Award

Award
ทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด ครั้งที่ 11 ประจำปี 2554
Branch
-
Doner
บริษัทเซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด
Class
ชาติ
Obvious
เรบอสเพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย และบริษัทเซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดตั้งโครงการทุนวิจัย เซเรบอส อวอร์ด (Cerebos Awards) ขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางโภชนาศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2554 มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนเซเรบอส อวอร์ด จำนวน 4 ราย โดยมี นางสาวอภิญญา จุฑางกูร จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้รับทุนเรื่องฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเครื่องปรุงหมักไก่ย่างหลังการปรุงสุก
Received
1 กันยายน 2011
Related Link
-