ผลงานภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปี 2017

21

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

74

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

34

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

7

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 15
2017 inดร.เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, exW. K. Chen, "Predictive high-level feature representation based on dictionary learning", Expert Systems with Applications, ปีที่ 69, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2017, หน้า 101-109
2017 exThongchart Kerdphol, exFathin S. Rahman, exYasunori Mitani, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSinan K?feo?glu, "Virtual Inertia Control-Based Model Predictive Control for Microgrid Frequency Stabilization Considering High Renewable Energy Integration", Sustainability, ปีที่ 9, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2017
2017 exJetsadaporn Priyadumkol, inดร.ชวลิต กิตติชัยการ, รองศาสตราจารย์, inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, "Crack detection on unwashed eggs using image processing", Journal of Food Engineering, ปีที่ 209, ฉบับที่ -, กันยายน 2017, หน้า 76-82
2017 inดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์, รองศาสตราจารย์, exนายนราเทพ สกุลนิธิเมธา, exนาบไกรวีร์ ลิ้มชัยกิจ, "Reed solomon inner-convolutional outer concatenated code with error-erasure decoding for narrowband and broadband power line communications", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 39, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2017, หน้า 601-608
2017 exSillawat Romphochai, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Calculation of current limiting reactance of hybrid SFCL for low voltage ride-through capability enhancement in DFIG wind farms", TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, ปีที่ 25, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2017, หน้า 4685-4695
2017 exChanikkanan Wannasut, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Deferral of power distribution reinforcement by using battery energy storage system", International Review of Electrical Engineering, ปีที่ 12, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 369-377
2017 exPrasopsin, P, inดร.วรดร วัฒนพานิช, รองศาสตราจารย์, "Design of a low-power high open-loop gain operational amplifier for capacitively-coupled instrumentation amplifiers", INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUIT THEORY AND APPLICATIONS, ปีที่ 45, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2017, หน้า 1552-1575
2017 exณพล วรชิตชัย, exจันทร์ อัญญะโพธิ์, inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, "Shadow and Mirror Mode Bilateral Control for a Tele-Operated Robot System", International Review of Automatic Control, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2017, หน้า 267-273
2017 exDanbumrungtrakul, M., inดร.ตฤณ แสงสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exSrithorn, P., "Evaluation of DVR Capability Enhancement-Zero Active Power Tracking Technique", IEEE Access, ปีที่ 5, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 10285-10295
2017 exKlungtong, S., inดร.ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJaikla, W., "Three-Input Single-Output Voltage-Mode Multifunction Filter with Electronic Controllability Based on Single Commercially Available IC", Active and Passive Electronic Components, ปีที่ 2017, กุมภาพันธ์ 2017
2017 exDr. Thao Tran Phuong, exProf. Kiyoshi Ohishi, inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, exAsst. Prof. Yuki Yokokura, exProf. Kouhei Ohnishi, exProf. Roberto Oboe, exProf. Asif Sabanovic, "Disturbance Observer and Kalman Filter Based Motion Control Realization", IEEJ Journal Industry Application, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2017 - มกราคม 2018, หน้า 1-14
2017 inดร.ณัฏฐกา หอมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exNATHAWUT HOMSUP, "A New Modified Firefly Algorithm for Impedance Matching Optimization", international Journal Of Electrical, Electronics and Data Communication, ปีที่ 5, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2017, หน้า 1-4
2017 exบุญชู สุนทรวุฒิไกร, inดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, "Operation Management of Micro Grid with Fuzzy Logic Controlled Storage System Using Two-stage Optimization", GMSARN International Journal 11 (2017), ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - สิงหาคม 2017, หน้า 76-81
2017 inดร.พันศักดิ์ เทียนวิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exIntarawichian, S., exZhao, Z.-W., exLin, L.-K., exLu, C.-S., exTeng, D.-P., "Rain attenuation prediction modeling for earth-space links based on physical consistency", 68th International Astronautical Congress: Unlocking Imagination, Fostering Innovation and Strengthening Security, IAC 2017, ปีที่ 8, กันยายน 2017, หน้า 5113-5124
2017 exJamroen, C., exKesorn, N., inดร.อัจฉรา พิเชฐจำเริญ, อาจารย์, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Impact of communication delays on PEVs charging power control for frequency stabilization in remote microgrid", 2017 IEEE PES Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference, APPEEC 2017, ปีที่ 2017-Novem, พฤศจิกายน 2017, หน้า 1-6
Publish Year National Journal 6
2017 exนายวุฒิชัย เส็งประชา, inดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของการดิสชาร์จไฟฟ้าบางส่วนบนสายเคเบิ้ลอากาศอลูมิเนียมแรงดัน 25 กิโลโวลต์ ที่ติดตั้งในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 30, ฉบับที่ 99, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 17-24
2017 exนายดลมนรรจน์ สันติยานนท์ , inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดแฟกเตอร์แรงดันไฟฟ้าไม่ได้ดุลโดยใช้หม้อแปลงชนิดต่างๆสำหรับระบบจ่ายไฟฟ้าให้กับรถไฟ", วิศวกรรมสาร มก. (Kasetsart Engineering Journal), ปีที่ 30, ฉบับที่ 101, กรกฎาคม - กันยายน 2017, หน้า 69-80
2017 exนายวิศวกร ขุณิกากรณ์, inนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดวางตำแหน่งของหน่วยวัดเฟสเซอร์ให้เหมาะสมสูงสุดสำหรับการเฝ้าสังเกตระบบไฟฟ้าของโครงข่ายบ่อวิน กฟภ.", วิศวกรรมสาร มก. , ปีที่ 30, ฉบับที่ 99, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 81-90
2017 exคมกฤษฏ์ จิตตวีระ, inดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ดัชนีวิเคราะห์สภาพของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสำหรับการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของการไฟฟ้านครหลวง โดยวิธีการตัดสินใจเชิงวิเคราะห์แบบตรรกะคลุมเครือ", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 30, ฉบับที่ 100, เมษายน - มิถุนายน 2017, หน้า 33-42
2017 exนายยุทธศักดิ์ พลเดช, inดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาผลกระทบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีผลต่อลำดับการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ป้องกันในระบบจำหน่ายไฟฟ้า", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 30, ฉบับที่ 102, ตุลาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 9-20
2017 exมณีนุช ชาวหลวง, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ระบบสายดินเพื่อความปลอดภัยในโรงงานผลิตและบรรจุก๊าซ", วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 9, ฉบับที่ 18, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 136-149

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 55
2017 inดร.ณัฏฐกา หอมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exPravit Boonek, exWinyou Silabut, exVuttichai Kesornpatumanun, inดร.วรฐ คูหิรัญ, รองศาสตราจารย์, "Directivity and Gain Enhancement of RectangularWaveguide with Near Zero Refractive IndexSuperstrates", 2016 IEEE 5th Asia-Pacific Conference on Antennas and Propagation (APCAP), 6 กุมภาพันธ์ 2017, ไต้หวัน
2017 exChaowanan Jamroen, inดร.บุศรา พิริยะอนนท์, อาจารย์, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Load Shedding Scheme Based on Voltage Instability Index Using Synchrophasor Data", The 5th International Electrical Engineering Congress (iEECON) 2017, 8 - 10 มีนาคม 2017, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2017 exJatupat Chartpram, ex Achara Pichetjamroen, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synchrophasor-based Adaptive Controller Design Considering Individual Charging for Interconnected Smart Grids Stabilization", The 5th International Electrical Engineering Congress (iEECON) 2017, 8 - 10 มีนาคม 2017, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2017 exนายนราเทพ สกุลนิธิเมธา, inดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์, รองศาสตราจารย์, "An Efficient New ARQ Strategy for Vector Symbol Decoding with Performance in Power Line Communications", The 2017 International Electrical Engineering Congress (IEECON2017), 8 - 10 มีนาคม 2017, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2017 exWasif Khan, inดร.เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล, รองศาสตราจารย์, exLuqman Ali, exDuangrat Gansawat, exItsuo Kumazawa, "Combining Features For RGB-D Object Recognition", The 2017 International Electrical Engineering Congress (IEECON 2017), 8 - 10 มีนาคม 2017, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2017 inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKonlayut Songkrasin, exTeeratath Ariyachartphadungkit, "Design of the Multi-tasks Multi-processors System for an Underwater Robot", The 8th annual International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2017), 7 - 9 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exSarwar Khan, exItsuo Kumazawa, inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, exSanparith Marukatat, exFaisal Ghaffar, "Character Segmentation on traffic panels using visual appearance from roadside imagery", The Third Asian Conference on Defense Technology , 18 มกราคม - 20 พฤษภาคม 2017, ภูเก็ต ประเทศไทย
2017 exSawar Khan, inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, exItsuo Kumazawa, exSanparith Marukatat, "Text Detection and Recognition on Traffic Panel in Roadside Imagery", IC-ICTES 2017, 7 - 9 พฤษภาคม 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exWasif Khan, inดร.เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล, รองศาสตราจารย์, exLuqman Ali, exDr. Duangrat Gansawat, exItsuo Kumazawa, "RGB-D Classification using Feature Selection on the Combination of Different Features", 8th International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES) 2017, 7 - 9 พฤษภาคม 2017, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2017 inดร.จันทนี รุ่งเรืองพิทยากุล, อาจารย์, inนายศิริวัฒน์ พูนวศิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, inนายรพีพงศ์ รัตนวรหิรัญกุล, อาจารย์, inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Feedback Linearization-Based PI Controller for Continuous pH Process System", The 8th annual International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2017), 7 - 9 พฤษภาคม 2017, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2017 exMatenat Khamphroo, inนายณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว, รองศาสตราจารย์, exKamol Kaemarungsi, exKazuhiho Fukawa, "MicroPython-based Educational Mobile Robot for Computer Coding Learning", 2017 8th International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES), 7 - 9 พฤษภาคม 2017, ชลบุรี ประเทศไทย
2017 exGoragod Pongthanisorn, inนายณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว, รองศาสตราจารย์, exKamol Kaemarungsi, exYuko Hara-Asumi, "Analysis of Energy Consumption Model from Various Embedded System Applications", 2017 8th International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES), 7 - 9 พฤษภาคม 2017, ชลบุรี ประเทศไทย
2017 exIsuru Niroshana S.M., inดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Adaptive pulse charger for Li-ion batteries", The 8th International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2017), 7 - 9 พฤษภาคม 2017, ชลบุรี ประเทศไทย
2017 exEkasit Usaratniwart, inดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exNatchpong Hatti, exMakoto Hagiwara, "A Case Study in Micro Grid using Adaptive Enhanced Linear Exponential Smoothing Technique", The 8th International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2017), 7 - 9 พฤษภาคม 2017, ชลบุรี ประเทศไทย
2017 exนายเขมทัต จิราวรรณสถิตย์, inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, รองศาสตราจารย์, "Power-Minimizing Transmission Mode for Cell-Edge D2D Pair Underlaying Cellular Network", International Technical Conference on Circuits, Systems, Computers, and Communications (ITC-CSCC), 2 - 5 กรกฎาคม 2017, ปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี
2017 inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKonlayut Songkrasin, inนายปัญญา เหล่าอนันต์ธนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Design of a Fuzzy Logic Controller on an ARM-Cortex M3 using FreeRTOS for a Ball-Riding Robot", the 32nd International Technical Conference on Circuits, Systems, Computers, and Communications (ITC-CSCC2017), 2 - 5 กรกฎาคม 2017, ปูซาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2017 exPattaraporn Tulathum, exBenjarut Sripetchdanon, inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKonlayut Songkrasin, "Development of a Cooperative Restaurant Service Robots System based on ROS", the 32nd International Technical Conference on Circuits, Systems, Computers, and Communications (ITC-CSCC2017), 2 - 5 กรกฎาคม 2017, ปูซาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2017 exธันยวัฒน์ แสนโภชน์, inดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, "X-factor may not associate with the accuracy of the target-hitting", The 8 Asia Pacific Conference on Exercise and Sports Science and the 7th International Conference on Sports and Exercise Science, 14 - 16 มิถุนายน 2017, กรุงเทพ
2017 exKirote Arpanutud, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLa-or Kovavisaruch, exKazuhiko Fukawa, "Experiments for element spacing on a 2 by 2 patch antenna array", 2017 8th International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, IC-ICTES 2017, 7 - 9 พฤษภาคม 2017, ชลบุรี ประเทศไทย
