Person Image

  Education

  • Ph.D. (Biotechnology), Osaka University, JAPAN
  • วท.ม. (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.บ. (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  Expertise Cloud

  16S rRNA geneActinomyceteArabinose-utilizing C. glutamicumAuxinbio-based succinic acid productionBiodiversitybiofertilizerCorynebacterium glutamicumethanol fermentationGene CloningGene disruptionGene ExpressionIAAmetabolic engineering of xylose pathwayphytohormonePlant growth promotingrhizosphererice plant (Oryza sativa L.)RLFPsalinitysalt soilsalt-tolerant bacteriaScreeningXYL1XYL2xylitol dehydrogenasexylose reductaseกระบวนการผลิตกรดซัคซินิกทางชีวภาพกล้วยการเกษตรการควบคุมราก่อโรคพืชโดยชีววิธีการโคลนยีน ppc และ pycการโคลนยีน ppc และ pyc การเพิ่มวิถีการใชการเจริญเติบโตการทำลายยีน ldhAการบำบัดสารพิษทางชีวภาพการปรับปรุงพันธุกรรมการปรับปรุงสายพันธุ์การผลิตกรดซักซินิกทางชีวภาพ Corynebacterium glutamicum การปรับปรุงสายพันธ์แบคทีเรียด้วยเทคนิคโมเลกุลการผลิตกรดซัคซินิกทางชีวภาพ Corynebacterium glutamicumการผลิตเอทานอลการเพิ่มวิถีการใช้น้ำตาลไซโลสในแบคทีเรียการสร้างกรดกลูตามิคการสลายเซลลูโลสการหมักแบบเพิ่มอุณหภูมิกุ้งขาววานาไมความแตกต่างทางพันธุกรรมความสัมพันธ์ระหว่างการให้อากาศกับการสร้างกรดกลูตามิก Corynebacterium glutamicum ยีนแลคเตทดีไฮโดรจีเนส ยีน phosphoenolpyruvate carboxylase ยีน pyruvate carboxylaseความหลากหลายความหลากหลายของแบคทีเรียทนเค็ม พื้นที่บางกระเจ้า แบคทีเรียส่งเสริมการเจริญของพืชความหลากหลายทางชีวภาพเครื่องหมายดีเอ็นเอเครื่องหมายพันธุกรรมจุลินทรีย์ดินด่างตวามหลากหลายของเเบคทีเรียในดินทรัพยากรชีวภาพเบต้า-กลูโคซิเดสแบคทีเรีย C. glutamicumแบคทีเรียชอบเค็มและพีเอชสูงแบคทีเรียทนเค็มแบคทีเรียทนเค็ม แบคทีเรียส่งเสริมการเจริญของพืช พื้นที่บางกระเจ้าแบคทีเรียทนอุณหภูมิสูงแบคทีเรียบาซิลัสแบคทีเรียปฏิปักษ์แบคทีเรียผลิตกรดกลูตามิกสายพันธุ์ CS176แบคทีเรียผลิตกรดกลูตามิคแบคทีเรียผลิตกรอกลูตามิกแบคทีเรียย่อยสลายสารฟีนอลแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญของพืชแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชไบโอเอทานอลปลวกปุ๋ยชีวภาพโปรตีนเซลล์เดียว ผลิตภํณฑ์หมักแผนที่พันธุกรรมพันธุ์ห้วยบง 60พันธุ์ห้านาทีมะเขือเทศมันสำปะหลังยีสต์ใช้น้ำตาลห้าคาร์บอนระบบนิเวศเกษตรราสาเหตุโรคในมะเขือเทศลิกโนเซลลูโลสวิถีการย่อยสลายฟีนอลวิถีสังเคราะห์กรดซัคซินิกโดย Corynebacterium glutamicum ยีนแลคเตทดีไฮโดรจีเนส การทำลายยีนวิศวกรรมโปรตีนวิศวกรรมโปรตีน (Protein Engineering)สรีรวิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุลของแบคทีเรีย (Physiology and Molecular biology of Bacteria)สารกระตุ้นภูมิคุ้มกันสารประกอบไฮโดรคาร์บอนวงแหวนเดีสารเสริมชีวนะ อินูลินสารอินโดล-3 อะซิติกอนุกรมวิธานระดับโมเลกุลของจุลินทรีย์ (•Molecular Systematics of Microorganisms)ออกซินออกซิน แบคทีเรียส่งเสริมการเจริญของพืช แบคทีเรียทนเค็มเอสเอสอาร์ฮอร์โมนพืชฮอร์โมนออกซินจากแบคทีเรียทนเค็ม แบคทีเรียส่งเสริมการเจริญของพืช แบคทีเรียทนเค็ม

  Interest

  สรีรวิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุลของแบคทีเรีย (Physiology and Molecular biology of Bacteria), อนุกรมวิธานระดับโมเลกุลของจุลินทรีย์ (•Molecular Systematics of Microorganisms), วิศวกรรมโปรตีน (Protein Engineering)

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 32 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 17 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 19 เรื่อง (เชิงวิชาการ 19 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Intra- and interspecific comparisons of bacterial diversity and community structure support coevolution of gut microbiota and termite hostHongoh Y., Hongoh Y., Deevong P., Inoue T., Moriya S., Moriya S., Moriya S., Trakulnaleamsai S., Ohkuma M., Ohkuma M., Vongkaluang C., Noparatnaraporn N., Kudo T., Kudo T., Kudo T.2005Applied and Environmental Microbiology
  71(11),pp. 6590-6599
  237
  2Intracolony variation of bacterial gut microbiota among castes and ages in the fungus-growing termite Macrotermes gilvusHongoh Y., Hongoh Y., Ekpornprasit L., Inoue T., Moriya S., Moriya S., Moriya S., Trakulnaleamsai S., Ohkuma M., Ohkuma M., Noparatnaraporn N., Kudo T., Kudo T., Kudo T.2006Molecular Ecology
  15(2),pp. 505-516
  99
  3Isolation of rhizospheric and roots endophytic actinomycetes from Leguminosae plant and their activities to inhibit soybean pathogen, Xanthomonas campestris pv. glycineMingma R., Pathom-aree W., Trakulnaleamsai S., Thamchaipenet A., Duangmal K.2014World Journal of Microbiology and Biotechnology
  30(1),pp. 271-280
  79
  4Evolutionary molecular engineering by random elongation mutagenesisMatsuura T., Miyai K., Trakulnaleamsai S., Yomo T., Yomo T., Shima Y., Miki S., Yamamoto K., Urabe I.1999Nature Biotechnology
  17(1),pp. 58-61
  75
  5Comparison of bacterial communities in the alkaline gut segment among various species of higher termitesThongaram T., Thongaram T., Hongoh Y., Kosono S., Ohkuma M., Ohkuma M., Trakulnaleamsai S., Noparatnaraporn N., Kudo T., Kudo T.2005Extremophiles
  9(3),pp. 229-238
  64
  6Symbiotic fungi produce laccases potentially involved in phenol degradation in fungus combs of fungus-growing termites in ThailandTaprab Y., Taprab Y., Johjima T., Maeda Y., Moriya S., Moriya S., Trakulnaleamsai S., Noparatnaraporn N., Ohkuma M., Ohkuma M., Kudo T., Kudo T., Kudo T.2005Applied and Environmental Microbiology
  71(12),pp. 7696-7704
  64
  7The selection of mixed microbial inocula in environmental biotechnology: Example using petroleum contaminated tropical soilsSupaphol S., Panichsakpatana S., Trakulnaleamsai S., Tungkananuruk N., Roughjanajirapa P., O'Donnell A.G.2006Journal of Microbiological Methods
  65(3),pp. 432-441
  52
  8The effect of reactive oxygen species (ROS) and ROS-scavenging enzymes, superoxide dismutase and catalase, on the thermotolerant ability of Corynebacterium glutamicumNantapong N., Murata R., Trakulnaleamsai S., Kataoka N., Yakushi T., Matsushita K.2019Applied Microbiology and Biotechnology
  103(13),pp. 5355-5366
  39
  9Gut of Higher Termites as a Niche for Alkaliphiles as Shown by Culture-Based and Culture-Independent StudiesThongaram T., Thongaram T., Thongaram T., Kosono S., Kosono S., Kosono S., Ohkuma M., Ohkuma M., Ohkuma M., Hongoh Y., Hongoh Y., Kitada M., Kitada M., Yoshinaka T., Yoshinaka T., Trakulnaleamsai S., Trakulnaleamsai S., Noparatnaraporn N., Noparatnaraporn N., Kudo T., Kudo T., Kudo T., Kudo T.2003Microbes and Environments
  18(3),pp. 152-159
  36
  10Nonadditivity of mutational effects on the properties of catalase I and its application to efficient directed evolutionMatsuura T., Yomo T., Trakulnaleamsai S., Trakulnaleamsai S., Ohashi Y., Yamamoto K., Urabe I.1998Protein Engineering
  11(9),pp. 789-795
  32
  11Streptomyces oryzae sp. nov., an endophytic actinomycete isolated from stems of rice plantMingma R., Duangmal K., Thamchaipenet A., Trakulnaleamsai S., Matsumoto A., Takahashi Y.2015Journal of Antibiotics
  68(6),pp. 368-372
  25
  12Sphaerisporangium rufum sp. nov., an endophytic actinomycete from roots of Oryza sativa LMingma R., Duangmal K., Trakulnaleamsai S., Thamchaipenet A., Matsumoto A., Takahashi Y.2014International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  64(PART 4),pp. 1077-1082
  20
  13Experimental sketch of landscapes in protein sequence spaceTrakulnaleamsai S., Yomo T., Yoshikawa M., Aihara S., Urabe I.1995Journal of Fermentation and Bioengineering
  79(2),pp. 107-118
  17
  14An Alkaliphilic and Xylanolytic Paenibacillus Species Isolated from the Gut of a Soil-Feeding TermiteOhkuma M., Ohkuma M., Shimizu H., Shimizu H., Thongaram T., Thongaram T., Kosono S., Kosono S., Moriya K., Trakulnaleamsai S., Noparatnaraporn N., Kudo T., Kudo T., Kudo T.2003Microbes and Environments
  18(3),pp. 145-151
  17
  15Screening, phenotypic and genotypic identification of β-carotene producing strains of Dunaliella salina from ThailandSathasivam R., Praiboone J., Chirapart A., Trakulnaleamsai S., Kermanee P., Roytrakul S., Juntawong N.2014Indian Journal of Geo-Marine Sciences
  43(12),pp. 2198-2216
  12
  16Optimizing NaCl and KNO3 concentrations for high β-carotene production in photobioreactor by dunaliella salina ku11 isolated from saline soil sampleSathasivam R., Pongpadung P., Praiboon J., Chirapart A., Trakulnaleamsai S., Roytrakul S., Juntawong N.2018Chiang Mai Journal of Science
  45(1),pp. 106-115
  11
  17Revised sequence and activity of Bacillus stearothermophilus catalase I (formerly peroxidase)Trakulnaleamsai S., Aihara S., Miyai K., Suga Y., Sota M., Yomo T., Urabe I.1992Journal of Fermentation and Bioengineering
  74(4),pp. 234-237
  11
  18Effect of Temporal Sample Preservation on the Molecular Study of a Complex Microbial Community in the Gut of the Termite Microcerotermes spDeevong P., Deevong P., Hongoh Y., Hongoh Y., Inoue T., Inoue T., Trakulnaleamsai S., Kudo T., Kudo T., Kudo T., Noparatnaraporn N., Ohkuma M., Ohkuma M.2006Microbes and Environments
  21(2),pp. 78-85
  11
  19Isolation and Detection of Methanogens from the Gut of Higher TermitesDeevong P., Deevong P., Hattori S., Yamada A., Yamada A., Trakulnaleamsai S., Ohkuma M., Ohkuma M., Noparatnaraporn N., Kudo T., Kudo T.2004Microbes and Environments
  19(3),pp. 221-226
  9
  20Sporomusa intestinalis sp. nov., a homoacetogenic bacterium isolated from the gut of a higher termite, Termes comis (Termitinae)Hattori S., Hongoh Y., Hongoh Y., Itoh T., Deevong P., Trakulnaleamsai S., Noparatnaraporn N., Kudo T., Ohkuma M.2013Journal of General and Applied Microbiology
  59(4),pp. 321-324
  3
  21An analysis of the phylogenetic relationship of thai cervids inferred from nucleotide sequences of protein kinase C iota (PRKCI) intronOuithavon K., Bhumpakphan N., Denduangboripant J., Siriaroonrat B., Trakulnaleamsai S.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(4),pp. 709-719
  1
  22Functional golden brown rice fermentation by monascus sp. yellow, white parental strains and their protoplast mutants and fusantsThongpradis P., Trakulnaleamsai S., Pothiratana C., Yong B.2015Kasetsart Journal - Natural Science
  49(4),pp. 560-572
  0
  23Promenade in the Sequence Space of Bacterial Catalase by Random MutagenesisYOMO T., TRAKULNALEAMSAI S., URABE I.1992Annals of the New York Academy of Sciences
  672(1),pp. 103-105
  0
  24Strategy of the artificial evolution of an enzymeTrakulnaleamsai S., Yoshikawa M., Yomo T., Urabe I.1995Annals of the New York Academy of Sciences
  750,pp. 158-165
  0