รางวัลสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2020

40

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

14

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

65

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

4

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มรางวัลสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 4
2020 inนางอุษาพร ภูคัสมาส,"บุคลากรดีเด่นของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ประจำปี 2562 ประเภทบุคคล", กลุ่มปฏิบัติงานบริการวิชาการ, สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, Jan 3 2020
2020 inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล,"ปขมท ประจำปี 2562 บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาต", รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นด้านวิชาชีพดีเด่น , ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท) , Feb 20 2020
2020 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล,"นักวิจัยดีเด่น ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563 ด้านการวิจัย สายวิทยาศาสตร์ กลุ่มอายุต่ำกว่า 40 ปี", ด้านการวิจัย สายวิทยาศาสตร์ กลุ่มอายุต่ำกว่า 40 ปี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Dec 25 2020
2020 inดร.ประมวล ทรายทอง,"นักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563", ด้านการวิจัย สายวิทยาศาสตร์ กลุ่มอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป, มหาวิทยาลัยเกาตรศาสตร์, Dec 25 2020

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด