Journal

การพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้
สารสารการวิจัยสังคมศาสตร์ (ISSN: 22292470)
1
1
17-33
ตุลาคม 2013
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ การใช้ประโยชน์ :ได้เผยแพร่ผลการวิจัยให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ สำหรับใช้ในการทำวิจัยต่อยอดหรือการไปพัฒนานิสิตครูให้มีความสามารถในการประเมิน,23 ธ.ค. 2013 - 23 ธ.ค. 2013
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สภาวิจัยแห่งชาติ,สภาการศึกษา การใช้ประโยชน์ :มอบรายงานให้กับสภาวิจัยแห่งชาติ เพื่อนำไปใช้ในการเผยแพร่ให้กับสถาบันผลิตครูได้ใช้ประโยชน์ มีการนำเสนอผลงาน ในที่ประชุมระดับชาติของสภาการศึกษา และได้รับรางวัลดีเด่นด้านนวัตกรรมการเรียนรู้,9 ธ.ค. 2013 - 9 ธ.ค. 2013