ผลงานภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2013

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

32

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

0

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2013

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2013

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2013
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ปี 2013
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 9
2013 exAhn, Y., exSeo, J., inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPark, J., "Effects of electron-beam irradiation, a thin-Ti layer, and a BeO additive on the diffusion of titanium in synthetic sapphire", Ceramics International, ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, เมษายน 2013, หน้า 2259-2265
2013 exIbrahim, H.S., exEl-Kady, A.A., exAmmar, N.S., inดร.ลัดดา มีศุข, รองศาสตราจารย์, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAbdel-Wahhab, M.A., "Application of isotherm and kinetic models for the removal of lead ions from aqueous solutions", Journal of Environmental Engineering (United States), ปีที่ 139, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2013, หน้า 349-357
2013 inดร.วัลลภ อารีรบ, รองศาสตราจารย์, exInsung, A., exPumnuan, J., inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDararutana, P., "Investigation of tannin crude extract from cassava leaves for mealy bug control", Advanced Science Letters, ปีที่ 19, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2013, หน้า 3579-3581
2013 exTongsaikling, T., inดร.จินตนา สและน้อย, รองศาสตราจารย์, inดร.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง, รองศาสตราจารย์, "Ca2+ATPase, Carbonic Anhydrase and Alkaline Phosphatase activities in red sternum Mud Crabs (Scylla serrata)", Kasetsart Journal - Natural Science, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2013, หน้า 252-260
2013 exPisutti Dararutana, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSAWEAT INTARASIRI, exTeerasak Kamwanna, exSOMCHAI TANCHARAKORN, exNARIN SIRIKULRAT, exCHRISTOPH A. HAUZENBERGER, "X-ray Spectrometry Study on Historical Decorative Glasses in Thailand:Lanna-style Glass", Advanced Materials Research, ปีที่ 620, ฉบับที่ -, มกราคม 2013, หน้า 330-334
2013 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exT. Sako, exC. Thongleurm, exS. Intarasiri, exU. Tippawan, exT. Kamwanna, exW. Pattanasiriwisana, exS. Tancharakorn, exN. Kamonsutthipaijit, exP. Dararutana, "Nuclear analytical methods on ancient Thai rice", Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, ปีที่ 297, ฉบับที่ 2, มกราคม 2013, หน้า 285-290
2013 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exY Thongkam, exW Dhanmanonda, exS Tancharakorn, exW Tanthanuch, ex T Kamwanna, ex C Thongleurm, ex P Dararutana, "Characterization on mosaic glass found at Phu Khao Thong, southern area of Thailand", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 425, ฉบับที่ 19, มกราคม 2013, หน้า 1-6
2013 exนางสาวมัทธนา วรรณจักร, inดร.ประดิษฐ์ แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายสุรพล นาถะพินธุ, inดร.ภัสสร วรรณพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณรดา สุราช, รองศาสตราจารย์, "Ancient DNA of pigs in Thailand: Evidence of multiple origins of Thai pigs in the late Neolithic period", ScienceAsia, ปีที่ 39, ฉบับที่ -, ตุลาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 456-465
2013 exPisutti Dararutana, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNARIN SIRIKULRAT, "Effect of Silver Nanoparticle on Lead-based Art Glass Fabricated from Thailand Quartz Sands", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 40, ฉบับที่ 6, ตุลาคม 2013, หน้า 963-970
Publish Year National Journal 1
2013 inดร.ธีรพร ชื่นพี, อาจารย์, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วัลลภ อารีรบ, รองศาสตราจารย์, exสุรพล นาถะพินธุ, exProf. Dr. Isao Takashima, "Archaeometallurgical study at Ban Khao Din Tai Archaeological Site, Buriram Province", วารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2013, หน้า 91-99

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2013 exTHEERAPORN CHUENPEE, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSOMRUDEE SATITKUNE, exSurapol Natapintu , "Application of Thermoluminescence Dating On Iron Smelting Furnace at Buriram,Northeastern Province of Thailand", 2013 International Conference on Frontiers of Energy, Environmental Materials and Civil Engineering (FEEMCE 2013), 21 - 22 พฤศจิกายน 2013, Shanghai สาธารณรัฐประชาชนจีน
2013 inดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMr. M. Zubko, exDr. T. Haeger, exProf.Dr. J. Kusz, exProf.Dr. W. Hofmeister, "Residual pressure differences between diamond crystals and their guest inclusions", Conference on Raman and Luminescences Spectroscopy in the Earth Sciences, 3 - 6 กรกฎาคม 2013, Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย
Publish Year National Conference 2
2013 exนายจักรกริช บุญมี, exผศ.ดร.พรสวาท วัฒนกูล, inดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Cause of Color in Metallic Wood Boring Beetle", นิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2556, 21 พฤศจิกายน 2013, นครนายก ประเทศไทย
2013 exอาณัติ เฮงเจริญ, inดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ, อาจารย์, "พฤติกรรมการดูดติดผิวของอาร์เซไนท์ในดินเหนียวท้องถิ่น", การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 5, 1 - 2 สิงหาคม 2013, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=15&BudgetYear=2013]