รางวัลสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2022

35

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

18

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

83

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

8

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มรางวัลสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 2
2022 inดร.ประมวล ทรายทอง,"บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2564 ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น", ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น, ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ( ปขมท.), Apr 22 2022
2022 inดร.ดาลัด ศิริวัน,"รางวัลบุคลากรดีเด่นของของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565 ", นักวิจัยดีเด่น, สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, Aug 11 2022

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 6
2022 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล,inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย,"คริสปิก้า : เมล็ดเงาะอบแห้งผสมคอนเฟลกเคลือบคาราเมล", รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2563, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 2 2022
2022 inดร.ประมวล ทรายทอง,inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล,inนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ,inดร.พิศมัย ศรีชาเยช,"Innovation product from the by-products cold-pressed virgin coconut oil (CVCO) production process for the new normal consumers", รางวัลเหรียญเงิน (Silver Award), ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากการสร้างมูลค่าและใช้ประโยชน์ส่วนเหลือในอุตสาหกรรมอาหาร, การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ในงาน “E-NNOVATE 2022 Edition: International Innovation Show โดย Innovative Business Solutions (IBS) หน่วยงานเอกชนด้านการส่งเสริมนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ แห่งสาธารณรัฐโปแลนด์, Jun 15 2022
2022 inดร.ประมวล ทรายทอง,inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล,inดร.พิศมัย ศรีชาเยช,inนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ,"Innovation product from the by-products cold-pressed virgin coconut oil (CVCO) production process for the new normal consumers", รางวัลพิเศษ (Special Award), ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากการสร้างมูลค่าและใช้ประโยชน์ส่วนเหลือในอุตสาหกรรมอาหาร, การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ในงาน “E-NNOVATE 2022 Edition: International Innovation Show โดย Innovative Business Solutions (IBS) หน่วยงานเอกชนด้านการส่งเสริมนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ แห่งสาธารณรัฐโปแลนด์, Jun 15 2022
2022 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก,inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร,inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม,inดร.ฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร,"ผลิตภัณฑ์คล้ายเนื้อจากหัวปลี", โครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่ม สินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล (Agri Plus Award 2022), ประเภทอาหารที่มีต้นแบบและงานวิจัยรองรับ (รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1), สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ , Sep 21 2022
2022 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย,inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก,inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร,inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล,"U2T Ladprao @2021: Campaign to reduce organic waste in Ladprao's communities", ใบประกาศเกียรติคุณ: โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ได้แก่ ใบประกาศเกียรติคุณของม.เกษตร และ ใบประกาศเกียรติคุณของชุมชน 5 แห่ง, การจัดการของเสีย, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน), Sep 27 2022
2022 inดร.ประมวล ทรายทอง,inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล,inดร.พิศมัย ศรีชาเยช,inนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ,"Innovation product from the by-products cold-pressed virgin coconut oil (CVCO) production process for the new normal consumers", INEX 2022 Awards ระดับ Gold, , India International Innovation & Invention Expo (INEX 2022), Nov 21 2022

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด