การตรวจหาลายนิ้วมือแฝงด้วยการระเหยในสุญญากาศของสารที่ไวต่อกรดอะมิโน

Publish Year International Conference 1
2018 exBenjawan Timdee, inดร.เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of latent fingerprints with Lawsone/PVP on thermal paper", The 2018 Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2018) AN1, 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2018 exเจนจิรา ว่องพรรณงาม, exสุธินี เกิดเทพ, inดร.เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตรวจหาลายนิ้วมือแฝงด้วยนินไฮดริน/เซลลูโลสอะซิเตทบิวทิเรตบนกระดาษความร้อน", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 8 , 30 พฤษภาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย