ผลงานภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปี 2015

30

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

65

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

37

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

6

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 17
2015 inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "Humanoid robot upper body motion generation using B-spline-based functions", Robotica, ปีที่ 33, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม 2015, หน้า 705-720
2015 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Tuning the ballistic electron transport of spatial graphene–metal sandwich electrode on a vacuum-silicon-based device", RSC Advances, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 2032-2037
2015 inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, exNakhon Niramitvasu, "Bilateral Control Based on Disturbance Observer of Delta Robot with Gravity Compensation", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 781, ฉบับที่ -, เมษายน 2015, หน้า 445-449
2015 inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, exNapol Varachitchai, "An Analysis of Force Response by Using Spectrogram", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 781, ฉบับที่ -, เมษายน 2015, หน้า 466-470
2015 inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAlfredo Weitzenfeld, exJoydeep Biswas, exMehmet Akar, "RoboCup Small-Size League: Past,Present and Future", Lecture Notes in Computer Science, ปีที่ 8992, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2015, หน้า 611-623
2015 inนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Rainfall estimation for real time flood monitoring using geostationary meteorological satellite data", Advances in space research, ปีที่ 56, ฉบับที่ 2015, มิถุนายน 2015, หน้า 1139-1145
2015 inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKandith Wongsuwan, "Development of Visual Odometry Estimation for an Underwater Robot Navigation System", IEIE Transactions on Smart Processing and Computing, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, สิงหาคม - ตุลาคม 2015, หน้า 216-223
2015 inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายธงชัย คล้ายคลึง, "Impacts of Low Voltage PEVs Single Phase Charging on Electrical Distribution Network", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 781, ฉบับที่ 1, กันยายน 2015, หน้า 316-320
2015 inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKorn Khunikakorn, "Optimal Phasor Measurement Unit Placement for Monitoring of PEA Bowin Power", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 781, ฉบับที่ 1, กันยายน 2015, หน้า 325-328
2015 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Field emission graphene–oxide–silicon field effect based photodetector", physica status solidi (RRL) - Rapid Research Letters, ปีที่ 9, ฉบับที่ 11, กันยายน 2015
2015 exนายกฤษฎา มามาตร, inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, รองศาสตราจารย์, "On Transmit Beamforming for MISO-OFDM Channels With Finite-Rate Feedback", IEEE Transactions on Communications, ปีที่ 63, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2015, หน้า 4202-4213
2015 inนางสาวศุภลักษณ์ สถิรชีวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Land-Use Change Prediction by CA-markov method for Electric Load Density Map", International Review on Modelling and Simulations (I.RE.MO.S.), ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2015, หน้า 436-445
2015 exSillawat Romphochai, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Fuzzy Logic Voltage Regulator for Improving Transient Stability and Fault Ride Through Capability of DFIG Wind Turbines", International Review of Electrical Engineering (I.R.E.E.), ปีที่ 10, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2015, หน้า 670-677
2015 exSillawat, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Modelling and Simulations of BSCCO Superconducting Fault Current Limiter for Fault Ride Through Capability Enhancement of DFIG Wind Turbines", International Review on Modelling and Simulations (I.RE.MO.S.), ปีที่ 8, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2015, หน้า 550-557
2015 exน.ส.ธิรดา สามศรี, inดร.เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล, รองศาสตราจารย์, "Improving Scheduling Performance of EV Charging using Binary Programming", ENGINEERING TRANSACTIONS, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 85-90
