รางวัลสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2018

28

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

14

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

8

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

75

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

1

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

4

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มรางวัลสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 2
2018 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2559", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 1 2018
2018 inดร.ดาลัด ศิริวัน,"รางวัลทุนวิจัยพระราชทาน BRAND’S Health Research Awards 2017 จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ", อาหารและโภชนาการ, มูลนิธิเซเรบอสเพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย และ บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ ประเทศไทย , Nov 17 2018

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 2
2018 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน,inดร.หทัยชนก กันตรง,inนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี,inนางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์,inดร.พิศมัย ศรีชาเยช,inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร,inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ,inนางสาวศิริพร ตันจอ,inนายวรพล เพ็งพินิจ,"Complementary baby food produced from riceberry, vegetable, fruit and meat", Top Ten Finalist of Rice Plus Award 2018: Innovative Rice Product Contest, Product Concept (with Academic Research Supports): Food Product, กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, May 31 2018
2018 inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร,inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ,"โอคุ เบเกอร์ – แป้งขนมปังข้าวไทยสำเร็จรูป", รางวัลชมเชย นวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2561 , กลุ่มอุตสาหกรรม, มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, Oct 5 2018

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด