Journal

การสร้างแบบวัดความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ (ISSN: 01256203)
25
2
33-46
พฤษภาคม - สิงหาคม 2010
ชาติ
-
-
-
-