2015 exSorawit Stapornchaisit, inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, "Micro-Macro Bilateral Control in Delta Robot", International Review of Automatic Control, IREACO, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2015, หน้า 289-299
2015 exดร.เฉลียว เกตุแก้ว, exMana Philphud, exTossapol Sungthong, exWiriya Rachawong, ex Putchong Kalong, exนางสาวอรอุไร หนูหอม, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Losses in Power Distribution Transformers", International Journal of Advanced Culture Technology, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2015, หน้า 144-148
Publish Year National Journal 13
2015 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวอารีวรรณ ขจรเดช, "กลยุทธ์การควบคุมระบบสะสมพลังงานสำหรับระบบจำหน่ายกำลัง", วิศวกรรมสาร มข., ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2015, หน้า 9-19
2015 inดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์, exศรวงศ์ชัย วันนะเสด, "ศึกษาความเหมาะสมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 28, ฉบับที่ 92, เมษายน - มิถุนายน 2015, หน้า 55-60
2015 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายพิเชษฐ วงษ์เคี่ยม, "การพยากรณ์พลังงานไฟฟ้าของ กฟภ. โดยใช้วิธีการแยกส่วนประกอบร่วมกับการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 28, ฉบับที่ 91, มกราคม - มีนาคม 2015, หน้า 31-40
2015 exน.ส.ธิรดา สามศรี, inดร.เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล, รองศาสตราจารย์, "การจัดการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าตามเวลาจริงโดยการรักษาระดับความต้องการใช้กำลังไฟฟ้าสูงสุดในระบบไฟฟ้ากำลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดการพลังงาน", วานสารวิชาการคณะวิศวกรรมสาสตร์ ม.อบ., ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 77-90
2015 exเนาวรัตน์ เทพหริรักษ์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การควบคุมแบบคงทนสำหรับการหน่วงระบบไฟฟ้ากำลังด้วยการใช้ระบบสะสมพลังงาน", วิศวกรรมสาร มก. (Kasetsart Engineering Journal), ปีที่ 28, ฉบับที่ 92, เมษายน - มิถุนายน 2015, หน้า 29-36
2015 inดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์, exนางสาวมนชนก ศรีสารคาม, "แบบจำลองเตาหลอมไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำในย่านความถี่ฮาร์มอนิกส์ของโรงกษาปณ์", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 28, ฉบับที่ 94, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 57-62
2015 inดร.ณัฏฐกา หอมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วชิระ จงบุรี, รองศาสตราจารย์, exนายณัฐพล ศรสูงเนิน, inดร.ถิระภัทร จริยะนรวิชช์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนา Protocol ตามมาตรฐาน DLMS/COSEM สำหรับต้นแบบมิเตอร์อัจฉริยะ", วิศวกรรมสาร มก. , ปีที่ 28, ฉบับที่ 94, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 39-46
2015 exนายธีระภัทร์ แมนมิตร, inดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบกักเก็บพลังงานโดยใช้แบตเตอรี่ที่เหมาะสมสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับผู้ใช้ไฟที่มีการคิดอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้งาน", วารสารวิจัยพลังงาน, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015
2015 exชาญณรงค์ สุขสมานพาณิชย์, inดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดสรรกำลังไฟฟ้าสำรองอย่างเหมาะสมที่สุดในตลาดซื้อขายไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขายแบบทวิภาคี", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 28, ฉบับที่ 93, กรกฎาคม - กันยายน 2015, หน้า 41-52
2015 exสุทธิรักษ์ สิทธิโชคธรรม, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับปรุงเสถียรภาพชั่วครู่ระบบไฟฟ้ากำลังโดยการใช้อุปกรณ์จำกัดกระแสลัดวงจรชนิดตัวนำยิ่งยวดร่วมกับตัวชดเชยกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟแบบสถิต", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 28, ฉบับที่ 94, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 11-18
2015 exวงศกร มูลศรี, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การควบคุมความถี่โหลดเสริมในโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะโดยใช้รถยนต์ปลั๊กอินไฟฟ้าพร้อมทั้งพิจารณาเวลาหน่วงจากการสื่อสาร", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 28, ฉบับที่ 93, กรกฎาคม - กันยายน 2015, หน้า 9-18
2015 exเฉลียว เกตุแก้ว, exอรอุไร หนูหอม, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วิธีประเมินมูลค่าความเสียหายเนื่องจากไฟฟ้าดับของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอุตสาหกรรมโรงสีข้าว", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 28, ฉบับที่ 93, กรกฎาคม - กันยายน 2015, หน้า 61-72
2015 exการัณย์ ตันทวีวงศ์ , inดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, "วิธีการจัดกลุ่มใหม่ (วิธีความน่าจะเป็นฟัซซี่ซีมีนสองขั้นตอน) สำหรับจัดกลุ่มโพรไฟล์ภาระ", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 28, ฉบับที่ 91, มกราคม - มีนาคม 2015, หน้า 23-30

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 52
2015 exNatnicha Anurakphanawan, inดร.พูนลาภ ลามศรีจันทร์, รองศาสตราจารย์, "Fingerprint Recognition Performance with WSQ,CAWDR, and JPEG2000 Compression", 2015 6th International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES), 22 - 24 มีนาคม 2015, สมุทรสาคร ประเทศไทย
2015 exJeerachon Ngamsritus, inดร.พูนลาภ ลามศรีจันทร์, รองศาสตราจารย์, "Wavelet Image Encoder using Modified Simple Bitplane with Run-length coding and Golomb coding", ECTI_CON 2015, 24 - 27 มิถุนายน 2015, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2015 exNapat Cota, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPreesan Rakwatin, exThitiporn Chanwimaluang, exItsuo Kumazawa, "Rice phenology estimation using SAR time-series data", The 6th International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES2015), 22 - 24 มีนาคม 2015, Hua-Hin เพชรบูรณ์ ประเทศไทย
2015 exRaveerat Jaturapitpornchai, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPreesan Rakwatin, exItsuo Kumazawa, exThitiporn Chanwimaluang, "A level-based method for urban mapping using NPP-VIIRS nighttime light data", the6th International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2015), 22 - 24 มีนาคม 2015, หัวหิน เพชรบูรณ์ ประเทศไทย
2015 exPoompat Rattanasuwan, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPreesan Rakwatin, exItsuo Kumazawa, exThitiporn Chanwimaluang, "An SAR image speckle removal algorithm via image segmentation", The 6th International Conference ofInformation and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2015), 22 - 24 มีนาคม 2015, หัวหิน เพชรบูรณ์ ประเทศไทย
2015 exNatcha Cota, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLa-or Kovavisaruch, exKatsunori Yamaoka, "A robust moving object tracking", the 6-th International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES2015), 22 - 24 มีนาคม 2015, หัวหิน เพชรบูรณ์ ประเทศไทย
2015 exนายจุติ นรพัลลภ, inดร.ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJATUPORN CHINRUNGRUENG, exAkinori Nishihara, "EEG-Based Analysis of Auditory Stimulus in a Brain-Computer Interface", Proceedings of the International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, 22 - 24 มีนาคม 2015, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2015 exนายเพิ่มทรัพย์ สุขแสงจันทร์, inดร.ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJATUPORN CHINRUNGRUENG, exSugino Nobuhiko, "Smart Dog Cage System", Proceedings of the IRES International Conference, 4 ตุลาคม 2015, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exMontika Sereewattana, inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, exSakol Kongkaew, exSupakorn Siddhichai, exShoichi Hasegawa, "Color Marker Detection with Various Imaging Conditions and Occlusion for UAV Automatic Landing Control", The First Asian Conference on Defence Technology, 23 - 25 เมษายน 2015, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2015 exทัศนีย์ สงแจ้ง, inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, "Tracking and Modeling Human Iris Surface Deformation", The 12th Int. Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 24 - 27 มิถุนายน 2015, ประจวบคีรีขันธ์ อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exPrisana Phonsing, exSatawat Laoarphakun, inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, exRachaporn Keinprasit, exYasuharu Koike, "Multi Kinect Cameras Setup for Skeleton based Action Recognition", The 6th International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES), 22 - 23 มีนาคม 2015, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2015 inดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์, รองศาสตราจารย์, exนราเทพ สกุลนิธิเมธา, exอภิญญา สมภักดี, "A Novel Nonbinary Concatenated Coding System for Narrowband Power Line Communications", 2015 12th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 24 - 27 มิถุนายน 2015, หัวหิน อื่นๆ ประเทศไทย
