Conference

Article
การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตครูเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
Conference
การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 15 เรื่อง "การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย"
Class
ชาติ
Date
23 มิถุนายน 2013
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-.
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตครู

Outcome

  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตครู การใช้ประโยชน์ :ใช้ในการกำหนดนโยบายการพัฒนานิสิตครูให้มีสมรรถนะในการประเมินการเรียนรู้,25 พ.ย. 2013 - 25 พ.ย. 2013
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สภาวิจัยแห่งชาติ การใช้ประโยชน์ :ใช้ในการเผยแพร่ความรู้จากการวิจัย,25 พ.ย. 2013 - 25 พ.ย. 2013