รางวัลสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2013

24

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

46

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

11

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

79

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

8

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มรางวัลสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 5
2013 inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์,inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์,inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี,inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์,"ซีรัมจระเข้แคปซูล", รางวัลสุดยอดนวัตกรรมประเภท บุคลากร การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2555, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 31 2013
2013 inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์,inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์,inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี,inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์,inดร.วิภาภรณ์ ณ ถลาง,inดร.บุญเกื้อ วัชรเสถียร, รองศาสตราจารย์,"ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “เลือดจระเข้แคปซูล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”", รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554 ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูง รางวัลระดับ SILVER, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 26 2013
2013 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์,inนายณัฐภาส ผู้พัฒน์,"Photoautotrophic production of lipids by some Chlorella strains", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554(รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ), , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 26 2013
2013 inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์,inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์,inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี,inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์,"ซีรัมจระเข้แคปซูล", รางวัลชนะเลิศนวัตกรรม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประเภทบุคลากรซีเนียร์ การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555 (31/1/2556), , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 31 2013
2013 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช,inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน,inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ,inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง,inนายวรพล เพ็งพินิจ,"การผลิตอาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคเสริมสุขภาพด้วยรำข้าวสกัดไขมัน", ประกาศเกียรติคุณโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.2556, , คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร และโทรคมนาคม วุฒิสภา, Aug 13 2013

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 3
2013 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน,inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช,inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ,inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร,inดร.พิศมัย ศรีชาเยช,inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร,"Effect of Extrusion Conditions on Physical and Functional Properties of Black Gram Bean", 2nd Prize Poster Presentation of Science and Technology, , Khon Kaen University Nong Khai Campus, Jul 18 2013
2013 inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล,inดร.ประมวล ทรายทอง,inดร.วารุณี วารัญญานนท์,"Germinating and Fermenting Effect on Group A Saponin Component in Soybean", Best Poster Presentation of Science and Technology, Science and Technology, Khon Kaen University Nong Khai Campus, Jul 19 2013
2013 inดร.สร้อยทอง สายหยุดทอง,inดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์,"DETECTION OF SALMONELLA SPP. FROM CHICKEN PRODUCTS BY EMAPCR", ได้รับรางวัลที่ 3 ในการเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ , , KU - FIRST, Aug 28 2013