2015 inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimal Robust Controller for a Ball-Riding Robot", The 30th International Technical Conference on Circuits / Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2015), 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2015, Seoul สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2015 exTeeratath Ariyachartphadungkit, inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRangsarit Vanijjirattikhan, "Design of the PID Posture Controller for 6-DOF Underwater Robot", The 30th International Technical Conference on Circuits / Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2015), 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2015, Seoul สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2015 exKandith Wongsuwan, inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Visual Odometry Estimation for an Underwater Robot Navigation", The 30th International Technical Conference on Circuits / Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2015), 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2015, Seoul สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2015 exKrit Chaiso, inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparison of Deep Learning Algorithms Based on Face Recognition", The 30th International Technical Conference on Circuits / Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2015), 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2015, Seoul สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2015 exKrit Chaiso, exJaktip Yodsri, inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Adaptive Feature Extraction Using Sparse Autoencoder Based On Bag-of-Word Model", The 30th International Technical Conference on Circuits / Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2015), 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2015, Seoul สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2015 exPrisana Phonsing, inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, exRachaporn Keinprasit, exYasuharu Koike, "The Accuracy of Multi Kinects Skeleton for Physical Training", International Congress on Engineering and Information 2015, 7 พฤษภาคม 2015, Kyoto ญี่ปุ่น
2015 inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, exProf. Kiyoshi Ohishi, "Robotics-Assisted Rehabilitation Therapy for the Hands and Wrists Using Force Sensorless Bilateral Control with Shadow and Mirror Mode", The IEEE/IES International Conference on Mechatronics, ICM2015, 6 - 8 มีนาคม 2015, Nagoya ญี่ปุ่น
2015 inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, exProf. Kiyoshi Ohishi, "Development of Robotics-Assisted Rehabilitation Based on Force Sensorless Control With Multifunction Task Design", The 1st IEEJ International Workshop on Sensing, Actuation, and Motion Control, SAMCON 2015, 9 - 10 มีนาคม 2015, Nagoya ญี่ปุ่น
2015 exSorawit Stapornchaisit, inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, exNattapon Chayopitak, exProf. Yasuharu Koike, "Bilateral Control in Delta Robot by using Jacobian matrix", The 6th International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems, IC-ICTES 2015, 22 - 24 มีนาคม 2015, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2015 exSumonmart Deein, exNirut Naksuk, inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, exJiradech Naknguentong, exWaravut Printrakoon, exTaweerush Maruaysapk, "Investigation on GTA weld repairs for Gas Turbine Blades", The 12th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, ECTI-CON 2015, 24 มิถุนายน - 27 กรกฎาคม 2015, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2015 exMontika Sereewattana, inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exPanjawee Rakprayoon, exSupakorn Siddhichai, exShoichi Hasegawa, "Automatic Landing for Fixed-wing UAV Using Stereo Vision with A Single Camera and An Orientation Sensor: A Concept", IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronic, 7 - 11 กรกฎาคม 2015, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2015 exนางสาวอรพิม อภิสิทธิ์, inดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์, "Managing and Planning Program Development of Electrical Power Consumption for Feed Factory", International Conference on Engineering and Applied Science (ICEAS), 20 - 22 กรกฎาคม 2015, Hokkaido ญี่ปุ่น
2015 exKittikun Chottirapong, exSupatra Manatrinon, exPrachumpong Dangsakul, inนายณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Design of Energy Harvesting Thermoelectric Generator with Wireless Sensors in Organic FertilizerPlant", Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES), 2015 6th International Conference of, 22 - 24 มีนาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exนางสาวธารทิพย์ ไทยเกิด, inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, รองศาสตราจารย์, "On optimizing transmit antenna placement for downlink distributed antenna systems with zero-forcing beamforming", International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 24 - 27 มิถุนายน 2015, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2015 exPoompat