ผลงานภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2023

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2023

Publish Year International Journal 7
2023 exWasin Meesuay, exSiraphob Santironnarong, exSaran Seehanam, exSarinya Jitklongsub, exThirawat Tukpho, exAlongkot Fanka, inดร.ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศริญญา ไพศาลสมบัติ, อาจารย์, exWares Chancharoen, "Development and Properties of Alternative Thailand Lunar Simulant (TLS-01A)", Journal of Aerospace Engineering, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023
2023 inดร.ณัฐพงศ์ โมนฤมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLhuaamporn, T., inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSaiyasombat, C., inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The acceptor-donor pair recombination of beryllium-treated sapphires", Radiation Physics and Chemistry, ปีที่ 206, พฤษภาคม 2023
2023 exBaba, S., inดร.ประหยัด นันทศีล, อาจารย์, exKamei, A., exKitano, I., exMotoyoshi, Y., exSetiawan, N.I., exDashbaatar, D., exHokada, T., "Counter–clockwise P–T history deduced from kyanite–bearing pelitic gneiss in Tenmondai Rock, L?tzow–Holm Complex, East Antarctica", Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, ปีที่ 118, ฉบับที่ ANTARCTICA, เมษายน 2023
2023 exPornsopin, P., inดร.ภาสกร ปนานนท์, รองศาสตราจารย์, exFurlong, K.P., exSandvol, E., "Sensor orientation of the TMD seismic network (Thailand) from P-wave particle motions", Geoscience Letters, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2023
2023 exJulapong, P., exNumprasanthai, A., inดร.ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJuntarasakul, O., exSrichonphaisarn, P., exAikawa, K., exPark, I., exIto, M., exTabelin, C.B., exPhengsaart, T., "Rare Earth Elements Recovery from Primary and Secondary Resources Using Flotation: A Systematic Review", Applied Sciences (Switzerland), ปีที่ 13, ฉบับที่ 14, กรกฎาคม 2023
2023 exWanvisa Thengthong, inดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChatree Saiyasombat, inดร.ณัฐพงศ์ โมนฤมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The blue color mechanism on sapphires from different gem deposits before and after heating under oxidizing atmosphere", Journal of Physics Communications, ปีที่ 7, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2023, หน้า 125003
2023 exKitano, I., exHokada, T., exBaba, S., exKamei, A., exMotoyoshi, Y., inดร.ประหยัด นันทศีล, อาจารย์, exSetiawan, N.I., exDashbaatar, D., exToyoshima, T., exIshikawa, M., exKatori, T., exNakano, N., exOsanai, Y., "Zircon geochronology of high-grade metamorphic rocks from outcrops along the Prince Olav Coast, East Antarctica: Implications for multi-thermal events and regional correlations", Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, ปีที่ 118, ฉบับที่ ANTARCTICA, มิถุนายน 2023

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2023 exChonticha Wannasiri, inดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, "Preparation and Characteristics of Carbon film on Glass substrate Prepared by RF-Sputtering", The 4th Materials Research Society of Thailand International Conference (MRS-Thailand 2023) , 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2023, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2023 inดร.ณัฐพล รำไพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศริญญา ไพศาลสมบัติ, อาจารย์, "Knowledge Management in Integrated Media for Public Relations on Innovative Thai Cuisine to Global Market Project", Eighth International Congress on Information and Communication Technology (ICICT 2023), 20 - 23 กุมภาพันธ์ 2023, London สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2023 inดร.ณัฐพงศ์ โมนฤมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLhuaamporn, T., exSchwarz, D., inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An application of polychromatic UV-Vis-NIR spectroscopy on detection of beryllium treatment in ruby and yellow sapphire", 18th Siam Physics Congress (SPC 2023), 14 - 16 มิถุนายน 2023, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2023 inดร.ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศริญญา ไพศาลสมบัติ, อาจารย์, exวงศ์เวชช เชาวน์ชูเวชช, exกัญญารัตน์ ก้อนนาค, exSimon Schneider, "ซากดึกดำบรรพ์หอยฝาเดียวน้ำจืดซีโนโซอิกในพื้นที่แอ่งภาคเหนือ ประเทศไทย", การประชุมวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี (GEOTHAI 2023), 6 กันยายน 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exวงศ์เวชช เชาวน์ชูเวชช, inดร.ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศิตะ มานิตกุล, exพรเพ็ญ จันทสิทธิ์, "รายงานการค้นพบไดโนเสาร์กลุ่มไทแรนโนซอรอยด์แรกเริ่มครั้งแรกในประเทศไทย", การประชุมวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี (GEOTHAI 2023), 6 กันยายน 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=15&BudgetYear=2023]