ผลงานภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2014

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

28

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

0

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2014

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2014

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2014

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2014

Publish Year International Journal 5
2014 inดร.ภาสกร ปนานนท์, รองศาสตราจารย์, exRaykha Srisomboon, "2004 Tsunami in Southern Thailand, Lessons Learned for the Thai Communities", Tsunami Events and Lessons Learned (series in Advances in Natural and Technological Hazards Research), ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, หน้า 399-416
2014 exWEERACHAT WIWEGWIN, exKEN-ICHIRO HISADA, exPunya Charusiri, exSuwith Kosuwan, exSANTI PAILOPLEE, exPREECHA SAITHONG, exKITTI KHAOWISET, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "PALEOEARTHQUAKE INVESTIGATIONS OF THE MAE HONG SON FAULT, MAE HONG SON REGION, NORTHERN THAILAND", Journal of Earthquake and Tsunami, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2014, หน้า 1450007-1-1450007-35
2014 inดร.ธีรพร ชื่นพี, อาจารย์, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSurapol Natapintu , exIsao Takashima, "Archaeometallurgical Studies of Ancient Iron Smelting Slags from Ban Khao Din Tai Archaeological Site, Northeastern Thailand", Journal of Applied Sciences, ปีที่ 14, ฉบับที่ 9, กุมภาพันธ์ 2014, หน้า 938-943
2014 exDr.Watcharagon Wongkamjan, inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Influence of Recrystallized Silica Aggregates on Alkali-Silica Reactivity", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2014, หน้า 463-473
2014 exYuratikan Jantaravikorn, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Isao Takashima, "Application of Ground-Penetrating Radar to Archaeological Remains in Wat Phra Si Sanphet, Central Thailand", Journal of Applied Sciences, ปีที่ 14, ฉบับที่ 24, ตุลาคม - พฤศจิกายน 2014, หน้า 3571-3577
Publish Year National Journal 1
2014 inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, exวัชรากร วงศ์คำจันทร์, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมนสิช สาริกะภูติ, exโรจนากร กัณฑะพงศ์, "การศึกษาลักษณะหินที่มีอิทธิพลต่อ ASR ของแหล่งมวลรวมในภาคตะวันออกของประเทศไทย", วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย (Thailand Concrete Association Journal, TCA Journal) July – December 2014, Volume , No. 2 , ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 4
2014 inนายอรรณพ หอมจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ชนิดและปริมาณสารพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในน้ำทะเลและดินตะกอนจากการรั่วไหลของน้ำมันบริเวณชายฝั่งจังหวัดระยอง", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium 2014 , 27 - 28 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์, exดร.วันทนา คล้ายสุบรรณ, inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, "Discovering Effect of Synchrotron Light Interaction on Color of Freshwater Cultured Pearls: A New Identification Technique for Gamma Irradiated Pearls, A Disclosure of Synchrotron Exotic Golden Pearls, and A High-Definition Golden Pattern Imprinting Process?", The 4th International Gem and Jewelry Conference, 8 - 9 ธันวาคม 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPadon Tangulrat , exThitiporn Kaewlungka, "Geomorphological Study at Ban Bo Kaew Sapphire Deposit, Den Chai District, Phrae Province, Northern Thailand", The 4th International Gem and Jewelry Conference, 8 - 9 ธันวาคม 2014, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 exณัฐพงศ์ โมนฤมิตร, exธนพงษ์ เหลืออัมพร, inดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Applications of Mid- and Near Infrared Spectroscopy to Indicate Condions of Heat Treatment in Synthetic Ruby Samples", The 4th International Gem and Jewelry Conference, 8 - 9 ธันวาคม 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2014 inนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าเชิง 3 มิติ ระดับลึกละเอียดสูงเพื่อหาโครงสร้างทางธรณีวิทยาบริเวณแหล่งน้ำพุร้อนโป่งช้าง บ้านโป่งช้าง อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี", การประชุมวิชาการกรมทรัพยากรธรณี ประจำปี พ.ศ.2557, 9 - 10 กันยายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=15&BudgetYear=2014]