รางวัลสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2019

33

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

14

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

10

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

74

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

7

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มรางวัลสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 6
2019 inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล,"นักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2562", -, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Dec 26 2019
2019 inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล,"รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง "สารก่อภูมิแพ้อาหาร:การวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหารไทย"", -, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 5 2019
2019 inนางสาวประจงเวท สาตมาลี,"รางวลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2560", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 22 2019
2019 inดร.วนิดา ปานอุทัย,"รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2560", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 22 2019
2019 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย,"รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2560", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 22 2019
2019 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล,"Elsevier Reviewer Recognition ", , ELSEVIER , Feb 28 2019

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2019 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล,inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย,"Krispika: Rambutan seed and Cornflake Caramel Clusters", รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด้านสิ่งประดิษฐ์ ประเภท Poster Presentation โครงการมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 4 , ด้านสิ่งประดิษฐ์ , ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท) , Dec 13 2019

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด