ผลงานภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2021

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

1

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

Publish Year International Journal 11
2009 inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "XAS study on Cr3+ local environment in ruby samples", GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA, ปีที่ 73, ฉบับที่ 13, มิถุนายน 2009, หน้า A1421-A1421
2009 exArthit Sakultantimetha, exSornnarin Bangkedphol, inดร.นิตยา เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์, inนายอรรณพ หอมจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Environmental Fate and Transportation of Cadmium, Lead and Manganese in a River Environment using the EPISUITE Program", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2009, หน้า 620-627
2009 exน.ส. ประจุพร มณีรัตนสาร, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exY.C Kim, exS.Y. Bang, exH.M. Choi, exB.G. Choi, exK.B. Shim, "Micro-structural Defects in ruby samples from Mong Hsu, Myanmar", Journal of Korean Crystal Growth and Crystal Technology, ปีที่ 19, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2009, หน้า 90-94
2009 exนางสาวขนิษฐา ใจจ้อง, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exY.C. Kim, exH.M. Choi, exS.Y. Bang, exB.G. Choi, exK.B. Shim, "Nano inclusions in sapphire samples from Sri Lanka", Journal of Korean Crystal Growth and Crystal Technology, ปีที่ 19, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2009, หน้า 84-89
2009 exพันโท ดร. พิศุทธิ์ ดารารัตน์, inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, exดร. นรินทร์ สีริกุลรัตน์, exนางสาวมนฤดี ถาวรมงคลกิจ, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Raman Spectroscopic Investigation on High Refractive Index Glasses Prepared from Local Quartz Sand.", SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY, ปีที่ 73A, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2009, หน้า 440-442
2009 exP. Dararutana, exJ. Dutchaneephet, inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, exN. Sirikulrat, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Bi2O3 content on optical and radiation shielding properties of (Na2O, K2O)-SiO2–CaO-Al2O3–B2O3 glass system", Journal of Optoelectronics and Advanced Materials-Rapid Communications, ปีที่ 3, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2009, หน้า 525-527
2009 exDararutana, P, exDutchaneephet, J, inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, exSirikulrat, N, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Bi2O3 content on properties of (Na2O, K2O)-SiO2-CaO-Al2O3-B2O3 glass system", MATERIALS RESEARCH INNOVATIONS , ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, กันยายน 2009, หน้า 361-363
2009 inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, exP Dararutana, exJ T-Thienprasert, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "X-ray absorption near-edge structure of chromium ions in ?-Al 2O3", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 185, ฉบับที่ 1, มกราคม - พฤษภาคม 2009, หน้า 012054-012057
2009 exTaweewath Nakchaiya, exToshio Mizuta, exDaizo Ishiyama, exIsao Takashima, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVeerasak Lunwongsa, exPunya Charusiri, "Tectonic setting of volcanic rocks in the Akara Au mine, north-central Thailand using petrochemical and stratigraphic investigation", Acta Geoscientica Sinica, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, กันยายน 2009, หน้า 48-48
2009 exRakkapao, S., exArayathanitkul, K., inดร.ภาสกร ปนานนท์, รองศาสตราจารย์, "Thai university students' prior knowledge about P-waves generated during particle motion", Journal of Geoscience Education, ปีที่ 57, ฉบับที่ 4, กันยายน 2009, หน้า 286-299
2009 exDararutana, P., exDuchaneephet, J., inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, exSirikulrat, N., inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Bi2O3 content on optical and radiation shielding properties of (Na2O, K2O)-SiO2-CaO-Al2O3-B2O3 glass system", Optoelectronics and Advanced Materials, Rapid Communications, ปีที่ 3, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2009, หน้า 525-527

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 22
2009 inนายพงศกร จิวาภรณ์คุปต์, อาจารย์, inนางพูลศิริ ชูชีพ, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์, "Effect of Increasing Soil Pores by Vetiver Grass (Vetiveria zizanioides Nash.)in Highland Fruits Plantation", The ISSAAS International Congress 2008, 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2009
2009 inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, exชรัชชา ชาติสกุลทอง, inนายอรรณพ หอมจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิตยา เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์, exสรณ์นรินทร์ บังเกิดผล, exอาทิตย์ สกุลตันติเมธา, exHelen E. Keenan, "Effects of Cations, Anions and Polycyclic Aromatic Hydrocarbons on the Adsorption of Lead by the Mekong River Sediments", 4th ASTM International Symposium on contaminated Sediments, 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2009, Dublin ไอร์แลนด์
2009 inดร.ประหยัด นันทศีล, อาจารย์, exAssociate Professor Dr.Christoph A. Hauzenberger, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายปรีชาญ สามารถ, "ศิลาวรรณนาและเคมีของแร่ในหินไนส์ทับศิลา จังหวัดกาญจนบุรี ภาคตะวันตกของประเทศไทย", MINPET 2009, 7 - 11 กันยายน 2009, Budapest สาธารณรัฐฮังการี
2009 inดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์, exนางสาวบุษบงกช ดีวาจา, exนางสาวกรองจิต เกษจินดา, "Sustainability Analysis on Resources Management Plan of Agricultural Communities at Klong Muang Watershed, Raroeng Sub District, Wang Nam Khieo District, Nakhon Ratchasima Province, Thailand ", The ISSAAS International Congress 2008, 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2009, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์, exนายประเสริฐ อังสุรัตน์, inดร.นิตยา เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์, inนายอรรณพ หอมจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพงศกร จิวาภรณ์คุปต์, อาจารย์, exนางสาวกรองจิต เกษจินดา, "The Rainmaking Decision Model over River Basins of Thailand", ASIMMOD 2009 Proceedings "Simulation for Unsolved Problems" 3rd International Conference on Asian Simulation and Modeling 2009, 22 - 23 มกราคม 2009, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exManeeratanasarn, P, exSun Ki Kim , exS.Y. Bang, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKwang Bo Shim, "What is Really Responsible for the Dark Core of Mong Hsu Ruby? ", The 2nd GIT International Gem and Jewelry Conference, 9 - 10 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.ลัดดา มีศุข, รองศาสตราจารย์, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายเชิดศักดิ์ อรรถอารุณ, "The Use of Low Grade Diatomite to Recover Repeatingly Used Palm Oil", 2009 International Conference on Chemical, Biological & Environment Engineering(CBEE2009), 9 - 11 ตุลาคม 2009, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
2009 inนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "SUBSURFACE INVESTIGATION BY RESISTIVITY SCANNING TECHNIQUE FOR GROUND WATER MANAGEMENT AT SEASHORE DEVELOPING SITE, PHUKET, THAILAND", World City Water Forum 2009 , 17 - 22 สิงหาคม 2009, Incheon สาธารณรัฐเกาหลี
2009 exJaijong, K, exYi, S.C, exChoi H M, exBG Choi, exSY Bang, exYC Kim, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKB Shim, "TEM Investigations of Inclusions in Sapphire Samples from Sri Lanka", The 2nd GIT International Gem and Jewelry Conference, 9 - 10 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, exพันโท ดร. พิศุทธิ์ ดารารัตน์, exP.Thawornmongkolkij,, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Spectroscopic Analysis of Gem Glass Samples Fabricated from Local Raw Materials", The 2nd GIT International Gem and Jewelry Conference, 9 - 10 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exSutthirat, C, exBalmer, W., exPumpang, S, exYotkeaw, P, exPrommarak, P, exAtichat, W., exPisutha-Arnond, V, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSriprasert, B, exBiwott, L, exOchieng, J, exWachenje, P., "Pyrope-Spessartine Garnets from Chawia Mine, Taita Hills, Kenya", The 2nd GIT International Gem and Jewelry Conference, 9 - 10 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exVisut Pisutha-Arnond, exChakkaphan Sutthirat, exNatsarun Siriprakaysak, exWilawan Atichat, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBoontawee Sriprasert, exThanong LEELAWATANASUK, exChaniya Somboon, exApidat Boonchai, "Almandine Garnets from Lao PDR", The 2nd GIT International Gem and Jewelry Conference, 9 - 10 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exThanong LEELAWATANASUK, exWilawan Atichat, exChakkaphan Sutthirat, exVisut Pisutha-Arnond, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBoontawee Sriprasert, "Inclusions in Rubies from Winza, Tanzania", The 2nd GIT International Gem and Jewelry Conference, 9 - 10 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exHyun Min Choi, exYoung Chool Kim, exKwang Bo Shim, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Photoluminescence Characteristics of HPHT-Treatedversus Untreated Natural Type IIa Diamonds", The 2nd GIT International Gem and Jewelry Conference, 9 - 10 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exBoontawee Sriprasert, exWilawan Atichat, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVisut Pisutha-Arnond, exChakkaphan Sutthirat, exThanong LEELAWATANASUK, exSakrapee Saejoo, exJirapit Jakkawanvibul, exNalin Naruedeesombat, exKanittha Puangkaew, exPuchit Artsamang, exPathra Sritunayothin, exChotima Kunwasutpan, "The Heat-Treatment Experiments of Red Spinel from Myanmar", The 2nd GIT International Gem and Jewelry Conference, 9 - 10 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exChakkaphan Sutthirat, exNattaphanee Buadee, exVisut Pisutha-Arnond, exWilawan Atichat, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBoontawee Sriprasert, exSureeporn Pumpang, exParichat Yotkeaw, exPitipong Prommarak, "Experimental Heat Treatment of Sapphire from Awissawella Deposit, Sri Lanka", The 2nd GIT International Gem and Jewelry Conference, 9 - 10 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exPisutti Dararutana, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, "X-ray Fluorescence Spectroscopy Study on Old-Style Glass Samples Used for Decoration in Thailand ", The 22nd Seminar Activation Analysis and Gamma Spectroscopy, Vienna (Austria), 2009 , 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2009, สาธารณรัฐออสเตรีย
2009 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPisutti Dararutana, inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, exธีรพร ชื่นพี, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "X-ray Fluorescence Spectroscopy Characterization of Ancient Potteries from Ban Pong Manow Prehistoric Site, Central Thailand.", Technart 2009: Non-destructive and Microanalytical Techniques in Art and Cultural Heritage, Athens (Greece) , 27 - 30 เมษายน 2009
2009 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPisutti Dararutana, inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Characteristics of Clay in Ancient Potteries from Wiangkalong Kiln Site, Northern Thailand", XIV International Clay Conference, Castellaneta M. (Italy) , 14 - 20 มิถุนายน 2009, สาธารณรัฐอิตาลี
2009 exPisutti Dararutana, inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Characterization of Ancient Thai Glass Bead Samples from Southern Thailand Using EPMA", Colloquim Spectroscopicum Internationale XXXVI, Budapest (Hungary) , 30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2009, สาธารณรัฐฮังการี
2009 inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, "XAS study on Cr3+ local environment in ruby samples Goldschmidt 2009", Goldschmidt Conference Abstracts 2009, 1 มิถุนายน 2009, สมาพันธรัฐสวิส
2009 inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, exพันโท ดร. พิศุทธิ์ ดารารัตน์, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "XAS study on the local environment of chromium ions in ?-Al2O3", Non- destructive analysis of gemstones and other geo-materials, 21 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2009, สาธารณรัฐออสเตรีย
Publish Year National Conference 4
2009 inดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์, inนางพูลศิริ ชูชีพ, inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, inนายพงศกร จิวาภรณ์คุปต์, อาจารย์, "การเจริญเติบโตทางลำต้นของพลับ (Diospyros kaki L.) บนพื้นที่สูงของจังหวัดเชียงใหม่", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 มีนาคม - 20 กรกฎาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exSiwawut Songsutthid, inดร.ก้องเกียรติ วิเศษรัตน์, อาจารย์, "การจัดรูปแบบการปลูกพืชเพื่อปรับปรุงเสถียรภาพลาดดิน", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exPisutti Dararutana, inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNARIN SIRIKULRAT, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synchrotron Radiation Study on Archaeological Glasses", Siam Physics Congress 2009, 19 - 21 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, exณัฐพล วะราโภ, inดร.นิตยา เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์, inดร.ธารินี สาลีโภชน์, อาจารย์, "การเร่งปฏิกิริยาการสลายตัวด้วยแสงของสารประกอบดีบุคอินทรีย์โดยไททาเนียมไดออกไซด์", การประชุมวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี ครั้งที่ 6, 3 - 6 พฤษภาคม 2009, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=15&BudgetYear=2009]