Person Image

  Education

  • ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
  • ค.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
  • ค.บ.(มัธยมศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย

  แนวโน้มผลงานของพรทิพย์

  Journal

  บทความของพรทิพย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ และในภาควิชาการศึกษา

  Publish Year International Journal 1
  2008 inดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า, ศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ไชยโส, รองศาสตราจารย์, inดร.นฤมล ยุตาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันท์ สังข์อ่อง, รองศาสตราจารย์, "การผลิตและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ตามแนวปฎิรูปการเรียนรู้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2008, หน้า 126-139
  Publish Year National Journal 4
  2021 exนางสาวธัญญาภรณ์ ชมรุ่ง, inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ไชยโส, รองศาสตราจารย์, "การใช้การประเมินเพื่อการเรียนรู้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6", วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น, ปีที่ ึ7, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2021, หน้า 201-212
  2016 inดร.พรทิพย์ ไชยโส, รองศาสตราจารย์, inดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิกุล เอกวรางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วารุณี ลัภนโชคดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุนทรา โตบัว, รองศาสตราจารย์, "การประเมินและพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารดุสิตธานี, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2016
  2013 inดร.พรทิพย์ ไชยโส, รองศาสตราจารย์, inดร.เรณุมาศ มาอุ่น, ศาสตราจารย์, inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, inดร.นฤมล ยุตาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กอบกุล สรรพกิจจำนง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิกุล เอกวรางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง, "การพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้", สารสารการวิจัยสังคมศาสตร์, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2013, หน้า 17-33
  2010 exศุภมาส ไทยถาวร, inดร.พรทิพย์ ไชยโส, รองศาสตราจารย์, "การสร้างแบบวัดความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 33-46

  Conference

  การนำเสนอบทความของพรทิพย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ และในภาควิชาการศึกษา

  Publish Year International Conference 2
  2011 inดร.พรทิพย์ ไชยโส, รองศาสตราจารย์, "การใช้การสะท้อนการคิดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของครูการศึกษาพิเศษ", Asian Conference on Education 2011, 27 - 30 ตุลาคม 2011, Osaka ญี่ปุ่น
  2009 inดร.พรทิพย์ ไชยโส, รองศาสตราจารย์, "การติดตามผลการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ประจำการให้จัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยการวิจัยปฏิบัติการ", Hawaii International Conference on Education, Honolulu, Hawaii, USA. , 4 - 7 มกราคม 2009, ฮอนโนลูลู ฮาวาย สหรัฐอเมริกา
  Publish Year National Conference 4
  2013 inดร.พรทิพย์ ไชยโส, รองศาสตราจารย์, inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, inดร.พิกุล เอกวรางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรา วาณิชวศิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เอกรัตน์ ทานาค, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ, exรศ.ดร.วรรณ๊ แกมเกตุ, "การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตครูเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน", การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 15 เรื่อง "การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย", 23 มิถุนายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2011 inดร.พรทิพย์ ไชยโส, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตปัญญาศึกษาเพื่อส่งเสริมนิสิตในการพัฒนาตนเองในการเรียนรู้", การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554(Thailand Research Symposium 2011), 29 สิงหาคม 2011, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2008 inดร.นฤมล ยุตาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ไชยโส, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ประจำการเพื่อการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2008 inดร.พรทิพย์ ไชยโส, รองศาสตราจารย์, inดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.แม้นมาศ ลีลสัตยกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตร 5 ปี ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=250026]