Search Result of "การไว้ตอ"

About 108 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อสะสมน้ำตาลเร็วและการไว้ตอ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอนุชา วงศ์ปราณีกุล

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การตรวจหาลายนิ้วมือแฝงด้วยการระเหยในสุญญากาศของสารที่ไวต่อกรดอะมิโน (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgวีรชัย พุทธวงศ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
123456