การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและความไวต่อยาต้านจุลชีพจากการแยกทางคลินิกทางสัตวแพทยศาสตร์