2017 exSiraprapa Tanee, inดร.ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Scoliosis Screening Using Depth Camera", The 2017 International Electrical Engineering Congress (iEECON 2017), 8 - 10 มีนาคม 2017, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2017 inนายรพีพงศ์ รัตนวรหิรัญกุล, อาจารย์, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPhakhachon Hoonsuwan, "Feedback Linearization with PID Controller Design for Autonomous Underwater Vehicle Using Particle Swarm Optimization (PSO)", ITC-CSCC2017 - the 32nd International Technical Conference on Circuits, Systems, Computers, and Communications, 2 - 5 กรกฎาคม 2017, Busan สาธารณรัฐเกาหลี
2017 exเชาวนันต์ จำเริญ, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synchrophasor based Early-Warning Voltage Instability Index", The 12-th IEEE PES PowerTech Conference - Towards and Beyond Sustainable Energy Systems (PowerTech Manchester 2017), 18 - 22 มิถุนายน 2017, Manchester สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2017 exTanawat Hongthai, inดร.ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Development of Encrypted Near Field Communication Data Exchange Format Transmission in an NFC Passive Tag for Checking the Genuine Product", world academy of science, engineering and technology conference proceedings, 6 - 7 มีนาคม 2017, ภูเก็ต ภูเก็ต ประเทศไทย
2017 inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, exProf. Kiyoshi Ohishi, "Advanced Human-Robot Collaboration Systems for Recreating Artwork", The 3th IEEJ international workshop on Sensing, Actuation, Motion Control, and Optimization (SAMCON2017), 6 - 8 มีนาคม 2017, Nagaoka, Niigata ญี่ปุ่น
2017 exChan Anyapo, inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Phase-Shift Phase-Lock Loop (PLL) Control for Wireless Power Transmission System using Primary-Side Information", The 5th International Electrical Engineering Congress (iEECON2017) , 8 - 10 มีนาคม 2017, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2017 exChan Anyapo, inดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of Multi-Coils Full-Bridge Resonant Inverter for Dynamic Wireless Power Transfer", The 14th International Conference ECTI-CON 2017, Phuket, Thailand, 27-30 June 2017, 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2017, ภูเก็ต ประเทศไทย
2017 exKurpukdee, Nattapong, exKasuriya, S., exChunwijitra, Vataya, exWutiwiwatchai, Chai, inดร.พูนลาภ ลามศรีจันทร์, รองศาสตราจารย์, "A study of support vector machines for emotional speech recognition", 2017 8th International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, IC-ICTES 2017, 7 - 9 พฤษภาคม 2017, ชลบุรี อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exSillawat Romphochai, exAchara Pichetjamroen, inดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Coordinate Operation of Fuzzy Logic Voltage Regulator and Bi-2212 SFCL for Enhancing Fault Ride Through Capability of DFIG Wind Turbines", The 5th International Electrical Engineering Congress (IEECON 2017), 8 - 10 มีนาคม 2017, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2017 exNaowarat Tephiruk, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายยุทธศักดิ์ อุราธรรมกุล, อาจารย์, inนายศิริวัฒน์ พูนวศิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSanee Tangsatit, "Modeling of Rate of Change of Under Frequency Relay for Microgrid Protection", The 5th International Electrical Engineering Congress (IEECON 2017), 8 - 10 มีนาคม 2017, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2017 inดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTeerana Wongpunjalert, exWanwisa Jarupinyo, exPathomthit Chaisedthaphong, ex Usa Boonbumroong, "PV-hybrid System Analysis at Tatmok National Park", 10th AUN/SEED-Net Regional COnference on Electrical and Electronics Engineering, 28 - 29 สิงหาคม 2017, Surabaya สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2017 inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPruttapon Maolanon, exKonlayut Songkrasin, "Design of a Double-Propellers Wall-Climbing Robot", The IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics 2017 (IEEE-ROBIO 2017), 5 - 8 ธันวาคม 2017, มาเก๊า เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
2017 inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKandith Wongsuwan, "Generalizing Corrective Gradient Refinement in RBPF for Occupancy Grid LIDAR SLAM", The IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics 2017 (IEEE-ROBIO 2017), 5 - 8 ธันวาคม 2017, มาเก๊า เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
2017 exIsuru Niroshana S.M., inดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "An adaptive pulse charging algorithm for lithium batteries", The 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2017) , 27 - 30 มิถุนายน 2017, เมือง ภูเก็ต ประเทศไทย
2017 inดร.วิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร์, รองศาสตราจารย์, exนายเขมทัต จิราวรรณสถิตย์, "On Selecting Communication Mode for a D2D Pair in Underlay Cellular Network With Multi-Antenna Base Station", International Conference on Electronics, Information, and Communication (ICEIC), 11 - 14 มกราคม 2017, ภูเก็ต ประเทศไทย
2017 exนายนูรุดดีน หะมะ, inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "An evaluation of voltage variation and flicker severity in micro grid", 2017 International Electrical Engineering Congress, iEECON 2017, 8 - 10 มีนาคม 2017, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2017 exนายธนายุส เลาสวัสดิกุล, inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Study of Reactive Power Control Strategies of PV Plant in PEA Distribution System", 2017 International Electrical Engineering Congress, iEECON 2017, 8 - 10 มีนาคม 2017, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2017 exนายวัชรา ยอดแก้ว, inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "The Improvement of LVRT Criteria for Wind Generation in PEA Transmission Grid", 2017 International Electrical Engineering Congress, iEECON 2017, 8 - 10 มีนาคม 2017, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2017 exPawita Bunme, exNatthaporn Khamsen, exVarakorn Kasemsuwan, exKulsawasd Jitkajornwanich, exAchara Pichetjamroen, inดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Polarity effect of pulsed corona discharge plasma on seed surface modification", 2017 International Electrical Engineering Congress, iEECON 2017; , 8 - 10 มีนาคม 2017, ชลบุรี ประเทศไทย
2017 exLuqman Ali, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWasif Khan, exThitiporn Chanwimaluang, exHiroki Nakahara, "Performance evaluation of different inpainting algorithms for remotely sensed images", Proceedings - ACDT 2017: 3rd Asian Conference on Defence Technology: Advance Research Collaboration on Defence Technology, 18 - 20 มกราคม 2017, Thailand ภูเก็ต ประเทศไทย
2017 exLuqman Ali, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exFaisal Ghaffar Khan, exThitiporn Chanwimaluang, exHiroki Nakahara, "Identification of inpainted satellite images using evolutionary artificial neural network (EANN) and k-nearest neighbor(KNN) algorithm", 2017 8th International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, IC-ICTES 2017 - Proceedings, 7 - 9 พฤษภาคม 2017, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
2017 exPidshapar Keerekaew, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPished Bunnun, exAkinori Nishihara, "A face tracking method using dominant orientation templates and pose estimation", 2017 8th International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, IC-ICTES 2017, 7 - 9 พฤษภาคม 2017, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
2017 exManatsawee Sanpayao, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTsuyoshi Isshiki, exPreesan Rakwatin, exThitiporn Chanwimaluang, "A super-resolution land cover mapping based on a random forest and Markov random field model", ECTI-CON 2017 - 2017 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, 27 - 30 มิถุนายน 2017, เมือง ภูเก็ต ประเทศไทย
2017 inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พันศักดิ์ เทียนวิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exP. Hoonsuwan, "A pinger localization algorithm using sparse representation for autonomous underwater vehicles", ECTI-CON 2017 - 2017 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, 27 - 30 มิถุนายน 2017, ไทย ภูเก็ต ประเทศไทย
2017 exWatsana Bupphawat, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exItsuo Kumazawa, exPreesan Rakwatin, exThitiporn Chanwimaluang, "Super-resolution land cover mapping based on deep learning and level set method", ECTI-CON 2017 - 2017 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, 27 - 30 มิถุนายน 2017, เมือง ภูเก็ต ประเทศไทย
2017 exGoragod Pongthanisorn, inนายณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว, รองศาสตราจารย์, exKamol Kaemarungsi, exYuko Hara-Azumi, "A Software Level Energy Efficient Algorithm on Real-Time Embedded System based on FreeRTOS", The 2017 International Conference on Embedded Systems and Intelligent Technology, 2 - 4 สิงหาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exMatenat Khamphroo, inนายณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว, รองศาสตราจารย์, exKamol Kaemarungsi, exKazuhiko Fukawa, "Integrating MicroPython-based Educational Mobile Robot with Wireless Network", The 9th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering, ICITEE 2017, 12 - 13 ตุลาคม 2017, ภูเก็ต ประเทศไทย
2017 exKulsawasd Jitkajornwanich, exPeerapon Vateekul, exTeerapong Panboonyuen, exSiam Lawawirojwong, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Road map extraction from satellite imagery using connected component analysis and landscape metrics", 2017 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 11 - 14 ธันวาคม 2017, boston แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
2017 exKulsawasd Jitkajornwanich, exPeerapon Vateekul, exUpa Gupta, ex Teeranai Kormongkolkul, ex Arnon Jirakittayakorn, exSiam Lawawirojwong, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Ocean Surface Current Prediction Based on HF Radar ObservationsUsing Trajectory-Oriented Association Rule Mining", 2017 IEEE International Conference on Big Data (BIGDATA), 11 - 14 ธันวาคม 2017, boston แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
2017 exNattapong Kurpukdee, exTomoki Koriyama, exTakao Kobayashi, exSawit Kasuriya, exChai Wutiwiwatchai, inดร.พูนลาภ ลามศรีจันทร์, รองศาสตราจารย์, "Speech Emotion Recognition using Convolutional Long Short-Term Memory Neural Network and Support Vector Machines", Proc. 2017, 9th Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference (APSIPA ASC), 12 - 15 ธันวาคม 2017, มาเลเซีย
2017 inดร.พันศักดิ์ เทียนวิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายปัณณ์ณธีร์ เลอวัฒนกิจถาวร , exKazuhiko Fukawa, "Simple prediction model for diurnal rain attenuation statistics on earth-space links", ECTI-CON 2017 - 2017 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, 27 - 30 มิถุนายน 2017, ภูเก็ต ประเทศไทย
2017 inดร.พันศักดิ์ เทียนวิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสรอรรถ อินทรวิเชียร , exZhen-Wei Zhao, exLe-Ke Lin, exChang-Sheng Lu, "Novel integration-time conversion of rain-rate statistics for rain attenuation prediction models", ISAP 2017 - 2017 International Symposium on Antennas and Propagation, 30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2017, ภูเก็ต ประเทศไทย
2017 inดร.พันศักดิ์ เทียนวิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสรอรรถ อินทรวิเชียร , exZhen-Wei Zhao, exLe-Ke Lin, exChang-Sheng Lu, exDa-Peng Teng, "Rain attenuation prediction modeling for earth-space links based on physical consistency", IAC 2017 - 68th International Astronautical Congress, 25 - 29 กันยายน 2017, Adelaide เครือรัฐออสเตรเลีย
2017 exChaowanan Jamroen, exNatchanan Kesorn, inดร.อัจฉรา พิเชฐจำเริญ, อาจารย์, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Impact of communication delays on PEVs charging power control for frequency stabilization in remote microgrid", 2017 IEEE PES Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC), 8 - 10 พฤศจิกายน 2017, Bangalore สาธารณรัฐอินเดีย
2017 exNatchanan Kesorn, inดร.อัจฉรา พิเชฐจำเริญ, อาจารย์, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChaowanan Jamroen, "Optimal PEVs charging control for frequency stabilization considering communication delay in remote microgrid", Region 10 Conference, TENCON 2017 - 2017 IEEE, 5 - 8 พฤศจิกายน 2017, Penang มาเลเซีย
2017 exTewan Santitewagun, exPanu Srestasathiern, exPakapoj Tulsuk, inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exTeera Phatrapornnant, exShoichi Hasegawa, "Robust Regression in Extrinsic Calibration between Camera and Single Line Scan Laser Rangefinder", International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems, 7 - 9 พฤษภาคม 2017, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 19
2017 exนายเรืองยศ ประเสริฐยั่งยืน, inดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาคุณลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเมื่อเกิดลัดวงจรภายในขดลวดโรเตอร์", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inนายปัญญา เหล่าอนันต์ธนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKonlayut Songkrasin, exPattaraporn Tulathum, "Implementation of a ball-riding robot controller using FreeRTOS", The 8th annual International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2017), 7 - 9 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exเดชาวัต ศรีสายหยุด, inนายณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบการโหลดโมดูลโปรแกรมประยุกต์รูปแบบอีแอลเอฟบนไมโครคอนโทรลเลอร์อาร์มคอร์เท็กเอ็ม 7", ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017
2017 exKonlayut Songkrasin, inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNut Kaewnark, exThanachote Visetsuthimont, "Design and Development of a Soccer Robot For Education using Personal Smartphone Interface", The Conference of TRS on Robotics and Industrial Technology 2017 (CRIT2017), 22 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exนางสาววิมลศิริ สินภูธรณ์, inดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาแนวทางการควบคุมกระแสเกินในสายส่งเนื่องจากระบบผลิตหลุดออกจากเครือข่าย", National Engineering Research Symposium 2017 การประชุมวิชาการระดับชาติวิศวกรรมวิจัย ครั้งที่ 1, 28 - 29 มิถุนายน 2017, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2017 inนายรพีพงศ์ รัตนวรหิรัญกุล, อาจารย์, inดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์, inดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, inดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุรเทพ นิลนนท์, "การแปลงระบบให้เป็นเชิงเส้นด้วยการป้อนกลับร่วมกับตัวควบคุมพีไอดีกรณีศึกษา: การควบคุมหุ่นยนต์ใต้น้ำอัตโนมัติ และการควบคุมพีเอช", CRIT 2017 - The Conference of Thai Robot Society on Robotics and Industrial Technology 2017, 22 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exนาย สันติสุข สมรฤทธิ์, inดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กฤษ วงษ์เกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินความเสี่ยงของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองติดตั้งบริเวณคลังน้ำมัน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 15 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exนายกรสิทธิ์ สินสมบูรณ์, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสร้างแบบจำลองโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมแบบหลายเพลาเพื่อใช้ในการศึกษาเสถียรภาพพลวัต", The 9th Conference of Electrical Engineering Network of Rajamangala of Technology 2017 (EENET 2017), 2 - 4 พฤษภาคม 2017, อำเภอเมือง จันทบุรี ประเทศไทย
2017 exนายวีรภัทร ปัญญาหอม, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้าโดยเชื่อมต่อหม้อแปลงออโต้ในระบบไฟฟ้า", The 9th Conference of Electrical Engineering Network of Rajamangala University of Technology 2017 (EENET 2017), 2 - 4 พฤษภาคม 2017, อำเภอเมือง จันทบุรี ประเทศไทย
2017 exนายวัศวิชญ์ ตันติสุขสันต์, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การหาขนาดระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ โดยการพิจารณากำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยวิธีเคมีน", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน, 20 - 21 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exนางสาวอมรรัตน์ จิรชวาลวิสุทธิ์, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับปรุงสมรรถนะระบบป้องกันฟ้าผ่าของสายส่ง 115 kV", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน, 20 - 21 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exนายเศรษฐสิริ ธรรมกวินวงศ์, inดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินความเสี่ยงของการระเบิดเตาเผาโดยวิธี HAZOP ในระบบการผลิตชิ้นงานอะลูมิเนียม", การประชุมวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 15 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exนายอุดม บุญชู, inดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์, "การจัดตารางการทำงานของเครื่องสูบน้ำที่มีหลายวัตถุประสงค์อย่างเหมาะสมที่สุดด้วยวิธีกลุ่มอนุภาคไบนารีใหม่", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษครแฟร์นนทรีอิสาน ครั้งที่- 5 , 26 พฤศจิกายน 2017, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2017 exKrit Yodpradit, inดร.อัจฉรา พิเชฐจำเริญ, อาจารย์, inดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An Experimental Study for Semiconductor Loss Reduction in a Voltage Source Inverter under Sinusoidal Carrier-Based PWM Techniques", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 40, 15 - 17 พฤศจิกายน 2017, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2017 exธเนศ ฝีปากดี, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตรวจจับสภาวะแยกตัวเป็นอิสระในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีการวัดแบบประสานเวลา", งานประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ. ปี 2560, 13 - 14 ธันวาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exพิชัย กองทอง, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วิเคราะห์พฤติกรรมและแนวทางแก้ไขปัญหาการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่บ้านพักอาศัยแบบไม่สมดุลในระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้วยกระบวนการเฟ้นสุ่ม", งานประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ. ปี 2560, 13 - 14 ธันวาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exยุทธการ โพธิ์อาศัย, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจิตติวัชร์ สมุหศิลป์, "การวิเคราะห์หาตำแหน่งความผิดพร่องในระบบสายส่งเคเบิลไฟฟ้าใต้ดิน 230 kV ด้วยเทคนิคการวัดแบบประสานเวลา", งานประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ. ปี 2560, 13 - 14 ธันวาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exนายนพดล ศรีประเสริฐ, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับปรุงสมรรถนะโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะที่มีพลังงานหมุนเวียนโดยการควบคุมกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟจากการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่เหมาะสม", งานประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ. ปี 2560, 13 - 14 ธันวาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exบุญชู สุนทรวุฒิไกร, inดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, exพลาวัสถ์ ทองคำวงศ์, "การดำเนินการแหล่งพลังงานในไมโครกริดโดยใช้ตรรกะฟัซซี่ควบคุมการทำงาน", งานประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ปี 2560, 13 - 14 ธันวาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2021202020182009 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=06&SectionID=04&BudgetYear=2017]