporn Khamsen, inนายดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Rice (Oryza sativa L.) Seed Sterilization and Germination Enhancement via Atmospheric Hybrid Nonthermal Discharge Plasma", ACS Applied Materials & Interfaces , ปีที่ 8, ฉบับที่ 30, สิงหาคม 2016, หน้า 19268-19275
2016 exUdomchai Techavipoo, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWittawat Boonleelakul, exRachaporn Keinprasit, exTreepop Sunpetchniyom, exNobuhiko Sugino, exPairash Thajchayapong, "Toward Optimal Computation of Ultrasound Image Reconstruction Using CPU and GPU", Sensors, ปีที่ 16, ฉบับที่ 12, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2016
2016 exNaowarat Tephiruk, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Enhancement of Stabilizing Performance of a Microgrid Using Energy Storage System with Under Frequency Relay", International Review of Electrical Engineering, ปีที่ 11, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2016, หน้า 635-643
2016 inดร.ณัฏฐกา หอมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exSilabut, W, exKesornpatumanum, V, exBoonek, P, inดร.วรฐ คูหิรัญ, รองศาสตราจารย์, "A new technique to design planar dipole antennas by using Bezier curve and Particle Swarm Optimization", ARCHIVES OF ELECTRICAL ENGINEERING, ปีที่ 65, ฉบับที่ 3, กันยายน 2016, หน้า 513-525
Publish Year National Journal 10
2016 inดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์, exนายศรัณย์ สุวิทยพันธุ์, "การศึกษาผลกระทบระบบแรงต่ำต่อการต่อลงดินของหม้อแปลงแบบต่อแยกและแบบต่อร่วมเมื่อเกิดความผิดพร่องที่ระบบแรงสูง", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 29, ฉบับที่ 95, มกราคม - มีนาคม 2016, หน้า 23-30
2016 inดร.ณัฏฐกา หอมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ถิระภัทร จริยะนรวิชช์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำลองแบบผลกระทบที่เกิดจากคลื่นโทรศัพท์มือถือที่มีต่อสมองของผู้ใช้โดยวิธีการเอฟดีทีดี", วารสารวิชาการ นายเรืออากาศ, ปีที่ 11, ฉบับที่ 11, มกราคม - ธันวาคม 2016, หน้า 95-101
2016 exเมืองมล เสนเพ็ง, inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การตรวจจับเครื่องหมายบนทางวิ่งแล้วแปลงเป็นพิกัดสามมิติ สำหรับการช่วยลงจอดอัตโนมัติ โดยใช้วิทัศน์คอมพิวเตอร์", Science and Technology, RMUTT Journal, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2016, หน้า 25-42
2016 exพิรินทร์ หยกเจริญ, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์จำกัดกระแสลัดวงจรชนิดตัวนำยิ่งยวดในระบบส่งกำลังไฟฟ้าแรงสูง", วิศวกรรมสาร มก. (KASETSART ENGINEERING JOURNAL), ปีที่ 29, ฉบับที่ 97, กรกฎาคม - กันยายน 2016, หน้า 77-86
2016 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธนัท บุญโสมรักษ์, "การตรวจจับภาวะจ่ายไฟแบบอิสระของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัวที่เชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายแบบเรเดียลโดยใช้วิธีแพสซีฟ", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 29, ฉบับที่ 96, เมษายน - มิถุนายน 2016, หน้า 35-46
2016 exวิโรจน์ หวังสมัคร์, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วิธีการประเมินค่าดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยใช้ Relevant Factors", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 29, ฉบับที่ 97, กรกฎาคม - กันยายน 2016, หน้า 51-62
2016 exเชาว์วรรรธน์ กันตะบุตร, inดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอุตสาห์ บุญบำรุง, "ระบบตรวจวัดและเก็บข้อมูลระยะไกลของระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน ณ อุทยานแห่งชาติตะรุเตาโดยใช้โปรแกรม LabVIEW และระบบฐานข้อมูล SQLite", วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 50-55
2016 inดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย), รองศาสตราจารย์, inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, exพล จันทร์เฮง, "The Adjustable Division Method for Self-evaluation Thai Handwriting Program", Thammasat International Journal of Science and Technology, ปีที่ 21, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2016, หน้า 7-13
2016 exอัครา กิตติปฎิมาคุณ , inดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, "วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจำาลองความน่าจะเป็นของความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากำลังจากข้อมูลเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องโดยใช้หลักการฟัซซี", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 29, ฉบับที่ 98, ตุลาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 23-30