Rattanasuwan, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPreesan Rakwatin, exItsuo Kumazawa, exThitiporn Chanwimaluang, "SAR multitemporal speckle filtering based on image segmentation", the 12th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2015), 24 มิถุนายน - 27 สิงหาคม 2015, ชะอำ ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2015 exRaveerat Jaturapitpornchai,, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPreesan Rakwatin, exItsuo Kumazawa, exThitiporn Chanwimaluang, "A level-based method for urban mapping using multitemporal SAR data", the 12th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2015), 24 - 27 มิถุนายน 2015, ชะอำ ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2015 exNapat Cota, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPreesan Rakwatin, exThitiporn Chanwimaluang, exItsuo Kumazawa, "Rice phenology estimation based on statistical models for time-series SAR data", the 12th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2015), 24 - 27 มิถุนายน 2015, ชะอำ ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2015 exปัณณ์ณธีร์ เลอวัฒนกิจถาวร, inดร.พันศักดิ์ เทียนวิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKazuhiko Fukawa, "Ku-band (12 GHz) Earth-Space Rain Attenuation Statistics in Nonthaburi, Thailand, in 2013-2014", 2015 6th International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES), 22 - 24 มีนาคม 2015, หัวหิน เพชรบุรี ประเทศไทย
2015 exGoragod Pongthanisorn, inนายณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว, รองศาสตราจารย์, exRaksit Chutipakdeevong, "The Development of Wireless Mesh Network on Embedded System using STM32F4 and MSP430F2618 Board base on RIP Protocol", ICESIT 2015 International Conference on Embedded Systems and Intelligent Technology, 10 - 21 มิถุนายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exภูมิพัฒน์ เรืองสกุล, inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, exกฤษฎา พรหมสุทธิรักษ์, exอรุชา รุ่งโชคอนันต์, "Latent fingerprints segmentation based on Rearranged Fourier Subbands", The 8th IAPR International Conference on Biometrics (ICB2015), 20 - 22 พฤษภาคม 2015, ภูเก็ต ประเทศไทย
2015 exJuti Naraballobh, inดร.ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJATUPORN CHINRUNGRUENG, exAkinori Nishihara, "Effect of Auditory Stimulus in EEG Signal using a Brain-Computer Interface", ECTI-CON 2015 (2015 International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, 24 - 27 มิถุนายน 2015, หัวหิน อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exนายธงชัย คล้ายคลึง, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Impacts of Low Voltage PEVs Single Phase Charging on Electrical Distribution Network", The 2015 International Electrical Engineering Congress (iEECON2015), 18 - 20 มีนาคม 2015, Phuket, Thailand
2015 exKorn Khunikakorn, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimal Phasor Measurement Unit Placement for Monitoring of PEA Bowin Power", The 2015 International Electrical Engineering Congress (iEECON2015), 18 - 20 มีนาคม 2015, Phuket, Thailand
2015 exนายธงชัย คล้ายคลึง, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายพิชัย กองทอง, "Analysis of Unbalance Plug-in Electric Vehicle Home Charging in PEA Distribution Network by Stochastic Load Model", The 2015 International Symposium on Smart Electric Distribution Systems and Technologies (EDST), 8 - 11 กันยายน 2015, Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย
2015 exAtt LPHAYOMHOM , inดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์, exTitipong SAMAKPONG , exChairat SAENEAW , "Design and Analysis of High Current Heat Cycles Test Set for Underground Cable", 9th International Conference on Insulated Power Cables, 21 - 25 มิถุนายน 2015, Versailles สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2015 inดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPathomthit Chaisedthaphong, exUsa Boonbumroong, "Performance of a hybrid system at Phu Kradueng national park", 8th AUN/SEED-Net Regional Conference on electrical and electronics engineering 2015, 16 - 17 พฤศจิกายน 2015, Manila สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2015 exMuangmol Senpheng, inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "Automatic landing assistant system based on stripe lines on runway using computer vision", The International Conference on Science and Technology, 4 - 6 พฤศจิกายน 2015, ธัญบุรี ปทุมธานี ประเทศไทย
