ผลงานภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2011

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

14

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

31

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

0

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2007
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2007
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2007
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2007
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 2
2007 inนางสาวมินตา ชัยประสงค์สุข, อาจารย์, inดร.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง, รองศาสตราจารย์, inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, inนางกมลพรรณ นามวงศ์พรหม, รองศาสตราจารย์, "Molecular Identification of Encephalartos (Zamiaceae) Speciesand Their Relationships to Morphological Character", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2007, หน้า 43-60
2007 exRattakorn Songmuang, exPunya Charusiri, exMontree Choowong, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exIsao Takashima, exSuwith Kosuwan, "Detecting Active Faults Using Remote-Sensing Technique: A Case Study in the Sri Sawat Area, Western Thailand", ScienceAsia, ปีที่ 33, กุมภาพันธ์ 2007, หน้า 23-3
Publish Year National Journal 2
2007 inดร.ลัดดา มีศุข, รองศาสตราจารย์, exJarassri Samran, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Bentonite for Decolorization of Sugar Cane Juice", Journal of Microscopy Society of Thailand, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม 2007, หน้า 160-163
2007 exจริญญา จินา, inดร.สมนิมิตร พุกงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์, exพงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล, "การวางผังบริเวณและแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม ณ วนอุทยานไม้กลายเป็นหินอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ", วารสารสิ่งแวดล้อม มก., ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, กันยายน 2007 - กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 63-77

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2007 inดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์, inนายอรรณพ หอมจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.กันทิมาณี พันธุ์วิเชียร ประเดิมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Geology of The Thai-Laos Mekong River", Ecossumit 2007, 22 - 27 พฤษภาคม 2007, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2007 inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, exSornnarin Bangkedphol, exArthit Sakultantimetha, inนายอรรณพ หอมจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิตยา เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์, exA.F. Gaines, exH.E. Keenan, "Contamination of Heavy Metals and Polycyclic Aromatic hydrocarbons (PAHs) in the Thai/Laos Mekong River", ECO SUMMIT 2007, 22 - 27 พฤษภาคม 2007, ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=15&BudgetYear=2007]