รางวัลสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2005

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2005

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2005

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2005

38

Project

โครงการวิจัย ปี 2005

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2005

1

Award

รางวัล ปี 2005

แนวโน้มรางวัลสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2005 inดร.สร้อยทอง สายหยุดทอง,"สุราแช่ประเภทไวน์แดง", รางวัลสุราแช่ประเภทไวน์แดง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง, , มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, Aug 1 2005

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด