ผลงานภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2015

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

39

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

1

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2015

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2015

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2015

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2015

Publish Year International Journal 3
2015 inดร.ภาสกร ปนานนท์, รองศาสตราจารย์, exRaykha Srisomboon, exWisai Kongkaew , exPralin Kriwichai, "Accomplishment in the southern coastal Thai communities after the 2004 tsunami in the restoration process, a case study in Ranong Province", Series: Advances in Natural and Technological Hazards Research: Post-Tsunami Hazard, ปีที่ 44, ฉบับที่ -, มีนาคม 2015, หน้า 73-95
2015 exLiang, Wentian, exZhang, Guowei, exBai, Yong, exJin, Chunsheng, inดร.ประหยัด นันทศีล, อาจารย์, "New insights into the emplacement mechanism of the Late Triassic granite plutons in the Qinling orogen: A structural study of the Mishuling pluton", GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN, ปีที่ 127, ฉบับที่ 11-12, พฤศจิกายน 2015, หน้า 1583-1603
2015 exN. Monarumit, exN. Noirawee, exA. Phlayrahan, exK. Promdee, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "IDENTIFICATION OF HIGH-LUSTER AND LUSTERLESS FRESHWATER-CULTURED PEARLS BY X-RAY ABSORPTION SPECTROSCOPY", Journal of Applied Spectroscopy, ปีที่ 82, ฉบับที่ 4, กันยายน 2015, หน้า 669-672
Publish Year National Journal 2
2015 inนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการสู้ภัยแล้ง สูตร "มก.-โมเดล" เริ่มที่ 4 อำเภออีสาน จังหวัดกาญจนบุรี", มติชนบท เทคโนโลยีชาวบ้าน, ปีที่ 28, ฉบับที่ 608, ตุลาคม - พฤศจิกายน 2015, หน้า 60-61
2015 inนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "มก. พัฒนาเทคโนโลยีสู้ภัยแล้ง ร่วมจัดการน้ำใต้ดินแบบบูรณาการ", มติชน เทคโลโลยีชาวบ้าน, ปีที่ 27, ฉบับที่ 602, กรกฎาคม 2015, หน้า 80-81

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 4
2015 inนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Community-base Groundwater Resources with Integrated Management for Sustainable Water Supply Use at Drought Crisis Area.Case study: Lao Khwan District, Kanchanaburi Province, Thailand", The 1st International Conference on Environment, Livelihood, and Services (ICELS 2015) , 2 - 5 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNuchit Siritongkham, "Application of 2D Resistivity Imaging to Achieve a New High Potential Zones of High Grade Quartz Vein Deposit at Nongprue District, Kanchanaburi Province of Thailand", The International Conference on Geology, Geotechnology, and Mineral Resources of INDOCHINA , 5thGEOINDO 2015, 23 - 24 พฤศจิกายน 2015, ขอนแก่น ประเทศไทย
2015 inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, inนายธนวรรธก์ มีศักดิ์, อาจารย์, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จักรพันธ์ เทือกต๊ะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, inดร.ปิยะ โชติกไกร, ศาสตราจารย์, "Influence of Some Chemical Compounds of Waste Materials onASR Expansion of Thai Volcanic Rock", the 7th Regional Symposium on Infrastructure Development, 5 - 7 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exรตพร มะลิวัลย์, inดร.ภาสกร ปนานนท์, รองศาสตราจารย์, exSebastian Krastel, "SUB-BOTTOM PROFILER EXPLORATION FOR THE SUBMARINE EXTENSION OF THE RANONG FAULT IN THE GULF OF THAILAND", GEOINDO 2015, 23 - 24 พฤศจิกายน 2015, ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2015 exอาณัติ เฮงเจริญ, inดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ, อาจารย์, "พฤติกรรมการดูดติดผิวของอาร์ซิเนทในดินเหนียวท้องถิ่น", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ , 29 - 31 ตุลาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=15&BudgetYear=2015]