Conference

การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ประจำการเพื่อการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
ชาติ
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-