Conference

การประชุมสัมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 7
ชาติ
9 - 10 กุมภาพันธ์ 2011
เชียงใหม่ ประเทศไทย
-