Conference

การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554(Thailand Research Symposium 2011)
ชาติ
29 สิงหาคม 2011
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวจิตปัญญาศึกษาเพื่อการส่งเสริมนิสิตในการพัฒนาตนเองในการเรียน

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,สถาบันการผลิตครู,สถานศึกษา การใช้ประโยชน์ :ใช้ในการเผยแพร่แนวทางการจัดกิจกรรมการเีรียนรู้โดยใช้แนวคิดจิตปัญญาศึกษา,22 พ.ย. 2011 - 30 พ.ย. 2012