2015 exKittipat Wiriyaprasat, inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "Realtime VDO stabilizer for small UAVs using a modified homography method", The International Conference on Science and Technology, 4 - 6 พฤศจิกายน 2015, ธัญบุรี ปทุมธานี ประเทศไทย
2015 inดร.ณัฏฐกา หอมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exTerapass Jariyanorawiss, "FDTD Simulation of a Mobile Phone Operating near Metals", International conference on Modeling Simulation and Applied Mathematics, 23 - 24 สิงหาคม 2015, ภูเก็ต ภูเก็ต ประเทศไทย
2015 exAtt Phayomhom, exTirapong Kasirawat, exSurasak Phontusa, exJarin Halapee, exBoonserm Ainsuk, inดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์, exNattachote Rugthaicharoencheep, exArwut Puttarach, "Analysis of Electric Field and Magnetic Field from Overhead Subtransmission Lines Affecting Occupational Health and Safety in MEA’s Power System", 10th GMSARN Int. Conf. on Smart Energy, Environment, and Community Development in GMS, 16 - 18 ธันวาคม 2015, พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
2015 exSillawat Romphochai, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Evaluation of fault ride through capability enhancement of DFIG-based wind turbine with Bi-2212 superconducting fault current limiter", The 2015 IEEE Innovative Smart Grid Technologies (ISGT ASIA 2015), 3 - 6 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exNaowarat Tephiruk, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "System identification of an interconnected power system with an energy storage system for robust stability improvement", The 2015 IEEE Innovative Smart Grid Technologies (ISGT ASIA 2015), 3 - 6 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exNakhon Niramitvasu, exNapol Varachitchai, inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, "ANFIS Inverse Kinematics method in bilateral control system based on DOB of delta robot", 18th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS), 2015, 25 - 28 ตุลาคม 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2015 exวัชรฎา หามนตรี, inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.จันทนี รุ่งเรืองพิทยากุล, อาจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Object identification using reaction force from disturbance observer in a tele-operated robot system", 18th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS), 2015, 25 - 28 ตุลาคม 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2015 exวัชรฎา หามนตรี, inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.จันทนี รุ่งเรืองพิทยากุล, อาจารย์, "Object Identification Using Knocking Sound Processing and Reaction Force from Disturbance Observer", 7th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (ICITEE),2015, 29 - 30 ตุลาคม 2015, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2015 inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, exSorawit Stapornchaisit, exNakhon Niramitvasu, exProf. Kiyoshi Ohishi, "Force Sensorless Control with 3D Workspace Analysis for Haptic Devices based on Delta Robot", 41st Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, IECON 2015 , 9 - 12 พฤศจิกายน 2015, Yokohama ญี่ปุ่น
2015 exKlayklueng, T., inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Performance analysis of future PEA distribution network under high penetration of PEVs home charging", Proceedings of the 2015 IEEE Innovative Smart Grid Technologies - Asia, ISGT ASIA 2015, 3 พฤศจิกายน 2015
2015 exPea-Da, B., inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Impact analysis of fast charging to voltage profile in PEA distribution system by Monte Carlo simulation", 2015 7th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (ICITEE), 29 ตุลาคม 2015
2015 exอารีวรรณ ขจรเดช, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "OPTIMAL ENERGY STORAGE SYSTEM DESIGN FOR ENERGY MANAGEMENT OF PEA DISTRIBUTION SYSTEMS", 23rd International Conference on Electricity Distribution, 15 - 18 มิถุนายน 2015, Lyon สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2015 inดร.ถิระภัทร จริยะนรวิชช์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฏฐกา หอมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "FDTD Simulation of a Mobile Phone Operating Near Metals", International Conference on Modelling, Simulation and Applied Mathematics (MSAM 2015), 23 - 24 สิงหาคม 2015, ภูเก็ต ภูเก็ต ประเทศไทย
Publish Year National Conference 13
