Journal

การผลิตและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ตามแนวปฎิรูปการเรียนรู้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์) (ISSN: 01258370)
29
2
126-139
พฤษภาคม - สิงหาคม 2008
นานาชาติ
-
-
-
-