Conference

Article
การประเมินผลผลิต ลักษณะเมล็ดข้าวทางกายภาพ และคุณสมบัติทางเคมีของพันธ์ุข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงในสภาพอุณหภูมิสูงตั้งแต่ระยะสืบพันธ์ุถึงระยะเก็บเกี่ยว
Conference
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42
Class
ชาติ
Date
10 กุมภาพันธ์ - 10 เมษายน 2017
Location
เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-