รางวัลสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2023

26

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

22

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

88

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

1

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มรางวัลสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2023 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย,inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล,inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก,inนายภัคณัฏฐ์ กุดวงษา,"U2T ลาดพร้าวขยายผลสู่ IFRPD-KU", รางวัลชนะเลิศ ด้าน Low-carbon for Good Health and Society, Friendly Environment การประกวดผลงานด้านความยั่งยืน (SDGs) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2566, , กองพัฒนานิสิต สำนักงานมหาวิทยาลัย, Dec 14 2023

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด