รางวัลสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2011

32

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

39

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

25

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

55

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

9

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มรางวัลสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 6
2011 inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ,"IUPAC Young Chemist Awards", , IUPAC ผ่านงานประชุมวิชาการ 14th Asian Chemical Congress, Sep 8 2011
2011 inนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์,"บุคลากรดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ประเภทบุคคล : กลุ่มปฏิบัติงานบริการวิชาการ", กลุ่มปฏิบัติงานบริการวิชาการ, สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Dec 24 2011
2011 inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ,"บุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2554", ประเภทบุคคล : กลุ่มปฏิบัติงานวิจัย, สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Dec 29 2011
2011 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก,"บุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2554", ประเภทบุคคล : กลุ่มปฏิบัติงานวิจัย , สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, Dec 29 2011
2011 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย,"ทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด ครั้งที่ 11 ประจำปี 2554", , บริษัทเซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด, Sep 1 2011
2011 inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร,"ทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด ครั้งที่ 11 ประจำปี 2554", , บริษัทเซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด, Sep 1 2011

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 3
2011 inดร.ประมวล ทรายทอง,inนางมาลัย เมืองน้อย (บุญรัตนกรกิจ),inนายวันชัย พันธ์ทวี,inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล,"Use of a starter culture of lactic acid bacteria in plaa-som, a Thai fermented fish", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553 ประเภทบุคคลค-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 จำนวน 1 ผลงาน, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Sep 20 2011
2011 inดร.ประมวล ทรายทอง,inนางสิริพร สธนเสาวภาคย์,inนายวันชัย พันธ์ทวี,"Isolation and primary identification of endophytic fungi fromCephalotaxus mannii trees", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์กลุ่ม 1 จำนวน 1 ผลงาน, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Sep 20 2011
2011 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน,inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช,"Functional Properties of Cereal and Legume Based Extruded Snack Food Fortified with By-Products from Herbs and Vegetables", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูลมาตรฐานสากล ปี 2553, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 20 2011

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด