รางวัลสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2017

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

27

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

5

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

144

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

7

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มรางวัลสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2017 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย,"นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2558", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 4 2017

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 6
2017 inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล,inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย,inนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร,inนางสาวศิริพร ตันจอ,"การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาข้าวไรซ์เบอรี่", Creator Awards, สังคม, ศูนย์นวัตกรรมกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ , Mar 7 2017
2017 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล,"การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลงานด้วย Digital Form ในงานกรรมการวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร", รางวัลชมเชย รางวัลที่ 4 สำหรับประเภททีม/บุคคล การประกวดผลงานนวัตกรรมไอที (Digital KU Awards) ครั้งที่ 1 หัวข้อ การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลงานด้วย Digital Form ดัง link http://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=selbannerh_th&time=20170227150500&page=%A2%E8%D2%C7%CA%D2%C3%E1%C5%D0%A1%D4%A8%A, , สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Feb 27 2017
2017 inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ,inนายศิริพงษ์ เทศนา,inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร,inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,"Instant fruit foam", รางวัลนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559, วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 13 2017
2017 inนางสาวชุษณา เมฆโหรา,inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,inนางสาววาสนา นาราศรี,inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล,inนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว,"Low sodium salt innovation for health", รองชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙, วิทยาศาสตร์อาหารและสุขภาพ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 30 2017
2017 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย,inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล,inนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว,inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์,"ผลิตภัณฑ์หมักเนื้อสัตว์สำหรับอบ-ปิ้ง-ย่างที่มีคุณสมบัติยับยั้งการก่อตัวของสารก่อกลายพันธุ์", รองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการประกวดด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์, , ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย, Jul 28 2017
2017 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย,inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล,inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล,inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์,inนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว,inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร,"การลดอันตรายของสารพิษจากวิธีปรุงแบบ อบ ปิ้ง ย่าง", รางวัลชมเชย, , คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เครือข่าย Southeast Asian Social Innovation Network ร่วมกับ Erasmus+ Programme of the European Union, Aug 1 2017

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด