Conference

Article
การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ประจำการเพื่อการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
Class
ชาติ
Date
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-