2015 exธาตรี มามี, exดร. อุสาห์ บุญบำรุง, exอรรถการ จันทร?ศศิธร, exกีรดิษ สายพัทลุง, exสวลี ดีประเสิรฐ, exสุกัญญา เพ็งมา, inดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ชุดควบคุมแรงดันกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กชนิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบขดลวดเหนี่ยวนำ", เครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ตรั้งที่ 11, 17 - 19 มิถุนายน 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exธาตรี มามี, exดร. อุสาห์ บุญบำรุง, exอรรถการ จันทร์ศศิธร, exกีรดิษ สายพัทลุง, exสวลี ดีประเสิรฐ, exสุกัญญา เพ็งมา, inดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำขนาดเล็กหมู่บ้านคิรีวง จ. นครศรีธรรมราช", เครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11, 17 - 19 มิถุนายน 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exพจนีย์ ศิริบุญรอด, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การลดแรงดันเกินในระบบจำหน่ายแรงดันต่ำเมื่อมีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 (The 7th Conference of Electrical Engineering Network of Rajamangala University of Technology 2015, EENET 2015), 27 - 29 พฤษภาคม 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2015 exวิโรจน์ บัวคลี่, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รูปแบบระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำที่เหมาะสมเพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 (The 7th Conference of Electrical Engineering Network of Rajamangala University of Technology 2015, EENET 2015), 27 - 29 พฤษภาคม 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2015 exภูริวัจน์ อัครลิขิตนานนท์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาการติดตั้งระบบสะสมพลังงานในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำเมื่อมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาบ้านเรือน", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 5 (The 5th National and International Graduate Study Conference 2015), 16 - 17 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exตฤณภพ บุญเส็ง, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แบบจำลองและการจำลองระบบไฟฟ้าสำหรับการขนส่งทางรางเพื่อใช้ในการศึกษาคุณภาพกำลังไฟฟ้า", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 5 (The 5th National and International Graduate Study Conference 2015), 16 - 17 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนายรพีพงศ์ รัตนวรหิรัญกุล, อาจารย์, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, exธนา ศรีหะวรรณ์, "การระบุเอกลักษณ์ระบบควบคุม pH ด้วยแบบจำลองไม่เชิงเส้น Hammerstein-Wiener", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 38, 18 - 20 พฤศจิกายน 2015, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2015 exนิพันธ์ สุระพงษ์, inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, "การควบคุมตำแหน่ง และแรงของหุ่นยนต์สกาล่าโดยใช้ตัวสังเกตการณ์การรบกวน", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 38 (EECON-38), 18 พฤศจิกายน 2015 - 20 พฤศจิกายน 2016, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2015 exนวฤกษ์ ประจาค่าย, inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, "การจำลองระบบแขนกล SCARA โดยใช้วิธีของตัวสังเกตสัญญาณรบกวนและมีการชดเชยแรงเสียดทานภายในระบบ", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 38 (EECON-38), 18 - 20 พฤศจิกายน 2015, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2015 inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, exNapol Varachitchai, exกิตติมา ศิลปษา, "การแยกชนิดของวัตถุด้วยระบบหุ่นยนต์แบบเล่นซ้าแรงสัมผัสโดยใช้การวิเคราะห์สเปกโตรแกรมของสัญญาณแรงกระทบ", The 9 th Thailand Metallurgy Conference, 25 - 27 พฤศจิกายน 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย
2015 exApimuk Muangkasem, exSanphop Saenprasert, inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, ex Pornchai Jullamate, exOuaypon Tungthongchai, "การฝึกสอนการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัยด้วยกล้องคินเน็คท์", งานประชุมทางวิชาการกิจกรรมทางกายระดับชาติ ครั้งที่ 1, 17 - 18 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exพิพัฒน์พันธ์ุ นามพรหม, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การควบคุมการชาร์จประจุยานพาหนะไฟฟ้าแบบปรับตัวสาหรับทำเสถียรภาพความถี่โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 38, 18 - 20 พฤศจิกายน 2015, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2015 exอภิมุข เมืองเกษม, exสันต์ภพ แสนประเสริฐ, inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, exพรชัย จูลเมตต์, inดร.อวยพร ตั้งธงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การฝึกสอนการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุด้วยกล้องคินเน็คท์.", การประชุมกิจกรรมทางกายแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 17 - 18 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2021202020182009 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=06&SectionID=04&BudgetYear=2015]