การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและความไวต่อยาต้านจุลชีพจากการแยกทางคลินิกทางสัตวแพทยศาสตร์

Publish Year International Journal 2
2016 inดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNantateerapong, P, exRojsanga, P, exSithisarn, P , "Screening for Antibacterial and Antioxidant Activities and Phytochemical Analysis of Oroxylum indicum Fruit Extracts", MOLECULES, ปีที่ 21, ฉบับที่ 4, เมษายน 2016
2014 exProf. Dr. Martin Michaelis, inดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf. Dr. Jindrich Cinatl JW, "Effects of flavonoid-induced oxidative stress on anti-H5N1 influenza a virus activity exerted by baicalein and biochanin A.", BMC Research Notes, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2014, หน้า 384-389
Publish Year International Conference 2
2018 inดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPetcharat Nantateerapong, exภญ.ดร.ปิยนุช โรจน์สง่า, exภญ.ดร. ปองทิพย์ สิทธิสาร, "Inhibitory Effects of Major Flavonoids from Oroxylum indicum Fruits against Clinical Isolated Bacteria", The 7th International Conference on Natural Products. The Asian Society of Natural Products, 18 - 20 ตุลาคม 2018, Gyeongju สาธารณรัฐเกาหลี
2017 inดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.เพชรรัตน์ นันทธีราพงศ์, exภญ.ดร.ปองทิพย์ สิทธิสาร , exภญ.ดร.ปิยนุช โรจน์สง่า, "Differential antimicrobial activities of four structural closely related flavonoids baicalein, baicalin, chrysin and biochanin A on clinical isolated Staphylococcus intermedius and Streptococcus suis in vitro", the 8th International Symposium on recent advances in food analysis , 7 - 10 พฤศจิกายน 2017, Prague สาธารณรัฐเช็ก