2016 exนายสรพล กิจศิริสิน, exนางสาวนพดา ธีรอัจฉริยกุล, inนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับปรุงและประเมินความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบเหนือดินในเมืองใหญ่", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 29, ฉบับที่ 98, ตุลาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 31-42

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 53
2016 inดร.เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล, รองศาสตราจารย์, "An Analysis of the Regularization between L2 and Dropout in Single Hidden Layer Neural Network", 2016 7th International Conference on Intelligent Systems, Modelling and Simulation (ISMS 2016), 25 - 26 มกราคม 2016
2016 exTeeratath Ariyachartphadungkit, exRangsarit Vanijjirattikhan, inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exShoichi Hasegawa, "Implementation of PID Posture Controller for 6 DOF Underwater Robot", International Conference on Electronics, Information, and Communication 2016, 27 - 30 มกราคม 2016, Danang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2016 inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKandith Wongsuwan, exNut Kaewnark, exPiyamate Wisanuvej, "Implementation of Visual Odometry Estimation for Underwater Robot on ROS by using RaspberryPi 2", International Conference on Electronics, Information, and Communication 2016, 27 - 30 มกราคม 2016, Danang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2016 inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Design of a Fuzzy Logic Adaptive Optimal Robust Controller for a Ball-Riding Robot", International Conference on Electronics, Information, and Communication 2016, 27 - 30 มกราคม 2016, Danang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2016 inนายปัญญา เหล่าอนันต์ธนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPatamaporn Sripadungtham, "Development of a Motion Controller for a Parachute Rice Sprout Transplanter", International Conference on Electronics, Information, and Communication 2016, 27 - 30 มกราคม 2016, Danang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2016 exนายสุวิชา โสกุล, exนายพีรพล จันทร์หอม, inดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Impact of Photovoltaic Power Generations on Voltage Level of Low-Voltage Distribution Systems", The 5th International Symposium on Fusion of Science and Technology (ISFT 2016), 18 - 22 มกราคม 2016, New Delhi สาธารณรัฐอินเดีย
2016 inดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวอภิญญา สมภักดี, "Vector Symbol Decoding for Systematic Nonbinary Convolutional Codes in Narrowband Power Line Communications", Proceedings of the 7th International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (ICICTES 2016), 20 - 22 มีนาคม 2016, กรุงเทพฯ อื่นๆ ประเทศไทย
2016 exDonmanat Santiyanona,, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Simulation on Voltage Unbalance Reduction in Railway Electrification System by Different Special Transformers", 2016 International Electrical Engineering Congress (iEECON 2016), 2 - 4 มีนาคม 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 exSillawat Romphochai, inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Transient Stability and Fault Current Reduction of SPP with Bi-2212 SFCL Considering Recovery Time", 2016 International Electrical Engineering Congress (iEECON 2016), 2 - 4 มีนาคม 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 inนายรพีพงศ์ รัตนวรหิรัญกุล, อาจารย์, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Nonlinear System Identification of pH Process using Hammerstein-Wiener Model", International Conference on Electronics, Information, and Communication (ICEIC) 2016, 27 - 30 มกราคม 2016, ดานัง สาธารณรัฐเกาหลี
2016 exPol Chanheng, inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย), รองศาสตราจารย์, "The Adjustable Division Method for Self-evaluation Thai Handwriting Program", The International STEM Education Conference (iSTEM-Ed 2016), 6 - 8 กรกฎาคม 2016, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2016 inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Arc Flash Hazard in Distribution System with Distributed Generation", 2016 International Electrical Engineering Congress (iEECON 2016), 2 - 4 มีนาคม 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 exKittikun Chottirapong, exSupatra Manatrinon, exKamol Kaemarungsi, exHideaki Fujita, inนายณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Energy Harvesting from Ammonia Gas Treatment Tank in Organic Fertilizer Powder Plant", The 2016 International Electrical Engineering Congress, 4 - 6 มีนาคม 2016, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 exNatthaporn Khamsen, exAric Akkarachanchainon, inดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Organic and Bio material Surface Modification via CoronaDischarge induced Atmospheric-Cold Plasma", 2016 International Electrical Engineering Congress, iEECON2016, 2-4 March 2016, Chiang Mai, Thailand, 2 - 4 มีนาคม 2016, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 exNatthaporn Khamsen, ex Aric akkarachanchainon, exKamonpun fookiat, exJaraspong Srisala, exSuvit Chomchuena, inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Atmospheric Cold Plasma via Fringe Field Enhanced CoronaDischarge on Single Dielectric Barrier for Large-Volume Applications", 2016 International Electrical Engineering Congress, iEECON2016, 2-4 March 2016, Chiang Mai, Thailand, 2 - 4 มีนาคม 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Vacuum Electron-Based Photodiode", The Seventeenth IEEE International Vacuum Electronics Conference (IVEC 2016), 19 - 21 เมษายน 2016, Monterey แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2016 exKirote Arpanutud, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLa-or Kovavisaruch, exKazuhiko Fukawa, "Element spacing optimization for 2 by 2 arrays", 2016 7th International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES), 20 - 22 มีนาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.ณัฐวุฒิ ชินธเนศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, "Robust Geometric Control of a Two-Tank System", The 13-th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON216), , 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 exAonpong, P., inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRakwatin, P., exKumazawa, I., exChanwimaluang, T., "The Random forest approach for land cover mapping", 7th International Conference on Information Communication Technology for Embedded Systems 2016, IC-ICTES 2016, 20 มีนาคม - 15 กรกฎาคม 2016, ญี่ปุ่น
2016 inดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, exPongpol Ongrungroj, exNawaporn Tangjitchutchawal, "Modeling and Simulation of Junction Temperature Rise of GaN Devices for Class D Resonant Converters", 2016 International Electrical Engineering Congress (iEECON 2016), 2 - 4 มีนาคม 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 exนางสาววิชญาภา ศรีเอี่ยมกูล, inดร.ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of a Device to Detect Sound from Knee Joint of Patients before and after Surgery", ECTI-CON 2016 , 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 exWittawat Boonleelakul , exUdomchai Techavipoo, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRachaporn Keinprasit, exTreepop Sunpetchniyom, exNobuhiko Sugino, exPairash Thajchayapong, "Ultrasound beamforming and image reconstruction using CPU and GPU", Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 2016 13th International Conference on, 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2016, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 exSakulrat Thammathiwat, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Fusion of segmented image using level set method and Chair-Varshney fusion rule", The 13th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2016, 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2016, อำเภอเมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 exSararak Tanarat, exPoom Popattanachai, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "THAICHOTE level 1A production using SIPRO procedure", the 13th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2016, 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2016, อำเภอเมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 exPanyanat Aonpong, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPreesan Rakwatin, exItsuo Kumazawa, exThitiporn Chanwimaluang, "Combining a random forest algorithm and a level set method for land cover mapping", The 2016 13th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2016, 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2016, อำเภอเมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 exApiwat Lekfuangfu, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPreesan Rakwatin, exSararak Tanarat, exItsuo Kumazawa, exThitiporn Chanwimaluang, "Land cover mapping classification based on multi Restricted Boltzmann machines and Support Vector Machines", The 2016 13th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2016, 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2016, อำเภอเมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 exChaowanan Jamroen, exPipatpan Namproom, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "TS-Fuzzy based Adaptive PEVs Charging Control for Smart Grid Frequency Stabilization under Islanding Condition", 2016 International Electrical Engineering Congress (iEECON2016), 2 - 4 มีนาคม 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 exกฤป พงษ์พันธุ์, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Rule-Based Service Restoration of Smart Distribution Networks", The 11th GMSARN International Conference 2016 on “Innovative Energy, Environment and Development in GMS”., 16 - 18 พฤศจิกายน 2016, คุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2016 exวัชระ พบพร, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Study of PEA Distribution System Health Index", The 11th GMSARN International Conference 2016 on “Innovative Energy, Environment and Development in GMS”., 16 - 18 พฤศจิกายน 2016, คุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2016 exนายเอกสิทธิ์ อุศรัตนิวาส , inดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Adaptive Enhanced Linear Exponential Smoothing Technique to Mitigate Photovoltaic Power Fluctuation", The IEEE-PES-Asia 2016 conference on Innovative Smart Grid Technologies (ISGT), 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2016, เมลเบิร์น เครือรัฐออสเตรเลีย
2016 exHossein Ghobadi, inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, exDuangrat Gansawat, exNobuhiko Sugino, "Computer-Aids Analysis for Breast Cancer Detection in Thermography", The 2016 Management and Innovation Technology International Conference (MITiCON2016), 17 ธันวาคม 2016, Pattaya ชลบุรี ประเทศไทย
2016 inดร.ถิระภัทร จริยะนรวิชช์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฏฐกา หอมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วชิระ จงบุรี, รองศาสตราจารย์, "วิธีการกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อใช้สอบการจัดสรรที่อยู่ในระบบเครือข่าย", การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติวิศวศึกษา ครั้งที่ 14, 8 - 10 มิถุนายน 2016, พัทยา, ชลบุรี อื่นๆ ประเทศไทย
2016 exวัชรา ยอดแก้ว, inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "The Study of Low-Voltage Ride Through Criteria forWind Generations in PEA Transmission Grid", The 11th GMSARN International Conference 2016 on Innovative Energy, Environment, and Development in GMS, 16 - 18 พฤศจิกายน 2016, คุนหมิง ยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
2016 exธนายุส เลาสวัสดิกุล, inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "The Study of PV Plant Dynamic Grid Support in PEA Distribution System", The 11th GMSARN International Conference 2016 on Innovative Energy, Environment, and Development in GMS, 16 - 18 พฤศจิกายน 2016, คุนหมิง ยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
2016 exนูรุดดีน หะมะ, inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Voltage Flicker Analysis and Mitigation in Micro grid: Case Study in Mae Sariang Micro grid, Thailand", The 11th GMSARN International Conference 2016 on Innovative Energy, Environment, and Development in GMS, 16 - 18 พฤศจิกายน 2016, คุนหมิง ยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
