Award

Article
Photoautotrophic production of lipids by some Chlorella strains
Award
รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554(รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ)
Branch
-
Doner
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Received
26 กุมภาพันธ์ 2013
Related Link
-