รางวัลสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2012

28

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

40

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

5

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

72

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

3

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มรางวัลสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 2
2012 inนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์,"บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี ๒๕๕๔", กลุ่มปฏิบัติงานบริการวิชาการ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 3 2012
2012 inดร.ประมวล ทรายทอง,"บุคลากรดีเด่นสายสนันสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี 2554", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 3 2012

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2012 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน,inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ,inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช,inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ,inดร.พิศมัย ศรีชาเยช,"Effect of storage conditions on physical, chemical and functional properties of extruded snack", SLIM Poster Award, , The Italian Scientific Group of Food Packaging & The Korean Society of Food Science and Nutrition, May 31 2012