รางวัลสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2009

23

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

44

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

55

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

5

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มรางวัลสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 5
2009 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 จำนวน 1 ผลงาน", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 2 จำนวน 2 ผลงาน", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 2 จำนวน 1 ผลงาน", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล,"1st Place Winner, Video Contest for Texture Analysis, presented at 2009 IFT Annual Meeting & Food Expo ", , Texture Technologies Corp., U.S.A., Jun 9 2009
2009 inดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล,"Travel Award for Poster Presentation at 2009 IFT Annual Meeting & Food Expo ", , Texture Technologies Corp., U.S.A., Jun 9 2009

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2009 inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์,inนางสุวรรณา กลัดพันธุ์,inนายทนิฐ หงษ์ดุสิต,inนายธนภูมิ มณีบุญ,"เทคโนโลยีการผลิตวัสดุอ้างอิงอะฟลาทอกซินในถั่วลิสง", รางวัลชมเชย การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 ประเภทอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สาขาเกษตรศาสตร์ ประมง และวนศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, May 25 2009

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด