Award

Article
การตรวจสอบฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ในเนื้อสัตว์ที่ผ่านกระบวนการปรุงสุกโดยวิธีทดสอบการกลายพันธุ์แบบย้อนกลับในแบคทีเรีย
Award
รางวัลที่ ๒ ด้านการวิจัยและงานประจำ
Branch
คุ้มครองผู้บริโภค
Doner
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
Class
ชาติ
Received
28 มีนาคม 2014
Related Link
-