ผลงานภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2023

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2011

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2011

Publish Year International Journal 13
2011 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSirikulrat, N., exDararutana, P., "Radiation shielding lead-free glass based on barium-bearing glass using Thailand Quartz sands", Advanced Materials Research, ปีที่ 214, มีนาคม 2011, หน้า 207-211
2011 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, exPisutti Dararutana, "Optical properties of lead glass doped with CdS/Se compound", Materials Science Forum, ปีที่ 663-665, ฉบับที่ 29, เมษายน 2011, หน้า 29-32
2011 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPisutti Dararutana, "Properties of Lead-Free High Refractive Index Barium-based Glass Doped with TiO2", Advanced Materials Research, ปีที่ 228-229, ฉบับที่ 2011, เมษายน 2011, หน้า 634-638
2011 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPisutti Dararutana, "Dielectric Property of Barium-bearing Glasses Based on Thai Resources Doped with Nd3+", Advanced Materials Research, ปีที่ 216, ฉบับที่ 2011, มีนาคม 2011, หน้า 124-127
2011 exWantana Klysubun, exYatima Thongkam, inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exPisutti Dararutana, "XAS study on copper red in ancient glass beads from Thailand", Analytical and Bioanalytical Chemistry , ปีที่ 399, ฉบับที่ 9, มกราคม - มีนาคม 2011, หน้า 3033-3040
2011 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSongtam Suksawang, exSawet Intarasiri, exChom Thongleurm, exTeerasak Kamwanna, exPisutti Dararutana, "Characterization of Thai amulets: A PIXE study", Advanced Materials Research, ปีที่ 324 , ฉบับที่ 324, กรกฎาคม 2011, หน้า 505-508
2011 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, exPisutti Dararutana, "Raman spectroscopic study on decorative glasses in Thailand", Advanced Materials Research, ปีที่ 324, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2011, หน้า 501-504
2011 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, exPisutti Dararutana, "Eco-glass based on Thailand quartz sands and bismuth oxide", Materials Science Forum, ปีที่ 695, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2011, หน้า 223-226
2011 exKrit, W.-I., inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, exDararutana, P., "Ecological barium-crystal glass based on Thailand quartz sands doped with zirconium dioxide", Advanced Materials Research, ปีที่ 306-307, พฤษภาคม 2011, หน้า 1484-1487
2011 inดร.ภาสกร ปนานนท์, รองศาสตราจารย์, exWechbunthung, B., exPutthapiban, P., exWattanadilokkul, D., "Seismic activities in Kanchanaburi: Past and present", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 33, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2011 - มิถุนายน 2012, หน้า 355-364
2011 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exY. Thongkam, exS. Intarasiri, exC. Thongleurmd, exT. Kamwanna, exT. Leelawathanasuk, exP. Dararutana, "Raman spectroscopic study on archaeological glasses in Thailand: Ancient Thai Glass", Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, ปีที่ 83, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2011, หน้า 231-235
2011 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThongkam, Y., exIntarasiri, S., exKamwanna, T., exDararutana, P., "Corrosion of ancient glass beads found in Southern Thailand", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2011
2011 exDhanmanonda, W., inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTancharakorn, S., exTantanuch, W., exThongleurm, C., exKamwanna, T., exDararutana, P., "Characterization of enameled glass excavated from Laem Pho, southern Thailand", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2011

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 11
2011 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSirikulrat, N., exDararutana, P., "Radiation shielding lead-free glass based on barium-bearing glass using Thailand Quartz sands", 2011 International Conference on Key Engineering Materials, ICKEM 2011, 25 มีนาคม 2011
2011 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDararutana, P., "Dielectric property of barium-bearing glasses based on Thai resources doped with Nd3+", International Conference on Optical, Electronic Materials and Applications 2011, OEMA 2011, 4 มีนาคม 2011
2011 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDararutana, P., "Properties of lead-free high refractive index barium-based glass doped with TiO2", 2011 International Academic Conference on Machinery, Materials Science and Engineering Applications, MMSE 2011, 15 - 16 กรกฎาคม 2011
2011 exKrit, W.-I., inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, exDararutana, P., "Ecological barium-crystal glass based on Thailand quartz sands doped with zirconium dioxide", 1st International Congress on Advanced Materials 2011, AM2011, 13 พฤษภาคม 2011
2011 exKrit, W.-I., inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, exDararutana, P., "Raman spectroscopic study on decorative glasses in Thailand", 1st Mediterranean Conference on Innovative Materials and Applications, CIMA 2011, 15 มีนาคม 2011
2011 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, exDararutana, P., "Eco-glass based on Thailand quartz sands and bismuth oxide", 12th International Symposium on Eco-Materials Processing and Design, ISEPD2011, 8 มกราคม 2011
2011 exนางสาวมัทธนา วรรณจักร, inดร.วรรณรดา สุราช, รองศาสตราจารย์, inดร.ประดิษฐ์ แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.สุรพล นาถะพินธุ, inดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์, inดร.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง, รองศาสตราจารย์, "MOLECULAR GENETIC ANALYSIS OF THAI ANCIENT PIG (SUS SCROFA) USING PARTIAL MITOCHONDRIAL DNA D-LOOP SEQUENCES", 37th Congress on Science and Technology of Thailand, 12 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.ภาสกร ปนานนท์, รองศาสตราจารย์, exThatchalak Ananjirataya, exPREECHA SAITHONG, exKITTI KHAOWISET, "Shallow Shear-wave Velocities Undernearth the Southeastern Greater Bangkok by Downhole Seismic Testing Measurements", Geology, Geotechnology and Mineral Resources of INDOCHINA 2011, 1 - 3 ธันวาคม 2011, ขอนแก่น ประเทศไทย
2011 exSaifhon Tomkratoke, exSirod Sirisup, inดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์, "The Mechanism of Storm Surge in the Gulf of Thailand: A Case Study of Typhoon Linda (1997)", International Conference on Geology, Geotechnology and Mineral Resources of Indochina (GEOINDO 2011), 1 - 3 ธันวาคม 2011, เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2011 inดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์, exKamphol Kesjinda, exSumamas Chaiwong, "Engineering Geology of Lom Kao District, Phetchabun Province, Thailand", International Conference on Geology, Geotechnology and Mineral Resources of Indochina (GEOINDO 2011), 1 - 3 ธันวาคม 2011, เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2011 inดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์, exKamphol Kesjinda, exWanitcha Phansri, "Numerical Grid Methods for Landslide Hazard Prediction of Granitic Watershed in Thailand", International Conference on Geology, Geotechnology and Mineral Resources of Indochina (GEOINDO 2011), 1 - 3 ธันวาคม 2011, เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2011 exรัชพล บัตรมาตย์, inดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์, inนายสุชาติ สุวรรณทัศน์, exธงชัย หอมวันทา, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "ADSORPTION OF WATER VAPOR ON CHARS AND SOIL MINERALS", 37th Congress on Science and Technology of Thailand, 10 - 12 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนายกำพล เกษจินดา, inดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์, "การกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มจากการวิเคราะห์เสถียรภาพความลาดและค่าดัชนีความชุ่มชื้นของดิน บริเวณลุ่มน้ำแม่แมะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมสัมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 7, 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exนางสาววณิชชา พันธ์ศรี, inดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์, "Coastal Erosion Protection and Enhancing Sediment Deposition by Bamboo Wall at Samut Songkhram Province, Thailand", การประชุมเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 20, 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2011, นครปฐม ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=15&BudgetYear=2011]