2016 exYutthaphon Niphitthakun, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Virtual Microgrid Design to Support Self-Healing Operation", GMSARN Int. Conf. on Innovative Energy, Environment, and Development in GMS, 16 - 18 พฤศจิกายน 2016, คุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2016 exChatchawan Weruwanarak, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Impact of Superconducting Fault Current Limiter on Overcurrent Protection Coordination in PEA Substation", GMSARN Int. Conf. on Innovative Energy, Environment, and Development in GMS, 16 - 18 พฤศจิกายน 2016, คุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2016 inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNaowarat Tephiruk, inนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์, exOnurai Noohawm, "Improved Load Shedding Scheme in a Microgrid Using Rate of Change Under Frequency Relay", GMSARN Int. Conf. on Innovative Energy, Environment, and Development in GMS, 16 - 18 พฤศจิกายน 2016, คุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2016 inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, inดร.ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, "Development of a Device for Sweetness Evaluation in Mangoes and Oranges using Near Infrared System", ANS2016, 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2016, คาโกชิม่า ญี่ปุ่น
2016 exNiphun Surapong, inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, "Position and Force Control of the SCARA Robot based on Disturbance Observer", 2016 International Electrical Engineering Congress, iEECON2016, 2-4 March 2016, Chiang Mai, Thailand, 2 - 4 มีนาคม 2016, Chiang Mai อื่นๆ ประเทศไทย
2016 exNavalerk Prajumkhaiy, inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, "Sensorless Force estimation of SCARA robot system with Friction Compensation", 2016 International Electrical Engineering Congress, iEECON2016, 2-4 March 2016, Chiang Mai,Thailand, 2 - 4 มีนาคม 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, exProf. Kiyoshi Ohishi, "Haptic Human-Robot Collaboration System basedon Delta Robot with Gravity Compensation", The 42nd Annual Conference of IEEE Industrial Electronics Society, October 24-27, 2016, Firenze (Florence), Italy, 24 - 27 ตุลาคม 2016, Florence สาธารณรัฐอิตาลี
2016 exสุรชัย ไวว่อง, inดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimal Sizing for Stand Alone Power Generating System with Wind-PV-Hydro Storage by Mixed-Integer Linear Programming", 5th International Conference on Renewable Energy Research and Applications, 20 - 23 พฤศจิกายน 2016, ลอนดอน สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2016 exนาย ศุภชัย คลังทอง, inดร.ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Simulation Sinusoidal Oscillator Using Operational Transconductance Amplifier and Distributed RC", JSST 2016 The 35th JSST Annual Conference International Conference on Simulation Technology, 27 ตุลาคม 2016 - 29 ตุลาคม 2017, Kyoto ญี่ปุ่น
2016 exThanate Feepakdee, exVissavakorn Khunikakorn, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Dynamic Monitoring for 115 kV PEA Distribution Network based on Synchrophasor Measurement", The 11th GMSARN International Conference 2016 on Innovative Energy, Environment, and Development in GMS, 16 - 18 พฤศจิกายน 2016, Kunming, Yunnan สาธารณรัฐประชาชนจีน
2016 exNopphadon Sriprasert, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimum Battery Energy Storage Systems Sizing and Siting for Improving Smart Grid Performance", The 11th GMSARN International Conference 2016 on Innovative Energy, Environment, and Development in GMS, 16 - 18 พฤศจิกายน 2016, Kunming, Yunnan สาธารณรัฐประชาชนจีน
2016 exPERMSUB SUKSAENGJUN, inดร.ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJATUPORN CHINRUNGRUENG, exSugino Nobuhiko, "The design of Smart Dog Cage System", The 2016 Management and Innovation Technology International Conference (MITiCON2016), 12 - 14 ตุลาคม 2016, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2016 exบุญชู สุนทรวุฒิไกร, inดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, "Operation Management of Micro Grid with Fuzzy Logic Controlled Storage System Using Two-stage Optimization", The 11th GMSARN International Conference on Innovative Energy, Environment, and Development in GMS, Kunming, Yunnan, China, 16 - 18 พฤศจิกายน 2016, Kunming, Yunnan สาธารณรัฐประชาชนจีน
2016 exอรรณพ ห่อกุล, inดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, exOnurai Noohawm, "Data Cleaning Approach for Asset Management of Power Transformer", The 11th GMSARN International Conference on Innovative Energy, Environment, and Development in GMS, Kunming, Yunnan, China, 2016, 16 - 18 พฤศจิกายน 2016, Kunming, Yunnan สาธารณรัฐประชาชนจีน
2016 exกฤษยากร จันทนเสวี, inดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, "Cat’s Behavior Classification from Signal Recorded by Gyroscope Sensor", The 11th GMSARN International Conference on Innovative Energy, Environment, and Development in GMS, Kunming, Yunnan, China, 2016, 16 - 18 พฤศจิกายน 2016, Kunming, Yunnan สาธารณรัฐประชาชนจีน
2016 exภควัฏ ปั้นทอง, inดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, "Indoor Layout Generation Algorithm Using Wi-Fi and Movement Sensor Signals for Positioning System", The 11th GMSARN International Conference on Innovative Energy, Environment, and Development in GMS, Kunming, Yunnan, China, 16 - 18 พฤศจิกายน 2016, Kunming, Yunnan สาธารณรัฐประชาชนจีน
2016 exวีระศักดิ์ บัวกรด, inดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, "Electricity Meter Data Visualization for Electricity-Theft Detection", The 11th GMSARN International Conference on Innovative Energy, Environment, and Development in GMS, Kunming, Yunnan, China, 16 - 18 พฤศจิกายน 2016, Kunming, Yunnan สาธารณรัฐประชาชนจีน
2016 exอภิมุข เมืองเกษม, inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, inดร.อวยพร ตั้งธงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.พรชัย จูลเมตต์, "A 9-square-table Aerobics Exercise for Elderly: A Kinect-based Prototype", 6th International Congress of Physical Activity and Public Health SPAH 2016, 16 - 19 พฤศจิกายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 19
2016 exเชาว์วรรธน์ กันตะบุตร, inดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex อุสาห์ บุญบำรุง, "ระบบตรวจวัดและเก็บข้อมูลระยะไกลของระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานณ อุทยานแห่งชาติตะรุเตาโดยใช้โปรแกรม LabVIEW และระบบฐานข้อมูล SQLite", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8, 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2016, เมือง นครปฐม ประเทศไทย
2016 inดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธารารัตน์ โมทยกุล, exอุสาห์ บุญบำรุง, "การจัดการพลังงานสำหรับบ้านพลังงานแสงอาทิตย์", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ครั้งที่ 8, 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2016, ้เมือง นครปฐม ประเทศไทย
2016 exนายชาญยุทธ์ พุสิงห์, inดร.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วชิระ จงบุรี, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบและวิเคราะห์การทดลองเพื่อลดอัตราสายหลุดของการให้บริการโทรศัพท์มือถือโครงข่าย 3G ในพื้นที่บริเวณด่านพรมแดนด่านศุลกากรแม่สาย", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559, 7 - 8 กรกฎาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 exนายชัยวุฒิ ศรีชะฎา, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางการศึกษาค่าดัชนีสุขภาพของเซอร์กิตเบรกเกอร์ในระบบจำหน่าย", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8, 25 พฤษภาคม - 27 กรกฎาคม 2016, ภูเก็ต ประเทศไทย
2016 inนายธนากร ฆ้องเดช, อาจารย์, inดร.วชิระ จงบุรี, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการสอบวิชาปฏิบัติการ: ปัญหาและการแก้ไข", การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติวิศวศึกษา ครั้งที่ 14, 8 - 10 มิถุนายน 2016, ชลบุรี ประเทศไทย
2016 exธเนศ ฝีปากดี, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบเฝ้าสังเกตพลวัตสำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าระดับแรงดับ 115 kV บนพื้นฐานการวัดแบบประสานเวลา", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 39, 2 - 4 พฤศจิกายน 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 exยุทธการ โพธิ์อาศัย, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์หาตำแหน่งความผิดพร่องในระบบสายเคเบิลไฟฟ้าใต้ดิน 230 kV ด้วยเทคนิคการวัดแบบประสานเวลา", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 39, 2 - 4 พฤศจิกายน 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 exจตุพัฒน์ ชาติพราหมณ์, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบตัวควบคุมการชาร์จยานพาหนะไฟฟ้าแบบปรับตัวได้โดยใช้เทคนิคซิงโครเฟสเซอร์สำหรับทาเสถียรภาพโครงข่ายสมาร์ตกริดที่เชื่อมต่อถึงกัน", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 39, 2 - 4 พฤศจิกายน 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 exดนตน์ บุนนาค, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตรวจจับเหตุการณ์ในสภาวะการจ่ายไฟแยกอิสระโดยไม่ตั้งใจเพื่อลดผลกระทบต่อความมั่นคงในการจ่ายไฟของสถานีไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก", การประชุมวิชาการ PEA ปี 2559 ก้าวสู่การไฟฟ้าแห่งอนาคต (Moving Toward the Electric Utility of the Future), 19 - 20 ธันวาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exวัชรา ยอดแก้ว, inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความคงทนต่อแรงดันตกชั่วขณะของแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานลมในระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 39 The 39th Electrical Engineering Conference(EECON-39), 2 - 4 พฤศจิกายน 2016, เพชรบุรี ประเทศไทย
2016 exดนตน์ บุนนาค, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แบบจำลองรีเลย์ความถี่เพื่อศึกษาผลกระทบในสภาวะการจ่ายไฟแยกอิสระและแยกแยะเหตุการณ์เพื่อปรับปรุงการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันในสถานีไฟฟ้าที่เชื่อมต่อผู้กับผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 39 (The 39th Electrical Engineering), 2 - 4 พฤศจิกายน 2016, เพชรบุรี ประเทศไทย
2016 inดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกษิเดช สุวรรณมณี, exกันตชาติ อ่อนประชู, inดร.บุศรา พิริยะอนนท์, อาจารย์, "Evaluation of Semiconductor Losses in a Two-Stage Time-Sharing Inverter for Rooftop Photovoltaic Applications", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 39, 2 - 4 พฤศจิกายน 2016, อ.เมือง เพชรบุรี ประเทศไทย
2016 exกิตติภพ พิมบุตร, inดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอุสาห? บุญบํารุง, "มิเตอร์อัจฉริยะสำหรับโครงข่ายไฟฟ้าอิสระขนาดเล็กด้วยระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 6, 25 พฤศจิกายน 2016, หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนางสาวโสภิตา ศรีโสภา, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ดัชนีความวิกฤตที่มุ่งเน้นผู้ใช้ไฟของอุปกรณ์จำหน่ายไฟฟ้าสำหรับการวางแผนบำรุงรักษา", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 11 ประจำ ปี 2559, 21 ธันวาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exธเนศ ฝีปากดี, exวิศวกร ขุณิกากรณ์, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบเฝ้าสังเกตพลวัตสำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าระดับแรงดัน 115 kV ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บนพื้นฐานการวัดแบบประสานเวลา", งานประชุมวิชาการ กฟภ. ปี 2559 "ก้าวสู่การไฟฟ้าแห่งอนาคต", 19 - 20 ธันวาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exบัณฑิต เพียดา, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนาถสุชา เทิมแพงพันธ์, "การวิเคราะห์ผลกระทบการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบรวดเร็วต่อแรงดันไฟฟ้าในระบบจาหน่ายโดยการจาลองมอนติคาร์โล (Monte Carlo)", งานประชุมวิชาการ กฟภ. ปี 2559 "ก้าวสู่การไฟฟ้าแห่งอนาคต", 19 - 20 ธันวาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนพดล ศรีประเสริฐ, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การหาขนาดที่เหมาะสมของแบตเตอรี่เพื่อการปรับปรุงสมรรถนะโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ", การประชุมวิชาการ กฟภ. ปี 2559 "ก้าวสู่การไฟฟ้าแห่งอนาคต", 19 - 20 ธันวาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนายอรัญ ประกอบสัญท์, inดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาวงจรขับหลอดไดโอดเปล่งแสงแบบหรี่ได้สำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559, 3 - 4 ตุลาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exชัยณรงค์ ท่านัทธี, inดร.วชิระ จงบุรี, รองศาสตราจารย์, inนายธนากร ฆ้องเดช, อาจารย์, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินค่าพารามิเตอร์ของสายไฟฟ้าที่เหมาะสมกับการสื่อสารผ่านสายไฟฟ้าPower Line Communication (PLC)", การประชุมวิชาการ PEA 2559, 19 - 20 ธันวาคม 2016, หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2021202020182009 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=06&SectionID=04&BudgetYear=2016]