รางวัลสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2024

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

16

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

47

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

3

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มรางวัลสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2024 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล,inนายสมภพ นาขวัญ,inนายวีรชัย โทบาง,inนายภัคณัฏฐ์ กุดวงษา,"นวัตกรรมขจัดไขมัน FOGiATK (โฟกีแทค)", รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2566 ประเภทบุคลากรจูเนียร์ (อายุไม่เกิน 45 ปี), สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 9 2024

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 2
2024 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล,inนายสมภพ นาขวัญ,inนายภัคณัฏฐ์ กุดวงษา,inนายวีรชัย โทบาง,"Innovation To Eliminate Fat Oil Grease, FOGiATK", รางวัลชนะเลิศ การประกวดบทความด้านนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ประเภทบุคลากร , บทความด้านนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน, เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, Feb 16 2024
2024 inนายภัคณัฏฐ์ กุดวงษา,inนายสมภพ นาขวัญ,inนายวีรชัย โทบาง,inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล,inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย,"คัดแยกขยะอินทรีย์สู่การผลิตสารปรับปรุงดินลดโลกร้อน", รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 ประเภทโปสเตอร์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน, ภาคโปสเตอร์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน, เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, Feb 16 2024