รางวัลสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2014

28

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

40

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

91

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

8

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มรางวัลสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 3
2014 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ,"รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จำนวนและคุณภาพสูงสุด (KU Research Star)", สาขาเกษตรศาสตร์, สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 17 2014
2014 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย,"ประกาศเกียรติบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณในโอกาสได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Dec 8 2014
2014 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย,"ประกาศเกียรติคุณผู้สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ประจำปี พ.ศ.2557", , สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Dec 20 2014

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 2
2014 inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์,inดร.สุมิตรา บุญบำรุง,"Anti Stinky Durian", รางวัลนวัตกรรมระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2556, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 28 2014
2014 inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์,inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์,inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี,inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์,"ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “ เลือดจระเข้แคปซูล ม. เกษตรศาสตร์ ”", รางวัลสุดยอดนวัตกรรม "7 Innovation Awards 2014", รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทผลงานที่เกิดประโยชน์ ด้านเศรษฐกิจ, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), Mar 5 2014

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 3
2014 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย,inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล,inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์,"Mutagenicity of Cooked Meat Assayed by Bacterial Reserve Mutation Test", รางวัลที่ ๒ ด้านการวิจัยและงานประจำ, คุ้มครองผู้บริโภค, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, Mar 28 2014
2014 inดร.ดาลัด ศิริวัน,inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย,"Comparative antimutagenic and antioxidant activities of red and white dragon fruits extracts using Drosophila wing spot test", The best oral presentation, , Nakhon Pranom University University of Pittburgh , Jul 9 2014
2014 inนางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์,"Effect of fish meat ratio, washing and cooking process on texture of fish ball from shortbodied mackerel (Rastrelliger brachysoma)", Best Poster Award – Honorable Mention Place , , คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ FoSTAT, Korea University, Gang Neung Wonju National University และสมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร, Feb 7 2014