รางวัลสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2015

31

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

26

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

18

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

94

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

5

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มรางวัลสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 3
2015 inนางพัชรี ตั้งตระกูล,"รางวัลเกียรติยศผลงานเด่น สวก.", ประเภทการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์, สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), Jan 16 2015
2015 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,"รางวัลผลงานดีเด่น ปขมท. ประจำปี 2557 ", ด้านวิชาชีพ, ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.), May 21 2015
2015 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,"รางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. 2557 ", , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), May 21 2015

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 2
2015 inดร.วนิดา ปานอุทัย,inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์,"Optimization of protein hydrolyzation from Spirulina residue by Taguchi method", รางวัลผลงานวิจัยดี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง การหาสภาวะที่เหมาะสมในการย่อยสลายโปรตีนจากกากชีวมวลของสาหร่ายสไปรูลิน่าด้วยวิธีทะกุจิ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, Feb 3 2015
2015 inดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์,inนางผ่องศรี จิตตนูนท์,"Trends Related to Food Product Requirements of Producers and Consumers", รางวัลชุมเชยในการประชุมวิชาการครั้งที่ 53 , คหกรรมและส่งเสริมการเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 4 2015