ผลงานภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปี 2005

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2005

14

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2005

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2005

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2005

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2005

0

Award

รางวัล ปี 2005

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 4
2005 inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, "A New Shape-based Iris Recognition", Proceedings of the 2005 Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI) Internatioanal Conference, พฤษภาคม 2005, หน้า 83-86
2005 inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exManoj K. Arora, exPramod K. Varshney, "Super-resolution land cover mapping using a Markov random field based approach", Remote Sensing of Environment, ปีที่ 96, ฉบับที่ 3-4, มิถุนายน 2005, หน้า 302-314
2005 exTzyh-Jong Tarn, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, exDaizhan Cheng, exMingjun Zhang, "Output regulation for nonlinear systems: some recent theoretical and experimental results", IEEE Transactions on Control Systems Technology, ปีที่ 13, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2005, หน้า 605-610
2005 exFeliachi, A, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "NERC compliant load frequency control design using fuzzy rules", ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH, ปีที่ 73, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2005, หน้า 101-106
Publish Year National Journal 1
2005 inดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์, exนายภคณิต ไชยาคำ, "วงจรกรองกำลังเอนกประสงค์สำหรับลดฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้ากำลัง", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 19, ฉบับที่ 56, สิงหาคม - พฤศจิกายน 2005, หน้า 13-23

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 7
2005 inดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimal location for capacitor installation using optimal power flow sensitivity", Series on Energy and Power Systems, 1 มกราคม 2005
2005 inดร.วรฐ คูหิรัญ, รองศาสตราจารย์, "Analysis of Fractal Arrays Generated using a 3X3 Subarray Generator", The 5TH International on Communications and Infromation Technology ณ ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน, 12 ตุลาคม 2005, ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2005 inดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Monthly Energy Forecasting Using Decomposition Method With Aplication of Seasonal Arima", The 7th International Power Engineering Conference [IPEC2005] ณ ประเทศสิงคโปร์, 29 พฤศจิกายน 2005, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2005 inดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimal location for capacitor installation using optimal power flow sensitivity", Series on Energy and Power Systems, 1 มกราคม 2005
2005 inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Separable Gabor Filter Realization for Fast Fingerprint Enhancement", IEEE International Conference on Image Processing 2005 (ICIP 2005), 10 - 14 กันยายน 2005, Genova สาธารณรัฐอิตาลี
2005 inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, "A New Shape-based Iris Recognition", Proceedings of the 2005 Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI) Internatioanal Conference, Pattaya, Chonburi, Thailand, May 12-13 2005, 12 - 13 พฤษภาคม 2005, ชลบุรี ประเทศไทย
2005 inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, "An Iris Verification Using Edge Detection", The Fifth Internation Conference on Information, Communications, and Digital Signal Processing, 6-9 December 2005, 6 - 9 ธันวาคม 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 7
2005 inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, "A Hi-Fi Audio Coding Technique for Wireless Communication based on Wavelet Packet Transformation", The 2005 International Conference in ECTI, 19 พฤษภาคม 2005, ชลบุรี ประเทศไทย
2005 inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, "A Design Framework for Wireless Transmission of Multiple Hi-Fi Audio Streams using DSSS Technique", The 2005 International Conference in ECTI, 19 พฤษภาคม 2005, ชลบุรี ประเทศไทย
2005 inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, "A Development of Baseband Processing Functions for cdma2000?1X Base Station using FPGA", The 2005 International Conference in ECTI, 19 พฤษภาคม 2005, ชลบุรี ประเทศไทย
2005 inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Loopback Functional Test of 3G?WCDMA Baseband Processing", The 2005 International Conference in ECTI, 19 พฤษภาคม 2005
2005 inดร.ชูเกียรติ การะเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบวงจรกรองความถี่ต่ำผ่านแบบล็อกโดเมนเพื่อใช้ในหัวอ่านฮาร์ดดิสก์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.ชูเกียรติ การะเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้วงจรอะซิงโครนัสร่วมกับการควบคุมไฟเลี้ยงแบบพลวัตในการลดพลังงานของวงจรที่ทำงานตามเวลาจริง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.ตฤณ แสงสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exณรงค์ ศรียาภัย, "การศึกษาแรงดันเกินเนื่องจากการเปิด-ปิด สวิตซ์ในสายป้อนโดยใช้โปรแกรม PSCAD/EMTDC", EECON-28, 22 - 25 ตุลาคม 2005, ภูเก็ต ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2021202020182009 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=06&SectionID=04&BudgetYear=2005]